NAŠE ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”http://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-02-13T12:35:24.007-05:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

OCHRANA SOUKROMÍ OD SAMÉHO POČÁTKU

Ochrana soukromí spotřebitelů je pro nás ve společnosti Nielsen jednou z hlavních priorit. Využíváme především demografické a agregované údaje, jež nám neumožňují přímou identifikaci jednotlivých osob, a zachováváme vhodná omezení přístupu k údajům konkrétních osob, pokud je máme v držení. Naše interní zásady a postupy jsou v souladu s platnými právními předpisy a standardy našeho odvětví akceptovanými na celém světě. Vycházejí rovněž ze zásady ochrany soukromí od samého začátku, která spočívá v tom, že příslušná opatření zajišťující ochranu soukromí jsou zapracována již v samotném designu a provedení našich produktů a služeb.

Postupy popsané v tomto Prohlášení o ochraně soukromí používají všechny společnosti skupiny Nielsen působící společně po celém světě. Zde naleznete podrobnější informace o společnostech skupiny Nielsen nebo můžete kontaktovat oddělení společnosti Nielsen pro ochranu soukromí, kde se dozvíte více.

Používáme takové prostředky kontroly soukromí, které jsou uživatelsky přívětivé a dají se snadno vyhledat a použít. Kromě toho můžete mít jako obyvatelé EU a případně též dalších zemí následující práva ve vztahu k našemu používání vašich údajů:

 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domníváte, že vaše údaje jsou zpracovávány způsobem, který není v souladu s příslušnými zákony a předpisy.
 • Právo na přístup k údajům, jež jsme o vás mohli shromáždit. Upozorňujeme, že ve výjimečných případech si můžeme účtovat přiměřený administrativní poplatek, pokud budete požadovat vydání více kopií takových informací.
 • Právo na opravu nepřesností v údajích, které o vás shromažďujeme.
 • Právo vznést námitku proti určitým způsobům zpracování údajů.
 • Právo na vymazání nebo znemožnění identifikace osobních údajů, jež o vás shromažďujeme, nebo právo na omezení zpracování takových údajů.
 • Právo odvolat souhlas s dalším zpracováním údajů.

Věříme v odpovědnou správu údajů a snažíme se soustavně vylepšovat naše postupy a dodržovat vysoký standard v rámci našeho oboru.

Podívejte se na postranní lištu vpravo označenou „Ochrana soukromí“, kde se dozvíte více o konkrétních postupech používaných v různých oblastech činnosti společnosti Nielsen.

Zásady ochrany soukromí platné ve společnosti Nielsen zahrnují následující:

Již při vývoji našich produktů a služeb posuzujeme jejich potenciální dopady na osobní údaje a zapracováváme do našeho zpracování údajů vhodné prvky ochrany soukromí zohledňující také další zásady ochrany soukromí, jak jsou popsány níže.

DŮVĚRA A ODPOVĚDNOST

Usilujeme o odpovědnou správu údajů, jež máme v držení, a o dodržování veškerých platných právních předpisů týkajících se ochrany údajů, jež upravují shromažďování, používání a poskytování údajů fyzických osob. Interní tým společnosti Nielsen dohlíží na dodržování platných právních předpisů o ochraně údajů, samoregulačních programů, jichž se účastníme a našich interních zásad týkajících se ochrany údajů. Používáme různé nástroje a metody určené k zajištění toho, aby v našich zprávách a poznatcích nebylo možno identifikovat konkrétní osoby, a přijímáme opatření zabraňující opakovanému použití námi shromažďovaných údajů jakýmikoli způsoby, o nichž nebyly příslušné osoby informovány a/nebo jež by se jich mohly negativním způsobem dotknout.

Společnost Nielsen je účastníkem následujících samoregulačních programů pro naši integrovanou platformu Nielsen Marketing Cloud:

 • Aliance pro digitální reklamu (Digital Advertising Alliance – DAA): Dodržujeme samoregulační principy DAA pro online behaviorální reklamu včetně použití samoregulačních principů DAA pro mobilní prostředí.
 • Evropská aliance pro interaktivní digitální reklamu (European Interactive Digital Advertising Alliance – EDAA): Dodržujeme evropské zásady.
 • Iniciativa pro internetovou reklamu (Network Advertising Initiative – NAI): Dodržujeme Kodex chování NAI.

Více informací o postupech ochrany soukromí v rámci služby Nielsen Marketing Cloud.

