Kasutustingimused

Kasutustingimused

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”http://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-06-25T11:13:48.441-04:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

Jõustumisaeg: 1. August 2014

Palume järgmised kasutustingimused hoolikalt läbi lugeda.

NIELSEN COMPANY (US), LLC asukohaga 85 Broad Street, NEW YORK, NY 10004, AMEERIKA ÜHENDRIIGID (edaspidi „Nielsen”) nõuab, et kõik käesoleva Nielsenile kuuluva ja tema hallatava, litsentseeritud ja kontrollitud veebisaidi (edaspidi „veebisait”) külastajad järgiksid järgmisi kasutustingimusi. Veebisaidi avamise ja kasutamisega kinnitate, et olete käesolevate kasutustingimustega tutvunud ja nõustute nendega. Kui te käesolevate kasutustingimustega ei nõustu, ei peaks te veebisaiti kasutama. Väljendit „teie” kasutatakse veebisaidi kasutaja või lugeja tähenduses. Nielsen võib igal ajal muuta, peatada või lõpetada veebisaidi mis tahes aspekti, kaasa arvatud mis tahes funktsiooni, andmebaasi või sisu kättesaadavuse. Nielsen võib samuti kehtestada teatud funktsioonidele ja teenustele piiranguid ja/või piirata osaliselt või tervikuna teie ligipääsu veebisaidile ilma eelneva teatise ja mis tahes vastutuseta. Kui Nielseni kliendi teenuselepingu tingimused on veebisaidi mis tahes osas vastuolus käesolevate kasutustingimuste sätetega, kohaldatakse teenuselepingut.

Kasutuspiirangud

Kõik veebisaidil avaldatud tooted ja teenused, teave, materjalid, andmed, kujutised, graafika, helid ja muud elemendid (edaspidi „sisu”) on kaitstud autoriõigusega ning kuuluvad Nielseni omandisse ja kontrolli alla, kui ei ole märgitud teisiti. Sisu loata kasutamisega võidakse rikkuda autoriõigusi, kaubamärgiõigusi ja muid Nielseni või kolmandate isikute tingimusi ja intellektuaalomandi õigusi. Loata kasutamine võib tuua kaasa kahjunõude ja/või olla kuritegelik. Ilma Nielseni eelneva kirjaliku loata on keelatud veebisaidi sisu muuta, kopeerida, levitada, uuesti avaldada, üles laadida, postitada, dekompileerida või mis tahes viisil edastada. Veebisaidi sisu avaldatakse üksnes seaduslikel eesmärkidel.

Ameerika Ühendriikide valitsuse piiratud õigused

Veebisaidi sisu avaldatakse koos „PIIRATUD ÕIGUSTEGA”. Ameerika Ühendriikide valitsuse poolt sisu kasutamise, kopeerimise ja avaldamise suhtes kehtivad klauslites FAR52.227-14, DFAR252.227-7013 jj või neid asendavates klauslites sätestatud piirangud. Sisu kasutamisega tunnustab Ameerika Ühendriikide valitsus Nielseni omandiõigust sisule.

USA autoriõiguste seadus (Digital Millennium Copyright Act)

Nielsen on registreerinud ennast teenusepakkujana ja valinud endale USA Autoriõiguste Ametis esindaja vastavalt USA autoriõiguste seaduse (edaspidi „seadus”) tingimustele ning kasutab seadusega tagatud kaitset. Nielsen jätab endale õiguse eemaldada veebisaidil sisalduvat või avaldatud mis tahes sisu, mis väidetavalt rikub mõne teise isiku autoriõigust. Nielseni veebisaidil avastatud võimalikest autoriõiguste rikkumistest palume teatada Nielseni õigusosakonnale (General Counsel’s Office) aadressil 85 Broad Street, New York, New York 10004, Ameerika Ühendriigid, tel +1 646 654 5000.

