NGHIÊN CỨU

Tổng Quan Thị Trường bán lẻ Việt Nam năm 2013
Báo cáo

Tổng Quan Thị Trường bán lẻ Việt Nam năm 2013

{“order”:10,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”bu00e1o cao”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:9,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Báo cáo về Tổng quan Thi trường bán lẻ Việt Nam năm 2013 cung cấp cái nhìn tổng quan về ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Báo cáo năm nay bao gồm những thông tin mới nhất về người tiêu dùng và cập nhật các xu hướng mới nhất của thị trường.

 

Xem báo cáo đầy đủ

Download báo cáo tại đây

Tổng Quan Thị Trường bán lẻ Việt Nam năm 2013

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.