Pokud máte dotazy ohledně toho, jak společnost Nielsen shromažďuje nebo používá vaše osobní údaje, nebo pokud si přejete uplatnit kterékoli z vašich zákonných práv ve vztahu k vašim osobním údajům (včetně práva na přístup, vymazání nebo přenositelnost údajů), můžete nás kdykoli kontaktovat. V příslušných případech můžete též kontaktovat dozorový úřad pro ochranu údajů ve vaší domovské zemi.

JAKÉ ÚDAJE NIELSEN SHROMAŽĎUJE

Nielsen shromažďuje osobní údaje od následujících osob:

 • Naši panelisté – fyzické osoby a domácnosti, kteří smluvně souhlasí s účastí v jednom nebo několika panelech společnosti Nielsen. Zpracováváme rovněž osobní údaje za účelem náboru do panelů, které by věrně reprezentovaly „celkovou populaci“.
 • Lidé, jež kontaktujeme v souvislosti s průzkumy prováděnými společností Nielsen buď online, telefonicky, e-mailem nebo poštou.
 • Prohlížeče nebo mobilní zařízení měřená pomocí našich digitálních a mobilních produktů nebo segmentované do jednotlivých skupin populace pro online nebo mobilní reklamu službou Nielsen Marketing Cloud.
 • Návštěvníci našich webových stránek a lidé, kteří nás kontaktují prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem nebo jinak.
 • Veřejné zdroje — týkající se veřejných aktivit určitých veřejných osobností, jako např. profesionálních sportovců.
 • Veřejně dostupné příspěvky na sociálních sítích u produktů, které měří online reakci na video obsah, produkty a značky.
 • Naši zaměstnanci, smluvní dodavatelé a obchodní partneři v jiných společnostech v rámci provozování naší obchodní činnosti.

SROZUMITELNÉ INFORMACE A MOŽNOST VOLBY

Poskytujeme srozumitelné informace o tom, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme. Nabízíme možnost volby ohledně našeho shromažďování údajů v době a v kontextu, jež odrážejí citlivost shromažďovaných údajů. Panelisté a respondenti v průzkumech souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých údajů a mohou svou účast kdykoli ukončit. Jednotlivé fyzické osoby mají možnost se kdykoli odhlásit z našeho online a mobilního shromažďování údajů.

KVALITA ÚDAJŮ

Soustavně pracujeme na tom, abychom zajistili úplnost, přesnost, relevantnost a aktuálnost námi shromažďovaných osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Mnoho právních předpisů týkajících se ochrany soukromí vyžaduje, aby společnosti měly platný právní důvod pro své používání osobních údajů. I když společnost Nielsen má různé právní důvody pro různé typy zpracování údajů, téměř ve všech případech platí, že právním důvodem našeho zpracování osobních údajů je jeden z následujících důvodů:

 • Plnění smlouvy — Společnost Nielsen zajišťuje fungování svých panelů a provádí své průzkumy na základě smlouvy – tj. smlouvy o členství v panelu nebo smlouvy o účasti v průzkumu trhu uzavřené mezi společností Nielsen a našimi subjekty účastnícími se příslušných průzkumů. V případě mnoha panelů se tyto smlouvy vztahují na všechny členy domácnosti, protože obvyklá praxe průzkumů trhu často vyžaduje analýzu dat na úrovni celé domácnosti.
 • Souhlas — Pokud je zpracování osobních údajů společností Nielsen založeno na souhlasu, můžeme požadovat o udělení souhlasu buď přímo konkrétní fyzické osoby nebo, v případech, kdy je společnost Nielsen zpracovatelem údajů (tj. poskytovatelem služeb pro jinou společnost), můžeme vycházet ze souhlasu získaného správcem údajů (tj. třetí stranou, která je [obvykle] v přímém vztahu s příslušnou fyzickou osobou a získá od ní souhlas).
 • Oprávněný zájem — V některých případech může být zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu provádět průzkum trhu nebo poskytovat jiné služby s ohledem na jejich přínos pro zvyšování efektivity našich klientů a trhů, na nichž působí. Pokud je takový oprávněný zájem právním základem našeho zpracování údajů, dbáme na to, aby naše činnost byla náležitě vyvážena silnou ochranou soukromí za účelem minimalizace rizik pro subjekty údajů.

MINIMALIZACE ÚDAJŮ A OMEZENÍ SHROMAŽĎOVÁNÍ

V souladu se zásadou minimalizace údajů omezujeme shromažďování osobních údajů na nejmenší možný rozsah, který nám umožňuje dosahovat smysluplných a přesných výsledků měření a poznatků.

