Privacy Statement

Integritetsmeddelande till etableringsenkät

Ikraftträdandedag: 09 april 2019

Tack för att du vill delta i vår marknadsundersökningsenkät. I årtionden har Nielsen satt den globala standarden för forskning om marknader och konsumentinsikter. Våra insikter bygger på ett representativt urval av befolkningen och hjälper våra kunder (t.ex. tillverkare, återförsäljare, mediaföretag, ideella organisationer och myndigheter) att förstå vad konsumenter tittar och lyssnar på och köper. Ditt deltagande i den här studien hjälper företagen att förstå kundernas beteende och preferenser, vilket ofta leder till att de tillhandahåller bättre produkter och tjänster.

Som registeransvarig för personuppgifter som behandlas i samband med ditt deltagande i vår marknadsundersökningsenkät, är [ ] (”Nielsen”, ”vi” eller ”oss”) engagerade i att skydda din integritet och hantera personuppgifter om dig på ett öppet och transparent sätt.

Det här integritetsmeddelandet förklarar vilka uppgifter från eller om dig som vi samlar in, hur vi använder och skyddar dessa uppgifter samt vilka lagliga rättigheter du har. Observera att integritetsmeddelandet endast gäller ditt deltagande i enkäten och inte ditt deltagande i några paneler eller onlinetjänster som tillhandahålls av Nielsen.

Att delta i våra marknadsundersökningsstudier är alltid frivilligt. Om du inte godkänner villkoren i det här integritetsmeddelandet, ska du inte delta i studien.

SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

Företaget Nielsen samlar in dina uppgifter. Information om Nielsens alla företag, där ett eller flera av dem kan hantera dina personuppgifter, finns på: http://www.nielsen.com/eu/en/privacy-policy/gdpr-operating-entities.html.

Om du har allmänna frågor om det här integritetsmeddelandet kan kontakta oss på: http://www.nielsen.com/eu/en/privacy-policy.html.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina uppgifter kan du skicka en förfrågan via denna blankett: https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/391293ec-4527-4822-b13c-bc46154b8528

 1. Vårt integritetsåtagande
 2. Uppgifter vi samlar in
 3. Hur vi använder uppgifterna
 4. När vi delar dina uppgifter
 5. Dina val och dina lagliga rättigheter
 6. Om barn
 7. Datasäkerhet och överföring av data utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 8. Datalagring

1. VÅRT INTEGRITETSÅTAGANDE

Nielsen följer alla gällande integritetslagar, inklusive EU:s GDPR (den allmänna dataskyddsförordningen).  Det är verkligen viktigt för Nielsen att se till att våra deltagares uppgifter är konfidentiella för att undvika störningar som skulle kunna påverka våra deltagares beteende och uppgifternas tillförlitlighet.  Vi kommer INTE att använda uppgifter som röjer din identitet för att annonsera, marknadsföra eller sälja varor eller tjänster från tredje part direkt till dig eller medlemmar i ditt hushåll och vi tillåter inte våra kunder att göra det heller.

Genom att delta i en marknadsundersökningsstudie för Nielsen, bidrar du med dina uppgifter till en datapool från vilken omfattande deltagarstatistik kan utvinnas. Denna statistik utgör underlag för ett stort och varierat antal företag för prissättning, reklam, saluförande och andra viktiga affärsbeslut. Du har lagliga rättigheter avseende dina personuppgifter, så som beskrivs under ”Dina val och lagliga rättigheter” nedan.

2. UPPGIFTER VI SAMLAR IN

A. Uppgifter du lämnar till oss.

Som en del av del av denna undersökningsstudie inhämtar vi information från och om dig och, i förekommande fall, andra medlemmar i ditt hushåll. Denna kan innefatta:

