Podmínky použití

Podmínky použití

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”https://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-07-08T13:40:16.531-04:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

Datum účinnosti: 1 Augusti 2014

Přečtěte si, prosím, pozorně následující Podmínky použití.

SPOLEČNOST NIELSEN COMPANY (US), LLC se sídlem na adrese Broad Street, NEW YORK, NY 10004, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ (dále jen „Nielsen“) požaduje, aby všichni návštěvníci webových stránek, které společnost Nielsen vlastní, provozuje nebo řídí nebo na které má odpovídající licenci (dále jen „Webové stránky“) dodržovali následující Podmínky použití. Návštěvou a použitím těchto Webových stránek berete na vědomí tyto Podmínky použití a vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami použití. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami použití, nepoužívejte, prosím, tyto Webové stránky. Druhá osoba a termíny „vy“ nebo „váš“ se vztahují k uživatelům nebo návštěvníkům těchto Webových stránek. Společnost Nielsen může kdykoli změnit, pozastavit nebo přerušit určitý aspekt těchto Webových stránek, mimo jiné dostupnost některých prvků, vlastností, databází nebo obsahu. Společnost Nielsen může rovněž stanovit limit na určité prvky a služby a/nebo omezit váš přístup k těmto Webovým stránkám nebo jejich části bez předchozího upozornění, a aniž by jí tím vznikla jakákoli odpovědnost. V případě, že některé ustanovení smlouvy o poskytování služeb zákazníkům společnosti Nielsen týkající se těchto Webových stránek bude v rozporu s těmito Podmínkami použití, platí ustanovení smlouvy.

Omezení použití

Veškeré produkty a služby, informace, materiály, data, obrázky, grafika, zvuky a další komponenty na těchto Webových stránkách (dále jen „Obsah“) jsou chráněny autorským právem, a pokud není uvedeno jinak, jsou vlastněny nebo řízeny společností Nielsen. Případné neoprávněné použití Obsahu těchto Webových stránek může vést k porušení autorského zákona, zákona o ochranných známkách a dalších zákonů a práv duševního vlastnictví společnosti Nielsen nebo třetích osob. Neoprávněné použití může vést ke vzniku nároku na náhradu škody a/nebo může přestavovat trestný čin. Je zakázáno jakýmkoli způsobem měnit, kopírovat nebo šířit, publikovat, nahrávat, umisťovat, dekompilovat nebo přenášet Obsah těchto Webových stránek bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nielsen. Obsah těchto Webových stránek je poskytován pouze k zákonným účelům.

Omezení práv americké vlády

Obsah těchto Webových stránek je poskytován na základě zásady „OMEZENÍ PRÁV“. Jeho použití, kopírování nebo zveřejnění americkou vládou podléhá omezením uvedeným v pravidlech akvizice FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 a násl., která jsou součástí Sbírky federálních právních předpisů USA, popř. v navazujících předpisech. Použitím Obsahu americká vláda bere na vědomí vlastnické právo společnosti Nielsen k Obsahu.

Americký autorský zákon

Společnost Nielsen je registrována jako poskytovatel služeb u Amerického úřadu pro autorská práva („United States Copyright Office”) a má svého zástupce v souladu s podmínkami amerického autorského zákona („Digital Millennium Copyright Act”) (dále jen „Zákon“), a tudíž je chráněna tímto Zákonem. Společnost Nielsen si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli Obsah umístěný na Webových stránkách, který údajně narušuje autorská práva jiných osob. Oznámení týkající se údajného porušení autorských práv na Webových stránkách společnosti Nielsen je nutné zaslat na adresu vedoucího právního oddělení společnosti Nielsen – General Counsel’s Office, 85 Broad Street, New York, New York 10004, U.S.A, tel. +1 646 654 5000.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST NIELSEN NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NA MAJETKU NEBO NA ZDRAVÍ ZPŮSOBENOU JAKÝMKOLI MATERIÁLEM NEBO SOFTWAREM, MIMO JINÉ V DŮSLEDKU NEFUNKČNOSTI, CHYBY, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, VADY, PRODLENÍ ČINNOSTI NEBO PŘENOSU, POČÍTAČOVÉHO VIRU NEBO NEFUNKČNÍHO SPOJENÍ. SPOLEČNOST NIELSEN NENESE VŮČI VÁM NEBO TŘETÍM OSOBÁM ODPOVĚDNOST ZA NÁHRADU ŠKODY NA MAJETKU ČI NA ZDRAVÍ, MIMO JINÉ ZA NEPŘÍMOU, MIMOŘÁDNOU, NÁHODNOU, NÁSLEDNOU NEBO SANKČNÍ NÁHRADU ŠKODY, KTERÁ VYPLÝVÁ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ MATERIÁLŮ NEBO SOFTWARU, KTERÉ JSOU K DISPOZICI PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, ANI V PŘÍPADĚ NEDBALOSTI, A DOKONCE ANI V PŘÍPADĚ, KDY BYLI SPOLEČNOST NIELSEN NEBO JEJÍ OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE, POPŘ. OBA, INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY. VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VÁS NETÝKÁ V PŘÍPADĚ, ŽE PŘÍSLUŠNÝ ZÁKON NEUMOŽŇUJE TAKOVÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHRADU NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. CELKOVÁ VÝŠE ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI NIELSEN VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ZTRÁTY, ŠKODY A NÁROKY (VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU [MIMO JINÉ Z NEDBALOSTI, ODPOVĚDNOSTI ZA VADY VÝROBKŮ A STRIKTINÍ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI] NEBO JINAK) NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA PŘÍSTUP K TĚMTO WEBOVÝM STRÁNKÁM.