Vastutuse piiramine

NIELSEN EI VASTUTA MIS TAHES KAHJU VÕI RIKKUMISE EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD MIS TAHES MATERJALID VÕI TARKVARA, KAASA ARVATUD MUU HULGAS MIS TAHES TALITLUSHÄIRED, VEAD, PUUDUSED, KATKESTUSED, DEFEKTID, TOIMIMIS- VÕI SAATMISVIIVITUSED, ARVUTIVIIRUSED VÕI LIINITÕRKED. NIELSEN EI VASTUTA TEIE EGA ÜHEGI KOLMANDA ISIKU EES MIS TAHES KAHJU VÕI RIKKUMISE EEST, KAASA ARVATUD MUU HULGAS KAUDNE, ERI-, ETTENÄGEMATU, USALDUS-, JÄRELDUSLIK VÕI TRAHVIDEST TINGITUD KAHJU, MIS ON TINGITUD VEEBISAIDI KASUTAMISEST VÕI KASUTAMATUSEST VÕI VEEBISAIDI KAUDU KÄTTESAADAVATEST MATERJALIDEST VÕI TARKVARAST ISEGI JUHUL, KUI TEGEMIST ON HOOLETUSEGA VÕI KUI NIELSEN VÕI NIELSENI VOLITATUD ESITAJA ON OLNUD SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST TEADLIK VÕI KUI MÕLEMAD ASJAOLUD ESINEVAD KOOS. ÜLAL KIRJELDATUD PIIRANG VÕI VÄLISTUS EI PRUUGI KEHTIDA TEIE SUHTES SELLISES ULATUSES, MILLISES KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA ON KEELATUD ETTENÄGEMATU VÕI KAUDSE KAHJU EEST VASTUTUSE PIIRAMINE VÕI VÄLISTAMINE. NIELSENI KOGUVASTUTUS TEIE EES KÕIGI KADUDE, KAHJUDE JA MENETLUSALUSTE EEST (LEPINGULISTES JA LEPINGUVÄLISTES SUHETES [KAASA ARVATUD SEOSES HOOLETUSE, TOOTEVASTUTUSE JA KÕRGENDATUD VASTUTUSEGA] VÕI TEISITI) KOKKU EI SAA OLLA SUUREM KUI TEIE POOLT KÄESOLEVA VEEBISAIDI KASUTAMISE EEST TASUTUD SUMMA.

Esitatud teave

Käesolevaga annate Nielsenile õiguse kasutada kõiki veebisaidi kaudu Nielsenile esitatud märkusi, ettepanekuid, ideid, kujutisi või muud teavet (edaspidi nimetatud „esitatud teave”). Nielsen ei ole kohustatud käsitlema esitatud teavet konfidentsiaalsena ega ole vastutav mis tahes ideede (kaasa arvatud toote- või reklaamiideed) kasutamise eest oma tegevuses ega kanna vastutust Nielseni edaspidises tegevuses või sisus ilmnevate võimalike sarnasuste eest. Nielsenil on õigus kasutada esitatud teavet mis tahes tulunduslikul või muul eesmärgil ilma kohustuseta maksta hüvitist teile või mis tahes muule isikule, kes teabe esitas, välja arvatud käesolevas lõigus allpool nimetatud juhtudel. Te nõustute Nielsenit kaitsma ja vabastate ta mis tahes vastutusest, mis võib tekkida seoses kõnealuste materjalide levitamisega. Samuti annate Nielsenile õiguse kasutada teie nime seoses kõnealuste materjalide taasesitamise või levitamisega.