 • Direkt identifierbara uppgifter som för- och efternamn, hemadress eller personlig e-postadress, som ensamma eller i kombination med andra tillgängliga uppgifter kan identifiera dig eller en annan medlem i ditt hushåll
 • Demografiska uppgifter som ålder, kön, äktenskapsstatus, yrke och inkomst
 • Dina beteenden och preferenser som hjälper oss att bättre förstå konsumenternas beteenden, användning och trender. ”Beteendedata” handlar om när, varför och hur du gör saker, som till exempel hur ofta du handlar livsmedel, när du tittar på tv eller vart du vill åka på semester. ”Preferensdata” innebär valen du gör, som vilka frukostflingor du köper, stationer du lyssnar på, kanaler du tittar på eller webbplatser du besöker.
 • Innehåll eller material som du väljer att skicka, ladda upp eller överföra till Nielsen, inklusive men utan begränsning, foton, videor, bilder eller möjlig enskild sändning av innehåll i samband med ditt deltagande i marknadsundersökningsaktiviteter
 • Viss profilinformation som finns lagrad på ditt konto på sociala medier, om du skulle samtycka till att delta i marknadsundersökningsaktiviteter via en tredjepartstjänst som Facebook eller Twitter
 • Frivilligt lämnad eller känslig information. ”Känslig information” avser personligt identifierbara uppgifter som avslöjar hälsoförhållanden och medicinska omständigheter, biometrisk eller genetisk information, sexuell läggning eller sexualliv, politiska åsikter/synpunkter, etniskt ursprung, religiös eller filosofisk tro och medlemskap i fackförbund.
 • Din röst/ditt fysiska utseende eftersom vi kan spela in eller videofilma ditt deltagande i en grupp eller i en personlig intervju eller liknande.

B. Uppgifter som vi får från andra källor:

Om du är medlem i hushållet får vi de uppgifter som beskrivs i avsnitt A ovan, från hushållsmedlemmen som deltog i enkäten.

Vi får också uppgifter om dig från andra källor. Dessa externa källor kan till exempel vara:

 • Uppgifter från folkbokföringen
 • Offentliga uppgifter (t.ex. från offentliga databaser eller uppgifter som du har offentliggjort online)
 • Tillverkare eller säljare av de produkter du köper eller använder
 • ”Lojalitetsprogram” (t.ex. program som erbjuder belöningar och poäng)
 • Organisationer som samlar in konsumentuppgifter
 • Dataleverantörer
 • Företag som kombinerar köpinformation
 • Andra enheter som har laglig rätt att ge oss sådan information, som företag som tillhandahåller data- och datamatchingstjänster kommersiellt.

Vi kan kombinera uppgifterna vi får från dig med uppgifter från dessa extra källor. Vi använder dem endast för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Genom att delta i vår studie samtycker du till att vi får inhämta dessa uppgifter om dig och kombinera dem på detta sätt.

C. Uppgifter som vi INTE samlar in:

 • Vi samlar inte in uppgifter om ditt körkort, dina bankkonton eller kreditkort.

3. HUR VI ANVÄNDER UPPGIFTERNA

För marknadsundersökningssyften: Vi använder personuppgifterna vi samlar in för att skapa en varierad insikt i marknadsundersökningar för våra kunder. Vi hjälper företag att bättre förstå kundbeteenden, vilket i sin tur gör att företagen fattar klokare beslut om sina produkter och tjänster.

Vi använder verktyg och metoder för att säkerställa att det inte finns någon rimlig möjlighet att identifiera dig i rapporterna som vi skapar åt våra kunder. Vi kombinerar till exempel svaren vi samlar in från dig med svaren från många andra för att ta fram sammanslagna rapporter där du inte kan identifieras.

Vi skapar också rapporter baserade på modellerad information. ”Modellerad information” är prognoser baserade på demografisk tillhörighet och beteendekaraktäristik (som kön, ålder och köpvanor) som undersöker ett urval av människor och därefter förutspår vad människor med liknande karaktäristik eller preferenser skulle vilja köpa. Det hjälper till exempel annonsörer att identifiera en trolig publik för sin marknadsföringskampanj.

Vi behandlar personuppgifter baserat på våra (och våra kunders – radio- och tv-branschens) legitima intressen enligt artikel 6.1. f i GDPR, när vi utför forskning för att skapa insikter via marknadsundersökningar (i den utsträckning sådana intressen inte åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter).