Předložené návrhy

Tímto udělujete společnosti Nielsen právo použít veškeré poznámky, návrhy, nápady, grafiku a další informace, které společnosti Nielsen poskytnete prostřednictvím těchto Webových stránek (souhrnně „Návrhy“). Společnost Nielsen není povinna přistupovat k Návrhům jako k důvěrným informacím a nenese odpovědnost v souvislosti s nápady na podnikání (mimo jiné s nápady týkajícími se výrobků nebo jejich propagace) a nevznikne jí odpovědnost v důsledku podobnosti mezi těmito nápady a budoucí činností nebo Obsahem společnosti Nielsen. Společnost Nielsen má právo používat Návrhy pro jakékoli komerční a jiné účely, aniž by vám nebo jiné osobě, která předložila Návrh, vznikl nárok na odpovídající náhradu, s výjimkou zásady uvedené níže v tomto odstavci. Souhlasíte s tím, že budete společnost Nielsen hájit a poskytnete jí náhradu z titulu odpovědnosti plynoucí z použití nebo distribuce těchto materiálů. Dále poskytujete společnosti Nielsen právo použít vaše jméno v souvislosti s reprodukcí nebo distribucí těchto materiálů.

Osobně identifikovatelné informace, které na Webových stránkách obdržíme, jsou poskytovány každým návštěvníkem těchto Webových stránek dobrovolně a řídí se podmínkami našich Zásad ochrany osobních údajů. Tímto berete na vědomí, že nesete odpovědnost za veškeré vámi předložené materiály. Plnou odpovědnost za smysl daných materiálů, mimo jiné za jejich zákonný charakter, spolehlivost, vhodnost, originalitu a autorská práva, nesete vy, nikoli společnost Nielsen. Je zakázáno zveřejňovat na těchto Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím přenášet nezákonné, ohrožující, pomlouvačné, hanlivé, obscénní, pornografické nebo jiné materiály, které by porušovaly zákon. Pokud to bude nutné, vyhrazuje si společnost Nielsen právo vymazat, přesunout nebo editovat informace, které dle svého výhradního uvážení považuje za násilné, pomlouvačné, obscénní, porušující zákony týkající se ochrany autorských práv nebo ochranných známek, nebo za jinak nepřijatelné; tímto se vzdáváte veškerých svých morálních práv, která by vám mohla vzniknout v souvislosti se změnou vašich materiálů způsobem, se kterým nesouhlasíte.

Jurisdikce

Pokud není uvedeno jinak, veškerý Obsah těchto Webových stránek je zveřejněn pouze za účelem poskytnutí informací o společnosti Nielsen a o jejích službách. Společnost Nielsen řídí a provozuje tyto Webové stránky a nezaručuje, že Obsah těchto Webových stránek bude dostupný nebo vhodný k použití v jiných místech. Jiné stránky společnosti Nielsen mohou být řízeny a provozovány mimo Spojené státy americké a mohou podléhat zákonům země, v níž jejich provoz probíhá. Pokud používáte tyto Webové stránky z jiného místa, než je místo, kde jsou tyto stránky řízeny a provozovány, jste povinni dodržovat příslušné místní zákony.