Veebisaidi kaudu laekunud isiku tuvastamist võimaldavad andmed on esitatud külastajate poolt vabatahtlikult ning nende suhtes kehtivad privaatsuspoliitika tingimused. Te kinnitate, et vastutate kõigi enda poolt esitatud materjalide eest ning kogu vastutus sõnumi seaduslikkuse, tõesuse, sobivuse, algupärasuse, autoriõiguse ja muude aspektide eest lasub teil, mitte Nielsenil. Teil on keelatud veebisaidil avaldada või selle kaudu edastada mis tahes ebaseaduslikke, ähvardavaid, laimavaid, au teotavaid, sündsusetuid, pornograafilisi või muid materjale, mis võivad olla vastuolus mõne õigusaktiga. Nielsen jätab endale õiguse vajadusel kustutada, teisaldada või redigeerida sõnumeid, mis tema ainuhinnangul on kuritahtlikud, au teotavad, sündsusetud, autori- või kaubamärgiõigusi rikkuvad või muul viisil sobimatud, ning te loobute kõigist isiklikest õigustest materjali muutmise suhtes viisil, millega te ei pruugi nõustuda.

Kehtivuspiirkond

Kui ei ole öeldud teisiti, avaldatakse veebisaidi kogu sisu üksnes Nielseni ja tema teenuste tutvustamise eesmärgil. Nielsen kontrollib ja haldab veebisaiti ning ei väida mingil viisil, et veebisaidi sisu kasutamiseks sobiv või kättesaadav muudes asukohtades. Muid Nielseni veebisaite võidakse kontrollida ja hallata väljaspool Ameerika Ühendriike ning nende suhtes võivad kehtida selle riigi õigusaktid, kus neid kontrollitakse ja hallatakse. Kui te külastate veebisaiti mõnest muust asukohast kui selle kontrollimise ja haldamise asukoht, vastutate teie ise kohaldatavate kohalike õigusaktide järgimise eest.

Lahtiütlus

Veebisaidi sisu võib sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu. Samuti võib Nielsen igal ajal teha saidil muudatusi või parandusi. VEEBISAIDI SISU AVALDATAKSE OLEMASOLEVAS JA KÄTTESAADAVAS SEISUS ILMA MIS TAHES OTSESTE VÕI KAUDSETE GARANTIIDETA MAKSIMAALSES KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD ULATUSES. NIELSEN EI ANNA MIS TAHES GARANTIID TURUSTATAVUSELE, ÕIGUSTE MITTERIKKUMISELE EGA SOBIVUSELE KONKREETSEKS KASUTUSEKS. NIELSEN EI GARANTEERI, ET SISUS SISALDUVAD FUNKTSIOONID ON KATKEMATUD JA VIGADETA, ET VEAD PARANDATAKSE VÕI ET VEEBISAIT VÕI SEDA MAJUTAVAD SERVERID EI SISALDA VIIRUSI VÕI MUID KAHJULIKKE KOMPONENTE. NIELSEN EI ESITA MINGIT GARANTIID EGA KINNITUST SEOSES VEEBISAIDI SISU KASUTAMISE VÕI SELLISE KASUTAMISE TULEMUSTE ÕIGSUSE, TÄPSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE VÕI MUUDE SELLISTE OMADUSTEGA. NIELSEN EI VÕTA KOHUSTUST VEEBISAIDIL AVALDATUD MATERJALE UUENDADA. TEIE (MITTE NIELSEN) KANNATE KÕIK VAJALIKUD HOOLDUS-, REMONDI- VÕI PARANDUSKULUD. EESPOOL ESITATUD VÄLISTUS EI PRUUGI KEHTIDA TEIE SUHTES SELLISES ULATUSES, MILLISES KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA ON KEELATUD KAUDSE GARANTII VÄLISTAMINE. VEEBISAIDIL SISALDUV TEAVE ON ESITATUD AINULT INFORMEERIMISE EESMÄRGIL NING SELLELE EI TOHIKS MIS TAHES TEGEVUSES TUGINEDA. NIELSEN EI VASTUTA MIS TAHES TULEMUSTE EEST, MIS SAAVUTATAKSE VÕI JÄÄVAD SAAVUTAMATA VEEBISAIDIL SISALDUVA TEABE KASUTAMISE TAGAJÄRJEL.