För att kontakta dig: Vi behandlar personuppgifter för att kontakta dig. När vi kontaktar dig – via telefon (inklusive mobiltelefon), e-post, sms eller vanlig post, beroende på de uppgifter du gett oss – gör vi vanligtvis det för att:

 • Bekräfta eller förtydliga svar du givit i en enkät
 • Erbjuda dig möjlighet att delta i ytterligare marknadsundersökningar av Nielsen.

Vi behandlar personuppgifter baserat på våra legitima intressen i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR, för att kommunicera med dig om ditt deltagande i vår enkät, validera eller klargöra de svar du angivit och för kvalitetssäkring (i den utsträckning sådana intressen inte åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter). Om det krävs enligt lag kommer vi att erhålla ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR.

Andra syften: Förutom att använda dina uppgifter för våra forskningsändamål enligt ovan, kan vi använda dina uppgifter för att:

 • Driva och hantera våra IT- och säkerhetssystem, inklusive att övervaka sådana system och identifiera och reagera på säkerhetsincidenter
 • Genomföra forskning för kvalitetssäkring och produkt-, service- och affärsutvecklingsändamål, inklusive behandling av personuppgifter för forskning och utveckling, dataanalys, revisioner, utveckling av nya produkter, framställning av prediktiva datamodeller, förbättring av våra tjänster, identifiering av användningstrender och för att fastställa effektiviteten i vår kommunikation
 • Underlätta den dagliga verksamheten och den ekonomiska förvaltningen av företagskoncernen Nielsen och eventuella företagsaffärer (t.ex. omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring m.m.)
 • Skydda rättigheter, säkerhet, egendom eller verksamhet i ett eller flera av Nielsens dotterbolag och filialer samt dig eller andra
 • Följa gällande lagar och förordningar och upprätta, utöva och/eller hävda de juridiska rättigheterna för ett eller flera av Nielsens dotterbolag och filialer
 • Svara på förfrågningar och meddelanden från brottsbekämpande myndigheter eller andra myndighetstjänstemän.

Vi behandlar personuppgifter eftersom vi har ett legitimt intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR (i den utsträckning följande legitima intressen inte åsidosätts av ditt intresse eller grundläggande rättigheter och friheter), för att (i) hantera och driva vår verksamhet och dagliga affärer (ii) hantera och förbättra skyddet mot bedrägerier, skräppost, trakasserier, intrång i immateriella rättigheter och risker som vi utsätts för (t.ex. brotts- och säkerhetsrisker) (iii) bedriva forskning och förbättra våra produkter och tjänster (iv) hantera risker som Nielsen utsätts för och tillhandahålla en trygg och säker miljö för deltagare och användare av mobilappen (v) följa lagar och förordningar som ett eller flera dotterbolag och filialer inom företagskoncernen Nielsen är föremål för, inklusive, i tillämpliga fall, lagar och andra författningar i andra länder än ditt hemland (vi) uppfylla våra skyldigheter och upprätthålla våra juridiska rättigheter.

Vi behandlar personuppgifter för att följa lagstadgade skyldigheter enligt gällande lag som vi omfattas av, till exempel att Nielsens lagliga och lagstadgade skyldigheter följs samt att vi etablerar, utövar och försvarar våra lagliga rättigheter.

Vi kan avidentifiera uppgifter om dig och använda dem eller låta andra använda dem för historisk, akademisk eller longitudinell forskning. Vi säkerställer i sådana fall att det inte finns någon rimlig möjlighet att identifiera dig utifrån de uppgifter som används.