Žádné záruky

Obsah těchto Webových stránek může obsahovat technické nepřesnosti nebo pravopisné chyby. Společnost Nielsen může rovněž kdykoli provádět změny a vylepšení těchto Webových stránek. OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JE PŘEDKLÁDÁN „TAK, JAK JE“ A „TAK, JAK JE K DISPOZICI“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI KONKLUDENTNÍ, V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE UMOŽNĚNÉ ZÁKONEM. SPOLEČNOST NIELSEN NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ PRODEJNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. SPOLEČNOST NIELSEN NEZARUČUJE NEPŘERUŠENÝ NEBO BEZCHYBNÝ PROVOZ FUNKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S OBSAHEM, OPRAVU VAD ANI TO, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO SERVERY, NA KTERÝCH JSOU UMÍSTĚNY, NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. SPOLEČNOST NIELSEN DÁLE NEZARUČUJE SPRÁVNOST, PŘESNOST, SPOLEHLIVOST ANI JINÉ VLASTNOSTI OBSAHU TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK V SOUVISLOSTI S JEHO POUŽITÍM NEBO VÝSLEDKY JEHO POUŽITÍ, ANI NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ V TOMTO OHLEDU. SPOLEČNOST NIELSEN SE NEZAVAZUJE AKTUALIZOVAT MATERIÁLY NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. VEŠKERÉ NÁKLADY NA NUTNOU ÚDRŽBU, SERVIS, OPRAVY NEBO KOREKCE NESETE VY, NIKOLI SPOLEČNOST NIELSEN. VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VÁS NETÝKÁ, POKUD PŘÍSLUŠNÝ ZÁKON NEUMOŽŇUJE VYLOUČENÍ KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK. INFORMACE OBSAŽENÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SLOUŽÍ POUZE K INFORMAČNÍM ÚČELŮM A NEBUDOU POUŽITY K ŽÁDNÉMU JINÉMU ÚČELU. SPOLEČNOST NIELSEN NENESE ODPOVĚDNOST ZA VÝSLEDKY, KTERÝCH BUDE NEBO NEBUDE DOSAŽENO V DŮSLEDKU POUŽITÍ INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT ODKAZ NA SPOLEČNOST NIELSEN NEBO INFORMACE OBSAŽENÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PRO KOMERČNÍ ÚČELY, MIMO JINÉ CITOVAT JE V REKLAMNÍCH, PRODEJNÍCH NEBO V JINÝCH MARKETINGOVÝCH MATERIÁLECH.

Ukončení dohody

Vy nebo společnost Nielsen můžete tuto dohodu kdykoli ukončit. Vy můžete ukončit tuto dohodu tím, že zničíte veškeré materiály získané z těchto Webových stránek a veškerou související dokumentaci a veškeré kopie a instalace. Společnost Nielsen může ukončit tuto dohodu s okamžitou platností bez výpovědi, pokud dle jejího výhradního uvážení porušíte některou z těchto podmínek. Při ukončení dohody musíte zničit veškeré materiály získané z těchto Webových stránek a veškerou související dokumentaci a veškeré kopie a instalace. Po ukončení této dohody nebudete mít přistup k těmto Webovým stránkám bez písemného souhlasu společnosti Nielsen, avšak pod podmínkou, že společnost Nielsen si ponechá veškerá práva, včetně autorských práv a práva použít Návrhy, jak je uvedeno v těchto podmínkách, a že omezení týkající se použití Obsahu a nakládání s ním zůstávají plně v platnosti.

Odkaz na jiné webové stránky

Tyto Webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které neprovozuje společnost Nielsen. Společnost Nielsen nenese odpovědnost za obsah těchto stránek a neposkytuje žádné záruky ani nečiní žádná prohlášení ohledně obsahu nebo správnosti názorů vyjádřených na těchto webových stránkách nebo odkazů uvedených tamtéž. Odkaz na jiné webové stránky uvedený na našich Webových stránkách neznamená, že společnost Nielsen schvaluje obsah daných webových stránek nebo produkty a služby uvedené na těchto stránkách. Společnost Nielsen může kdykoli zrušit jakýkoli odkaz. Podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů těchto stránek se mohou lišit od zásad platných pro naše Webové stránky. Pokud se rozhodnete navštívit web třetích osob, na který najdete odkaz na našich Webových stránkách, činíte tak zcela na své vlastní riziko a odpovědnost a společnost Nielsen nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo škodu plynoucí z vašeho použití takových stránek.

