NGHIÊN CỨU

NHỮNG XU HƯỚNG CHÍNH CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT VÀ NHÀ BÁN LẺ KHÁM PHÁ TẠI VIỆT NAM
Báo cáo

NHỮNG XU HƯỚNG CHÍNH CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT VÀ NHÀ BÁN LẺ KHÁM PHÁ TẠI VIỆT NAM

{“order”:9,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”bu00e1o cao”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:8,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

*Click here for English content.

Trong khi doanh thu của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) ở một số thị trường đã từng thành công như Mỹ có dấu hiệu dịu đi vào đầu năm 2017, thì cơ hội tăng trưởng vẫn luôn sẵn sàng nếu các nhà sản xuất hay bán lẻ nếu họ biết rõ thị trường nào mình cần nhắm đến. Các nhà sản xuất / nhà bán lẻ có phạm vi tiếp cận toàn cầu nên tập trung vào các thị trường mới nổi, những nơi liên tục có sự tăng trưởng doanh thu tốt hơn từ hai đến bốn lần so với các thị trường phát triển trong thời gian gần đây.

Việt Nam, một viên ngọc ở Đông Nam Á, hiện đang có sự tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong nhiều năm qua. Nền kinh tế có nhiều dấu hiệu lạc quan như tốc độ tăng trưởng GDP cao vào khoản 6,8% trong quý 2. Việt Nam cũng  là một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất ở châu Á do dân số tăng nhanh và chi tiêu tiêu dùng gia tăng. Thật vậy, từ năm 2012, thu nhập hộ gia đình đang tăng lên gần 40%.

Nhưng làm thế nào các doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ có thể tối đa hóa các khoản đầu tư của họ cho thị trường này? Cùng với sự tăng trưởng chắc chắn kèm theo sự cạnh tranh. Các quy tắc để vận hành trên thị trường này đang thay đổi khi các doanh nghiệp nhỏ hơn đang giành được thị phần và người tiêu dùng trở nên cẩn trọng và có nhiều lựa chọn mua sắm hơn bao giờ hết. Khai thác cơ hội tăng trưởng lớn này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu, mong muốn và thái độ của người tiêu dùng. Báo cáo What’s next in Vietnam nhìn vào xu hướng mới nổi ở Đông Nam Á và các xu hướng chính ở Việt Nam, qua đó nhằm:

 • Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiên liệu và tối ưu hóa sự phân phối
 • Xác định các thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng
 • Và nêu lên sức mạnh của sự đổi mới

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy email chúng tôi để nhận What’s next in Vietnam hay bấm vào nút download để tải xuống bản tóm tắt các insights chính.

Việt Nam, một viên ngọc ở Đông Nam Á, hiện đang có sự tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong nhiều năm qua. Nền kinh tế có nhiều dấu hiệu lạc quan như tốc độ tăng trưởng GDP cao vào khoản 6,8% trong quý 2. Việt Nam cũng  là một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất ở châu Á do dân số tăng nhanh và chi tiêu tiêu dùng gia tăng. Thật vậy, từ năm 2012, thu nhập hộ gia đình đang tăng lên gần 40%.

Nhưng làm thế nào các doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ có thể tối đa hóa các khoản đầu tư của họ cho thị trường này? Cùng với sự tăng trưởng chắc chắn kèm theo sự cạnh tranh. Các quy tắc để vận hành trên thị trường này đang thay đổi khi các doanh nghiệp nhỏ hơn đang giành được thị phần và người tiêu dùng trở nên cẩn trọng và có nhiều lựa chọn mua sắm hơn bao giờ hết. Khai thác cơ hội tăng trưởng lớn này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu, mong muốn và thái độ của người tiêu dùng. Báo cáo What’s next in Vietnam nhìn vào xu hướng mới nổi ở Đông Nam Á và các xu hướng chính ở Việt Nam, qua đó nhằm:

 • Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiên liệu và tối ưu hóa sự phân phối
 • Xác định các thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng
 • Và nêu lên sức mạnh của sự đổi mới

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy email chúng tôi để nhận What’s next in Vietnam hay tải xuống bản tóm tắt các insights chính.