4. NÄR VI DELAR DINA UPPGIFTER

Vi kan dela dina uppgifter med:

 • Dotterbolag och filialer till Nielsen för de syften som beskrivs i detta meddelande.
 • Våra tjänsteleverantörer (vanligen kallade ”personuppgiftsbiträden”), som t.ex. företag som tillhandahåller webbplats- eller applikationshosting, dataanalys eller -behandling, IT-tjänster, e-post, granskningstjänster, datamatchningstjänster, rekrytering, belöningar, incitament eller för att utveckla marknadsundersökningsprodukter. Dessa företag är enligt avtal skyldiga att behandla denna information som konfidentiell och skydda den. De får inte använda informationen för några andra syften än för att uträtta de tjänster de utför åt oss.
 • Andra marknadsundersökningsföretag och våra kunder, i enlighet med marknadsundersökningsbranschens etiska riktlinjer samt organisationer och institutioner som bedriver historisk, akademisk eller longitudinell forskning. Detta kan omfatta granskningar av våra kunder eller andra tredje parter.
 • En tredje part i händelse av en omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, rättslig överlåtelse, överföring eller annat förfogande över hela eller någon del av vår affärsverksamhet, tillgångar eller lager (inklusive i samband med eventuell konkurs eller liknande åtgärd).
 • Om vi anser det vara nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt gällande lagstiftning (b) för att följa gällande lagstiftning inklusive juridiska processer av offentliga och statliga myndigheter (inklusive sådana utanför ditt vistelseland (c) för att tillämpa våra villkor och regler (d) för att skydda vår verksamhet eller våra dotterbolags verksamhet (e) för att skydda någon persons rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom (f) för att göra det möjligt för oss att söka tillgänglig gottgörelse eller begränsa skador vi kan ådra oss.

Nielsen utför säkerhetskontroller innan vi anlitar tjänsteleverantörer som får tillgång till uppgifter på individnivå.   Vi skaffar oss kontraktsenliga försäkringar avseende lagligheten av uppgifter som vi erhåller från tredje parter. Vi begränsar också hur kunder kan använda våra uppgifter för att förhindra återidentifiering av sammanlagda uppgifter och förhindra att uppgifter återanvänds på ett sätt som inte överensstämmer med detta meddelande.

5. DINA VAL OCH LAGLIGA RÄTTIGHETER

Att delta i våra undersökningsstudier är alltid frivilligt. Du kan dra dig ur en undersökningsstudie eller enkät när som helst. Om du upphör med ditt deltagande, kommer vi att fortsätta behandla de uppgifter vi samlade in under tiden du deltog. Om du vill åberopa några av dina lagliga rättigheter som beskrivs nedan, kan du kontakta oss via de kanaler som anges i början av detta meddelande eller använda webbportalen via hyperlänken i slutet av det här avsnittet. Dina integritetsrättigheter innefattar:

 • Rätten att erhålla information om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte och, om så är fallet, erhålla en kopia av de uppgifter vi har om dig samt möjlighet att rätta eventuella felaktigheter. (Observera att din rätt till åtkomst i vissa fall kan leda till att du måste avsluta ditt deltagande i förväg, om det är troligt att ditt beteende skulle ändras. Detta för att bevara våra kunduppgifters riktighet och undvika potentiell partiskhet)
 • Rätten att kräva att vissa uppgifter om dig raderas (observera att denna rätt inte är absolut, utan gäller i vissa fall)
 • Rätten att invända mot vår behandling av personuppgifter om dig när vi behandlar personuppgifter om (a) våra (eller tredje parts) legitima intressen (b) för direktmarknadsföring (c) för statistiska ändamål/forskningsändamål (med förbehåll för begränsningar i EU-lagstiftning)
 • Rätten att föreslå andra restriktioner för behandling av uppgifter om dig om det råder en motsättning om riktigheten eller om vi enligt lag inte får bearbeta dem
 • Rätten till dataförflyttning av personuppgifter som du tillhandahållit (i den utsträckning det är tillämpligt).

Om du tror att Nielsen inte har följt integritetslagarna eller villkoren i detta meddelande, kan du framföra ett klagomål till den dataskyddsansvariga hos Nielsen via kontaktinformationen i början av detta meddelande. Om du är missnöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter eller med någon sekretessfråga som du har tagit upp med oss, har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i ditt land eller där verksamheten som är föremål för klagomålet inträffade (aktuell kontaktinformation finns här).