Zásady použití odkazů a loga

Uvedením odkazu na kteroukoli stránku těchto Webových stránek souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky. S výjimkou situací uvedených v tomto odstavci společnost Nielsen zakazuje kešování, používání nebo umisťování neoprávněných hypertextových odkazů na tyto Webové stránky a vložení jakéhokoli Obsahu dostupného na těchto Webových stránkách na jiné webové stránky v rámu („framing“). Při použití odkazu na tyto Webové stránky můžete použít pouze domovskou stránku nebo předem určenou bránu, tj. vstupní stránku. Vstupní stránka je jakákoli stránka, která je první a primární stránkou sloužící jako vstupní bod k významnému obsahovému celku. Odkazy mohou být zveřejněny pouze ve formě textu se slovy „Nielsen“. Obrázky loga společnosti Nielsen lze použít pro účely odkazu pouze s výslovným písemným souhlasem společnosti Nielsen. Veškeré žádosti o poskytnutí tohoto souhlasu nebo o poskytnutí souhlasu s uveřejněním odkazu na tyto Webové stránky jiným způsobem, než popisuje předchozí odstavec, zašlete na adresu oddělení komunikací – Nielsen Global Communications, 85 Broad Street, New York, New York, U.S.A., 10004, Tel: +1 646 654 5000.

Uvedením odkazu na tyto Webové stránky berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerá práva k ochranným známkám nebo servisním známkám společnosti Nielsen používaným na těchto Webových stránkách a k Obsahu a designu těchto Webových stránek náleží společnosti Nielsen, kromě situací uvedených v těchto podmínkách. Nesmíte mylně uvádět svůj vztah ke společnosti Nielsen nebo zveřejnit falešné nebo zavádějící informace o společnosti Nielsen. Nesmíte použít odkaz na tyto Webové stránky způsobem, který by mohl naznačovat, že společnost Nielsen potvrzuje nebo schvaluje vás, vaše webové stránky, vaše zboží nebo služby (ve všech případech kromě případu, kdy se s vámi společnost Nielsen zvlášť písemně dohodne). Společnost Nielsen nenese odpovědnost za obsah vašich webových stránek. Souhlasíte s tím, že budete společnost Nielsen hájit a poskytnete jí náhradu z titulu nároků uplatněných proti společnosti Nielsen v souvislosti s vašimi webovými stránkami. Dále nesmí být odkaz uveden na žádné stránce vašich webových stránek ani v žádném obsahovém kontextu nebo materiálu, které by mohly být považovány za pomlouvačné, obscénní nebo trestné, nebo které porušují nebo jinak poškozují práva třetích osob nebo schvalují porušení nebo jiné poškození těchto práv. Společnost Nielsen si vyhrazuje právo kdykoli dle svého výhradního uvážení požádat, abyste odstranili z vašeho webu konkrétní odkaz nebo veškeré odkazy na její Webové stránky.

Toto není licence, ale pod podmínkou dodržení výše uvedených podmínek z vaší strany společnost Nielsen souhlasí s tím, že vám poskytne právo použít název „Nielsen“ výhradně za účelem vytvoření odkazu na její Webové stránky v souladu s těmito podmínkami. S výjimkou tohoto omezeného svolení používat název „Nielsen“, jak je uvedeno v tomto odstavci, nesmíte používat žádné ochranné známky nebo servisní známky společnosti Nielsen k jinému účelu bez výslovného písemného souhlasu společnosti Nielsen. Společnost Nielsen může kdykoli dle svého výhradního uvážení bez uvedení důvodu odvolat zde poskytnutý souhlas používat název „Nielsen“ a vaše právo uvádět odkaz na tyto Webové stránky. V takovém případě souhlasíte s tím, že na základě její žádosti okamžitě odstraníte veškeré odkazy na tyto Webové stránky a přestanete používat název „Nielsen“ pro účely odkazů. Veškeré další odkazy na tyto Webové stránky budete následně moci použít pouze s výslovným písemným souhlasem společnosti Nielsen. Společnost Nielsen si vyhrazuje právo kdykoli upravit tyto podmínky, kterými se řídí používání odkazů. Pokud nadále zveřejníte odkaz na tyto Webové stránky na svých stránkách, souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto podmínky používání odkazů a další zákonné podmínky, které se týkají těchto Webových stránek, ve znění pozdějších změn a úprav.

Různé

Společnost Nielsen může tyto Podmínky použití kdykoli změnit bez předchozího upozornění tak, že uveřejní aktualizovanou verzi. Používáním těchto Webových stránek nyní nebo po zveřejnění změn těchto podmínek vyjadřujete svůj souhlas s těmito změnami. Tyto Podmínky použití se řídí právem státu Illinois a Spojených států amerických a budou vykládány v souladu s tímto právem bez ohledu na zásady kolize právních norem. Pokud bude některá část těchto Podmínek použití považována za neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, bude daná část považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Případné důkazy o použití těchto Webových stránek k nezákonným účelům budou předloženy orgánům činným v trestním řízení. Toto je úplná dohoda stran týkající se používání těchto Webových stránek.