NGHIÊN CỨU

Nhận thức của người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng của các nhà bán lẻ/hệ thống cửa hàng

VIỆT NAM, Ngày 20 tháng 11 năm 2014 – Theo báo cáo công bố của Nielsen, công ty thông tin và đo lường hàng đầu, thái độ đối với nhãn hàng riêng của các nhà bán lẻ hoặc các thương hiệu sản phẩm đặc trưng của cửa hàng được cải...

Nielsen Business Barometer Survey – Wave 7

The Nielsen Business Barometer is an online survey designed to gauge Vietnam’s business leaders’ sentiment. Topics include advertising spend, growth forecasts and among other current hot topics. The online survey is conducted twice-yearly and covers companies from various industries throughout...