Pressemeldinger

Tiltagende vekst i Norsk dagligvarebransje 2018

Oslo – 27. Februar 2019 – I 2017 så markedet en lav vekst på beskjedne 1,1% etter flere år med relativt god vekst. I 2018 har markedsveksten tiltatt igjen og lander på 2,8%, tilsvarende en absolutt vekst på 4,8 Mrd. NOK. Årsveksten i konsumprisindeksen (KPI) for 2018 var på 2,7%1, mens priser på matvarer og alkoholfrie drikker hadde en vekst på ca. 2,5%2. Til tross for at veksten i markedet har økt ser vi fortsatt sterk konkurranse fra tilstøtende markeder.

Utvikling antall butikker

Butikkmassen har holdt seg relativt stabil det siste året. Etter en tilvekst av butikker i 2017 ser vi nå en nedgang på 7 butikker i 2018. Til tross for nedgangen i butikkmassen er veksten i 2018 høyere enn i 2017.

Butikksegmenter

Lavprissegmentet dominerer det norske markedet, og øker også i andel i 2018. Det er også her butikketableringen er størst. Lavpris utgjør 65,7 % av totalmarkedet i 2018.

Dagligvarer på nett

Estimert omsetning 2018: ca. 2. mrd. NOK
I følge vår ferske rapport, Shopper Trends 2019, svarer 10% av de spurte at de har handlet matvarer på nett siste måned. Dette er stabilt fra forrige måling. Rapporten viser også det er en økning i andelen som benytter netthandel til hverdagshandel. På kategorinivå er det ferskvarer som både trigger handelen og som faktisk blir kjøpt.

I løpet av året har det, som nevnt tidligere, også tilkommet konkurranse fra utenlandsk netthandel med aktører som har “spesialisert” seg på varegrupper som i Norge har opplevd økt prisnivå som følge av endring i avgiftsnivåer.

Grensehandel

Estimert omsetning 2018: 10. mrd. NOK inkl mva
I følge nyeste tall fra SSB grensehandlet vi for totalt 15,3 Mrd. NOK siste 12 måneder (per 3. kvartal 2018)3. Legger vi Menon Economics anslag til grunn for andelen som tilfaller dagligvarer (65%)4 ble det handlet dagligvarer for nesten 10 Mrd. NOK utenfor landets grenser siste 12 måneder.

I følge Shopper Trends 2019 har 58% av alle nordmenn grensehandlet i løpet av siste 12 måneder. Det betyr en nedgang på 4%-poeng fra forrige måling (Shopper Trends 2018). Ikke overraskende er det innbyggere på Østre Østland som er de hyppigste grensehandlerne, og det er ferskt kjøtt og brus som vi oftest tar med oss hjem.

Dollar stores (EUROPRIS, NILLE, med flere)

Dollar Stores er butikker som Europris, Nille, Rusta, Sparkjøp osv. som i større og mindre grad konkurrerer med tradisjonell dagligvarehandel, spesielt innenfor flere non-food kategorier som for eksempel personlig hygiene og vask- og husholdningsprodukter.

Vår ferske rapport Shopper Trends 2019 viser at 54% av de spurte har kjøpt mat og dagligvarer i en “dollar store” i løpet av siste 6 måneder og det er Europris som flest har handlet hos. Europris, den største aktøren innenfor denne kanalen, har hatt en fin utvikling i 2018 og har totalt vokst med 7,3% mot fjoråret5. Europris har tilført kjeden 8 nye butikker i løpet av 2018.

Det er Nielsens policy ikke å uttale seg om enkeltkjeders utvikling. Vi henviser derfor til den enkelte kjedes informasjonsansvarlige for ytterligere kommentarer til aktørenes utvikling.

Kilder:

1 Statistisk sentralbyrå, www.ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/rekordhoge-straumprisar-drog-opp-arsveksten-i-kpi

 Statistisk sentralbyrå, www.ssb.no/statbank/table/03014/

3 Statistisk sentralbyrå, www.ssb.no/grensehandel, Den estimerte veksten for grensehandelen 2018 er basert på utviklingen for de fire siste kvartalene per 3. kvartal 2018 vs. fire siste kvartaler per 3. kvartal 2017.

4 Menon Economics, https://www.menon.no/wp-content/uploads/2017-87-Grensehandel-tapte-arbeidsplasser-og-offentlige-inntekter-for-Norge.pdf

5 Europris, https://s22.q4cdn.com/579442476/files/doc_financials/2018/Q4/Q4-2018-presentasjon.pdf

METODE

Resultatene i Dagligvarerapporten er basert på Nielsen Norges Dagligvareregister og omfatter alle dagligvarebutikker i Norge (ekskl. Svalbard).

  • Rapporten viser i hovedsak tall og trender fra 2014 til 2018.
  • Enkelte grafer fremstiller kortere eller lengre trender.
  • Alle omsetningstall er eksklusive merverdiavgift.

Tallgrunnlaget i denne rapporten er årskonsoliderte omsetningstall per butikk, og er i hovedsak innhentet fra kjedekontorene. For de selvstendige butikkene er informasjonen innhentet ved direkte kontakt med hvert enkelt utsalgssted.

Dette tallgrunnlaget skiller seg således fra Nielsen sin løpende rapportering hvor ukentlig scanningtall per butikk er tallgrunnlaget. Grunnlaget skiller seg også fra vår løpende rapportering da denne rapporten også inkluderer selvstendige butikker som ikke rapporteres løpende fra kjedene.

Netthandelsomsetningen til Meny, Joker og Spar/Eurospar er inkludert i kjedenes repektive tall.

GRUNNLAG

Antall butikker som er angitt i rapporten representerer antall butikker ved utgangen av hvert år (antall butikker for 2018 referer således til antall butikker per 31.desember 2018).

EKSKLUDERER

Svalbard er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget.
Dagligvarerapporten omfatter ikke omsetning fra ”convenience”-konsepter, bensinstasjoner, storkiosker, kiosker og lignende. Tall fra denne delen av dagligvarehandelen vil rapporteres i Servicehandelsrapporten 2019.

ABOUT NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) is a global measurement and data analytics company that provides the most complete and trusted view available of consumers and markets worldwide. Our approach marries proprietary Nielsen data with other data sources to help clients around the world understand what’s happening now, what’s happening next, and how to best act on this knowledge. For more than 90 years Nielsen has provided data and analytics based on scientific rigor and innovation, continually developing new ways to answer the most important questions facing the media, advertising, retail and fast-moving consumer goods industries. An S&P 500 company, Nielsen has operations in over 100 countries, covering more than 90% of the world’s population. For more information, visit www.nielsen.com.

CONTACT

Hege Witsø-Bjølmer

hege.witso-bjolmer@nielsen.com

905 06 148

Gunnar Portvik

gunnar.portvik@nielsen.com

905 06 348