RANGELT ON KEELATUD MIS TAHES VIITAMINE NIELSENILE VÕI VEEBISAIDIL SISALDUVALE TEABELE, KUI SEDA TEHAKSE TULUNDUSLIKUL EESMÄRGIL, KAASA ARVATUD OSUNDAMINE REKLAAMIS, MÜÜGIMATERJALIDES VÕI MUUDES TURUNDUSMATERJALIDES.

Lõpetamine

Nielsenil ja teil on õigus käesolev kokkulepe igal ajal lõpetada. Teie saate käesoleva kokkuleppe lõpetada, kui hävitate kõik veebisaidilt saadud materjalid ning kõik seotud dokumendid, koopiad ja paigaldised. Nielsen võib käesoleva kokkuleppe ilma etteteatamiseta viivitamatult lõpetada, kui te olete tema ainuhinnangul rikkunud mis tahes käesolevate tingimuste sätet. Lõpetamise korral olete kohustatud hävitama kõik veebisaidilt saadud materjalid ning kõik seotud dokumendid, koopiad ja paigaldised. Pärast käesoleva kokkuleppe lõpetamist ei ole teil lubatud veebisaiti kasutada ilma Nielseni kirjaliku heakskiiduta, kuid Nielsen säilitab siiski kõik õigused, kaasa arvatud kõik autoriõigused ja õiguse kasutada esitatud teavet vastavalt käesolevatele tingimustele, ning kõik piirangud kasutamise ja sisu käsitlemise suhtes jäävad kehtima.

Lingitud veebisaidid

Käesolev veebisait sisaldab linke muudele veebisaitidele, mida Nielsen ei halda. Nielsen ei vastuta selliste veebisaitide sisu eest ning ei esita mingeid väiteid selliste muude saitide sisu, tõesuse, nendel avaldatud arvamuste või linkide kohta. Kõnealuste saitide lingi avaldamine ei tähenda Nielseni heakskiitu sellistele saitidele või nendel nimetatud toodetele või teenustele. Nielsen võib lingi igal ajal kustutada. Kõnealuste veebisaitide kasutustingimused ja privaatsuspoliitika võivad erineda käesoleva veebisaidi tingimustest. Kui te otsustate avada käesoleval veebisaidil avaldatud lingi kolmanda isiku veebisaidile, teete seda täielikult omal vastutusel ning Nielsen ei vastuta mis tahes kahju eest, mis võib teile sellise veebisaidi kasutamisel tekkida.

