INSIGHTS

Webinar: Future Opportunities in FMCG E-commerce
การสัมมนาผ่านเว็บไซต์

Webinar: Future Opportunities in FMCG E-commerce

ก้าวข้ามขอบเขตของธุรกิจออฟไลน์: โอกาสในอนาคตของสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์

อีคอมเมิร์ซกลายมาเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการผลักดันการเติบโตของสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ในตลาดหลักๆ ทั่วโลก ทั้งนี้แรงผลักดันที่สำคัญสำหรับความสำเร็จของธุรกิจอีคอมเมิร์ซสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาวะทางภูมิศาสตร์ของตลาด, ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม และการลงทุนด้านเทคโนโลยี โดยในการสัมมนาทางเว็บครั้งนี้ เราได้สำรวจเฟรมเวิร์คของ 10 ตัวขับเคลื่อนหลัก ที่มีผลต่อความสำเร็จของอีคอมเมิร์ซ และการรวมกันของตัวขับเคลื่อนใดบ้างที่มีความสำคัญในแต่ละตลาดที่แตกต่างกันออกไป

จุดยืนและการพัฒนาของอีคอมเมิร์ซสินค้าอุปโภคบริโภคในฐานะที่เป็นช่องทางธุรกิจที่กำลังเติบโตสำหรับตลาดที่กำลังพัฒนานั้น มีความแตกต่างจากตลาดที่พัฒนาแล้วอยู่หลายปัจจัย การสัมมนาทางเว็บนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจในข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภค โดยอิงจากความต้องการของพวกเขาที่มีต่อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์  ซึ่งขึ้นอยู่กับวิถีการดำเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง อัตราการเข้าถึงของอินเตอร์เน็ต และสถานะการเติบโตของตลาด นอกจากนี้ยังนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนการเจริญเติบโต 3 ประการ เพื่อให้เข้าใจถึงโอกาสที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ออนไลน์ในแต่ละประเทศที่ทำการศึกษา

สามารถรับชมบันทึกของสัมมนาทางเว็บภายใต้หัวข้อ ‘Future Opportunities in FMCG E-Commerce ได้ที่นี่