GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilerin Korunması

NIELSEN ARAŞTIRMA HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi hakkındaki aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yükümlülüğün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazirlanmistir.

Nielsen Araştırma Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket) olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler ve çalışanlarımız dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin Kanun’a uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu meyanda Kanun’da tanımlanan veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin nasil islendigi konusunda size aydinlatmak istiyoruz.

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari faaliyetleri cercevesinde Şirketimiz ile aranizdaki iliskiye bağlı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, anketler, arastirmalar, organizasyonlara katılim ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir ve güncellenerek işlenebilecektir. 

Ayrıca, Şirket’e is basvurusunda bulunmak veya Şirket ile baglantiya gecmek amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin, Grup Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve denetimini sağlamak,  Şirketimizin ticari amaçları için, örneğin veri analizi, denetimler, yeni ürün geliştirme, web sitemizin geliştirilmesi, hizmetlerimizin ilerletilmesi, kullanım trendlerinin tanımlanması ve iletişim yöntemlerimizin etkinliği gibi konularda, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b. gibi amaclarla, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizle aranizdaki iliskiye bagli olarak Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan hizmetler için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, yeniden yapılanma, birleşme, satış, ortak girişim, transfer ya da işimizin, varlıklarımızın elden çıkarılması durumunda, hukuka uygunluk, kamu ve devlet yetkililerinden gelen isteklere yanıt vermek, bizim ve/veya iştiraklerimizin, sizin veya başkalarının haklarını, gizliliğini, güvenliğini ve mallarını korumak için için bir üçüncü şahsa, hizmet sunucularimiza, tedarikçilerimize, yurt disi dahil Nielsen Grup Şirketlerine, Şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları, mahkemeler ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile toplanabilir ve kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir. 

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kisa surede ve en geç otuz gün içinde, on sayfaya kadar yazili cevaplandirmada ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, on sayfayi gecmesi halinde veya başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca öngörülen  tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda siz kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili başvurunuzu yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan bize daha önce bildirilen ve kaydedilmesi talep edilen sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle ve Türkçe olarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Başvuruda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşi iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,
bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvuruya ekleyiniz. Yazılı başvurularda, bize dokumanin tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunuzun bize ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Yukarıda aciklandigi uzere belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğinize  yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; [ sirket adres, ilgili sahis dikkatine], Istanbul adresine Kanun ve ilgili tebliğde belirtilen yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email ] adresine iletebilirsiniz.

NIELSEN ARAŞTIRMA HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Nielsen Araştırma Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket) için kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği büyük önem taşımaktadır. İşbu kişisel verilerin korunmasi politikasi (“Politika”) kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak hazirlanmistir. Bu meyanda Kanunda tanımlanan veri sorumlusu olarak, hizmetlerimizden faydalanan kişiler ve çalışanlarımız dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin Kanun’a uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

Bu Politika ile Şirket tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde benimsenen ve uygulamada dikkate alınan ilkeler ortaya koyulmaktadır. Politika’da ayrıca, Şirket’in kişisel verileri hangi amaçlarla işledigi, kişisel veri toplama yöntemi, bunun hukuki amacı, verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği ile ilgililerin haklarına ilişkin bilgi verilmektedir.

1. TANIMLAR

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2. GENEL

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel veriler, Şirketimizin ticari faaliyetleri cercevesinde Şirketimiz ile kişiler arasindaki iliskiye bağlı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, anketler, arastirmalar, organizasyonlara katılim ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir ve güncellenerek işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirket’e is basvurusunda bulunmak veya Şirket ile baglantiya gecmek amacıyla internet sayfamız kullanıldiğında, kişisel veriler işlenebilecektir. 

Toplanan kişisel veriler, Şirketimizin, Grup Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve denetimini sağlamak,  Şirketimizin ticari amaçları için, örneğin veri analizi, denetimler, yeni ürün geliştirme, web sitemizin geliştirilmesi, hizmetlerimizin ilerletilmesi, kullanım trendlerinin tanımlanması ve iletişim yöntemlerimizin etkinliği gibi konularda, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b. gibi amaclarla, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Aşağıda belirtilen şartlar kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilecektir.

a. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Veri, sahibinin açık rızası kapsamında ve açık rızada belirtilen amaçlarla işlenir.

b. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Kanunda açıkça öngörülmesi halinde, veri sahibinin kişisel verileri, hukuka uygun olarak ve ilgili kanunda belirtilen sınırlar dahilinde işlenir.

c. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

d. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel veriler işlenebilir.

e. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirmesi
Şirket’in, ve Grup Şirketlerinin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde, veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

f. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Veri sahibinin kişisel verisinin, kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, alenileştirme amacı ile sınırlı olarak, ilgili kişisel veriler işlenebilir.

g. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

h. Meşru Menfaatler Nedeniyle Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

İşlenen verilerin Kanun’da tanımlandığı şekilde özel nitelikli kişisel veri olması halinde; kişisel veri sahibinin açık rızası da yok ise, kişisel veri ancak Kanun’da belirtilen durumlarda işlenebilir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel veriler, Şirket ile kişiler arasindaki iliskiye bagli olarak Şirket ve Grup Şirketleri tarafından sunulan hizmetler için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, Şirketi’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, yeniden yapılanma, birleşme, satış, ortak girişim, transfer ya da işin, varlıkların elden çıkarılması durumunda, hukuka uygunluk, kamu ve devlet yetkililerinden gelen isteklere yanıt vermek, Şirket ve/veya iştiraklerin, kişilerin haklarını, gizliliğini, güvenliğini ve mallarını korumak için için yurt disinda bulunanlar dahil bir üçüncü şahsa, hizmet sunucularina, tedarikçilere, Grup Şirketlerine, Şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumlara, mahkemeler ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve Şirket’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile toplanabilir ve kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahiplerinin haklarınına ilişkin taleplerini, Şirket’e iletmesi durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kisa surede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda  kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

5. Kişisel Verilerin Güvenliği

Şirket Kanun’un 12. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı erişimleri engellemek, bunların muhafazasını sağlamak amacıyla uygun gerekli tedbirleri almakta ve kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır.

6. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine Şirket tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

3. TEMEL ILKELER

Kişisel veriler, Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
Kişisel verilerin işlenmesinde Şirket aşağıdaki ilkelere uymaktadır:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

4. YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

Bu Politika 2016 itibariyle yürürlüktedir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Politika en güncel hali ile http://www.nielsen.com/tr/tr.html sitesinde yayımlanır.

NIELSEN ARAŞTIRMA HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

BAŞVURU FORMU