INSIGHTS

Quarter By Numbers: Q3 2018
Couple in living room with remote and tablet
รายงาน

Quarter By Numbers: Q3 2018

ในขณะที่ปี 2018 ใกล้จะจบลง แนวโน้มในการจับจ่ายใช้สอยและเศรษฐกิจของตลาดส่วนใหญ่ทั่วโลกนั้นมีการปรับตัวที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับต้นปี ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วโลกในไตรมาสสามนั้นเพิ่มขึ้นมาสองจุดทำให้ยอดขายของสินค้าอุปโภคบริโภคในหลายๆ ประเทศนั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามมา

แม้ปัจจัยหลายอย่างสามารถนำไปสู่สภาวะทางเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยของแต่ละตลาด เงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบในหลายๆ ประเทศ และอยู่เบื้องหลังการเติบโตของยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่บางประเทศได้มีการรายงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ดาวน์โหลดไลท์เวอร์ชั่นของรายงานประจำไตรมาส 3 ปี 2018 โดยคลิกที่ลิ้งค์ด้านบนหรือด้านล่าง  

QUARTER BY NUMBERS

รายงานรายไตรมาสของเราที่มีชื่อว่า Quarter by Numbers สามารถช่วยให้ลูกค้าของเราปลดล็อกโอกาสทางธุรกิจท่ามกลางตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในยุคปัจจุบันนี้  โดยเนื้อหาของรายงานจะครอบคลุมข้อมูลของ 62 ประเทศทั่วทั้งห้าภูมิภาค และให้ภาพรวมแบบ snapshot เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดของเราทั่วโลกในทุกวันนี้

เราผลิตรายงาน 5 ฉบับเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงสภาพตลาดของประเทศต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งลูกค้าของนีลเส็นจะได้รับรายงานนี้ ฟรีทุกไตรมาส สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้านั้นสามารถซื้อรายงานฉบับเต็มได้ ส่วนรายงานฉบับย่อที่สามารถดาวน์โหลดได้นี้จะแสดงภาพรวมของข้อมูลเชิงลึกที่ระบุไว้ในรายงานภูมิภาคทั้งห้าฉบับ

หมายเหตุ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Quarter by Numbers report series ของเรา

ลูกค้าที่สนใจในรายงานประจำไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปี 2018 ฉบับเต็มสามารถติดต่อตัวแทนของนีลเส็นได้โดยตรง

สำหรับท่านใดที่ไม่ใช่ลูกค้าแต่สนใจในรายงานฉบับเต็ม สามารถซื้อรายงานผ่านทางออนไลน์ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

Asia-Pacific

อ่านรายงานฉบับเต็ม

Download Now

Quarter By Numbers: Q3 2018

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Submit, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.