Linkimise ja logo kasutamise põhimõtted

Avaldades lingi mis tahes käesoleva veebisaidi lehele, kohustute järgima allpool esitatud tingimusi. Nielsen ei luba veebisaidi puhverdamist, käesolevale veebisaidile juhatavate hüpertekstlinkide loata kasutamist ega veebisaidil avaldatud mis tahes sisu kuvamist raamis, välja arvatud käesolevas lõigus nimetatud juhtudel. Teil on lubatud linkida ainult käesoleva saidi kodulehele või selleks ette nähtud lüüsilehele. Lüüsileht on teatud olulise sisuosaga tutvumise esimene ja tähtsaim leht. Lingid peavad olema vormistatud ainult tekstina ning nende sisuks peab olema ainult „Nielsen”. Nielseni logo kujutisi võib kasutada üksnes linkimise eesmärgil ning selleks tuleb saada Nielseni otsene kirjalik luba. Kõik taotlused kõnealuse loa saamiseks või veebisaidile linkimiseks ülal kirjeldatust erineval viisil tuleb esitada Nielseni rahvusvahelisele teabeosakonnale (Nielsen Global Communications) aadressil 85 Broad Street, New York, New York, Ameerika Ühendriigid 10004, tel: +1 646 654 5000.Avaldades lingi käesolevale veebisaidile, kinnitate ja nõustute, et kõik õigused veebisaidil kasutatud Nielseni kauba- ja teenindusmärkidele, veebisaidil avaldatud sisule ja veebisaidi kujundusele kuuluvad Nielsenile. Teil ei ole lubatud oma suhet Nielseniga eksitavalt kirjeldada ega esitada Nielsenist vale või eksitavat muljet. Käesolevale veebisaidile juhatavaid linke ei ole lubatud kasutada viisil, millest võiks järeldada, et Nielsen on andnud oma heakskiidu teile, teie veebisaidile või teie kaupadele ja teenustele (välja arvatud juhul, kui Nielsen on sõlminud teiega sellekohase kirjaliku kokkuleppe). Nielsen ei vastuta teie veebisaidil avaldatud mis tahes sisu eest. Te kohustute vabastama Nielseni igasugusest vastutusest ja mis tahes nõuetest, mis tulenevad teie veebisaidist. Teie veebisaidi ükski leht ega sellel loodud seos ei tohi sisaldada linke sisule või materjalidele, mida võidakse tõlgendada laimava, sündsusetu või kuritegelikuna või millega rikutakse kolmandate isikute mis tahes õigusi või propageeritakse sellist rikkumist. Nielsen jätab endale õiguse igal ajal oma äranägemisel nõuda, et tee kustutaksite oma veebisaidilt kõik lingid või teatud konkreetse lingi käesolevale veebisaidile. Käesolevad linkimise põhimõtted ei kujuta endast litsentsi, vaid need kehtivad üksnes juhul, kui te täidate eespool kirjeldatud tingimusi. Nielsen lubab teil kasutada nime „Nielsen” eranditult üksnes veebisaidile linkimise eesmärgil vastavalt allpool sätestatud tingimustele. Teil on keelatud kasutada Nielseni mis tahes kauba- või teenindusmärke mis tahes eesmärgil ilma Nielseni otsese kirjaliku loata, välja arvatud nime „Nielsen” kasutamine käesolevas lõigus kirjeldatud konkreetsel eesmärgil. Nielsen võib igal ajal oma äranägemisel ja ilma põhjust esitamata võtta tagasi käesolevate tingimustega antud loa nime „Nielsen” kasutamiseks ning veebisaidi lehtedele linkimiseks. Sellisel juhul te kohustute nõudmisel viivitamatult eemaldama kõik käesolevale veebisaidile juhatavad lingid ning lõpetama nime „Nielsen” kasutamise linkides. Edaspidi on veebisaidile linkimiseks vaja Nielseni otsest kirjalikku luba. Nielsen jätab endale õiguse käesolevaid linkimise tingimusi igal ajal muuta. Kui te jätkate veebisaidile juhatavate linkide avaldamist, kohustute järgima käesolevaid linkimise tingimusi ning kõiki muid veebisaidi kasutamise tingimusi nende kehtivas redaktsioonis.

Muud tingimused

Nielsen võib ilma etteteatamiseta igal ajal käesolevaid tingimusi muuta, muutes siin avaldatud teksti sisu. Kui te jätkate veebisaidi kasutamist praegu või pärast mis tahes muudatuste avaldamist, kinnitate sellega oma nõustumist kõnealuste muudatustega. Käesolevaid kasutustingimusi kohaldatakse ja tõlgendatakse vastavalt Illinoisi osariigi ja Ameerika Ühendriikide õigusaktidele, olenemata mis tahes kollisiooninormidest. Kui käesolevate kasutustingimuste mis tahes osa tunnistatakse ebaseaduslikuks, tühiseks või täitmisele mittepööratavaks, käsitatakse vastavat osa eraldatavana ning see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja täitmisele pööratavust. Võimalikud tõendid veebisaidi ebaseaduslikul eesmärgil kasutamise kohta esitatakse õiguskaitseasutustele. Käesolevad tingimused kujutavad endast ammendavat kokkulepet poolte vahel seoses veebisaidi kasutamisega.