Trong khi doanh thu của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) ở một số thị trường đã từng thành công như Mỹ có dấu hiệu dịu đi vào đầu năm 2017, thì cơ hội tăng trưởng vẫn luôn sẵn sàng nếu các nhà sản xuất hay bán lẻ nếu họ biết rõ thị trường nào mình cần nhắm đến. Các nhà sản xuất / nhà bán lẻ có phạm vi tiếp cận toàn cầu nên tập trung vào các thị trường mới nổi, những nơi liên tục có sự tăng trưởng doanh thu tốt hơn từ hai đến bốn lần so với các thị trường phát triển trong thời gian gần đây.

Việt Nam, một viên ngọc ở Đông Nam Á, hiện đang có sự tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong nhiều năm qua. Nền kinh tế có nhiều dấu hiệu lạc quan như tốc độ tăng trưởng GDP cao vào khoản 6,8% trong quý 2. Việt Nam cũng  là một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất ở châu Á do dân số tăng nhanh và chi tiêu tiêu dùng gia tăng. Thật vậy, từ năm 2012, thu nhập hộ gia đình đang tăng lên gần 40%.

Nhưng làm thế nào các doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ có thể tối đa hóa các khoản đầu tư của họ cho thị trường này? Cùng với sự tăng trưởng chắc chắn kèm theo sự cạnh tranh. Các quy tắc để vận hành trên thị trường này đang thay đổi khi các doanh nghiệp nhỏ hơn đang giành được thị phần và người tiêu dùng trở nên cẩn trọng và có nhiều lựa chọn mua sắm hơn bao giờ hết. Khai thác cơ hội tăng trưởng lớn này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu, mong muốn và thái độ của người tiêu dùng. Báo cáo What’s next in Vietnam nhìn vào xu hướng mới nổi ở Đông Nam Á và các xu hướng chính ở Việt Nam, qua đó nhằm:

 • Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiên liệu và tối ưu hóa sự phân phối
 • Xác định các thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng
 • Và nêu lên sức mạnh của sự đổi mới

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy email chúng tôi để nhận What’s next in Vietnam hay tải xuống bản tóm tắt các insights chính.

Trong khi doanh thu của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) ở một số thị trường đã từng thành công như Mỹ có dấu hiệu dịu đi vào đầu năm 2017, thì cơ hội tăng trưởng vẫn luôn sẵn sàng nếu các nhà sản xuất hay bán lẻ nếu họ biết rõ thị trường nào mình cần nhắm đến. Các nhà sản xuất / nhà bán lẻ có phạm vi tiếp cận toàn cầu nên tập trung vào các thị trường mới nổi, những nơi liên tục có sự tăng trưởng doanh thu tốt hơn từ hai đến bốn lần so với các thị trường phát triển trong thời gian gần đây.

Việt Nam, một viên ngọc ở Đông Nam Á, hiện đang có sự tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong nhiều năm qua. Nền kinh tế có nhiều dấu hiệu lạc quan như tốc độ tăng trưởng GDP cao vào khoản 6,8% trong quý 2. Việt Nam cũng  là một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất ở châu Á do dân số tăng nhanh và chi tiêu tiêu dùng gia tăng. Thật vậy, từ năm 2012, thu nhập hộ gia đình đang tăng lên gần 40%.

Nhưng làm thế nào các doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ có thể tối đa hóa các khoản đầu tư của họ cho thị trường này? Cùng với sự tăng trưởng chắc chắn kèm theo sự cạnh tranh. Các quy tắc để vận hành trên thị trường này đang thay đổi khi các doanh nghiệp nhỏ hơn đang giành được thị phần và người tiêu dùng trở nên cẩn trọng và có nhiều lựa chọn mua sắm hơn bao giờ hết. Khai thác cơ hội tăng trưởng lớn này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu, mong muốn và thái độ của người tiêu dùng. Báo cáo What’s next in Vietnam nhìn vào xu hướng mới nổi ở Đông Nam Á và các xu hướng chính ở Việt Nam, qua đó nhằm:

 • Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiên liệu và tối ưu hóa sự phân phối
 • Xác định các thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng
 • Và nêu lên sức mạnh của sự đổi mới

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy email chúng tôi để nhận What’s next in Vietnam hay tải xuống bản tóm tắt các insights chính.

Xem báo cáo đầy đủ

Download

NHỮNG XU HƯỚNG CHÍNH CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT VÀ NHÀ BÁN LẺ KHÁM PHÁ TẠI VIỆT NAM

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.