Om du är intresserad av att utöva en eller flera av de rättigheter som beskrivs ovan, är du välkommen att kontakta oss. Eftersom vi vill undvika att vidta åtgärder angående personuppgifter om dig efter anvisningar av någon annan än dig, kan vi begära information för att verifiera din identitet innan vi verkställer dessa rättigheter.

6. OM BARN

För våra undersökningsstudier samlar vi aldrig medvetet in uppgifter direkt från minderåriga (under 18 år) utan att först ha erhållit tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare. Om vår undersökning avser att studera barn och vi har fått tillstånd av en förälder eller vårdnadshavare, kan minderåriga barn delta i vissa enkäter.

Alla bestämmelser i detta meddelande tillämpas på uppgifter om barn i alla åldrar (upp till 18 år), om insamling av uppgifter om dem har godkänts av en förälder eller vårdnadshavare.

7. DATASÄKERHET OCH ÖVERFÖRING AV DATA UTANFÖR EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Nielsen upprätthåller en global datasäkerhetsorganisation som vidtar rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina uppgifter medan de är under vår kontroll.

Överföringarna och/eller annan information som beskrivs i avsnitt 6 ovan kommer att resultera i överföringen av dina personuppgifter till länder eller regioner med dataskyddslagar som skiljer sig från dem i ditt hemland och som inte ger en ”adekvat dataskyddsnivå”, inklusive länder som inte har erkänts av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd, som USA, Indien eller andra platser där Nielsen-koncernen har verksamhet. Vissa länder utanför EU/EES, som Israel, har erkänts av Europeiska kommissionen som adekvata (listan finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Storbritannien har indikerat att landet i händelse av utträde ur EU, avser att erkänna den europeiska kommissionens beslut om adekvat nivå av dataskydd.

Vid överföring av data utanför EU till länder som inte anses vara ”adekvata”, ser vi till att vi gör det i överensstämmelse med EU:s datalagar. Vi förlitar oss bland annat på mottagarens certifiering enligt US/EU Privacy Shield-programmet, överföringsavtal med mottagare som innehåller standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för överföring av personuppgifter till länder som inte tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd, mottagarens bindande företagsregler och, under vissa omständigheter, baserat på en tillämplig avvikelse eller ett undantag. För ytterligare detaljer om ovanstående överföringar och de skyddsåtgärder som används i samband med sådana överföringar, vänligen kontakta oss på privacy.department@nielsen.com.

8. DATALAGRING

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det behövs för de syften som beskrivs i detta meddelande och i enlighet med tillämplig lagstiftning. När du inte längre är aktiv som respondent, fortsätter vi att använda uppgifter om dina demografiska kännetecken, liksom uppgifter om beteende och preferenser för historiska och statistiska undersökningar men vi håller dessa uppgifter avskilda från uppgifter som kan användas för att identifiera dig. Vi begränsar noggrant åtkomst till uppgifter som kan identifiera dig, också internt inom Nielsen. Alla uppgifter blir permanent avidentifierade när vi inte längre behöver identifiera dig för dataåterhämtning vid datorhaveri, granskning, lagliga och bedrägeriförhindrande ändamål eller liknande.

Detta meddelande ersätter alla andra meddelanden – skriftliga eller muntliga – till dig om vår praxis med avseende på Nielsens insamling och användning av dina personuppgifter.

TACK – VI UPPSKATTAR OCH VÄRDESÄTTER DIN MEDVERKAN!

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) är ett globalt företag för prestationshantering som tillhandahåller en omfattande kunskap om vad konsumenter tittar på och köper. Nielsens Watch-segment förser media- och reklamkunder med tjänster för publikmätningar för alla apparater där innehåll – video, ljud och text – konsumeras. Buy-segmentet erbjuder tillverkare och återförsäljare av konsumentprodukter branschens enda globala överblick över mätningar av detaljhandelns prestationer. Genom att integrera information från sina Watch- och Buy-segment och andra källor, kan Nielsen förse sina kunder med både mätningar i världsklass och analyser som hjälper till att förbättra prestationerna.  Nielsen är ett S&P 500-företag och har verksamhet i fler än 100 länder, som täcker mer än 90 procent av världens invånare. Mer information finns på www.nielsen.com.