 • Pokud používáme přímé identifikátory, omezujeme přístup k takovým informacím na interní i externí úrovni a spoléháme na naše opatření zajišťující zabezpečení údajů, jež jsou navržena tak, aby chránila soukromí jednotlivých fyzických osob.
 • Než získáme jakékoli údaje od třetích stran, vždy si prověříme postupy takových třetích stran při shromažďování údajů a seznámíme se s jejich zásadami ochrany soukromí poskytovanými fyzickým osobám, abychom se ujistili, že naše používání takových údajů bude v souladu se závazky těchto třetích osob vůči příslušným fyzickým osobám.
 • Když z námi shromažďovaných údajů odstraníme identifikační prvky, přijmeme opatření určená k tomu, aby nebylo možno tyto údaje znovu spojit s údaji umožňujícími identifikaci osob.

OMEZENÉ POUŽITÍ A UCHOVÁVÁNÍ

Přístup k osobním údajům a jejich používání omezujeme na ty spolupracovníky a poskytovatele služeb společnosti Nielsen, kteří k takovému přístupu a používání mají oprávněný obchodní důvod. Zavedli jsme zásady vedení záznamů, jejichž účelem je omezit dobu, po kterou uchováváme osobní údaje.

PŘÍSTUP, OPRAVY, VYMAZÁNÍ A PŘENOSITELNOST

Poskytujeme fyzickým osobám přiměřené možnosti přístupu k jejich osobním údajům, jež o nich Nielsen uchovává, a možnost provádět jejich opravy, pokud jsou tyto údaje nepřesné. Pokud to právní předpisy umožňují, poskytujeme fyzickým osobám také možnost požádat o vymazání osobních údajů, jež o nich společnost Nielsen uchovává, nebo o trvalé znemožnění jejich identifikace, případně o poskytnutí kopie jejich osobních údajů nebo o jejich předání jiné straně.

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE DĚTÍ

Dodržujeme platné právní předpisy týkající se shromažďování údajů o dětech. Pokud shromažďujeme osobní údaje od dětí, činíme tak se souhlasem jejich rodičů, který může být kdykoli odvolán.

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Respektujeme platné místní předpisy týkající se předávání osobních údajů do zahraničí a poskytování přístupu k osobním údajům.

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Neprodáváme údaje umožňující přímou identifikaci osob a smluvně zakazujeme našim klientům provádět zpětnou identifikaci údajů, u nichž byla znemožněna identifikace a které jsme jim předali (např. statistiky populace). Kromě toho smluvně zakazujeme příjemcům našich údajů používání těchto údajů k rozhodování o úvěrech, pojištění, bydlení, zaměstnání nebo jiných záležitostech majících právní dopad na jednotlivce. Od poskytovatelů služeb majících přístup k našim údajům smluvně vyžadujeme, aby zajistili jejich zabezpečení a aby je používali pouze k poskytování služeb, jejichž poskytováním jsme je pověřili. Státním institucím a orgánům činným v trestním řízení poskytujeme údaje v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy, za účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti Nielsen a v případě potřeby též za účelem ochrany zdraví či bezpečnosti dalších osob.

ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Používáme vícevrstvá organizační, technická a administrativní opatření k zajištění ochrany osobních údajů, jež máme v držení. Mezi tato opatření patří mimo jiné: omezení přístupu k údajům; používání technologických opatření jako jsou firewally, šifrování, ochrana proti malwaru a systémy odhalování útoků; dodržování zásad reflektujících široké spektrum právních požadavků; a odpovědnost našich pracovníků za dodržování postupů bezpečného nakládání s údaji a dodržování našich interních zásad. Disponujeme celosvětovou organizací kvalifikovaných odborníků na bezpečnost údajů a provádíme pravidelné testy našich systémů a aktualizace našich kontrolních opatření, abychom udrželi krok s rychle se vyvíjejícími technologiemi a bezpečnostními hrozbami.

GLOBÁLNÍ DOSAH, MÍSTNÍ KONTAKT

Naše filozofie je založena na respektování rozmanitých kultur a místních právních předpisů zemí, v nichž působíme.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud budete mít jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se tohoto Prohlášení o ochraně soukromí nebo pokud si budete přát kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat (privacy.department@nielsen.com). Můžete nám rovněž zaslat dopis na následující adresy:

Z členských států EU:

K rukám: Právní oddělení
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Z jiných zemí:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Otázky týkající se ochrany soukromí můžete také zasílat e-mailem na adresu:
privacy.department@nielsen.com