Biuro prasowe

Wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów wciąż rośnie, utrzymując się powyżej średniej europejskiej

W drugim kwartale 2016 roku zadowolenie polskich konsumentów rośnie o pięć punktów. Indeks dla Polski, z drobnymi wahaniami, wzrasta stale od Q1’13

Warszawa, 3 sierpnia 2016 – Globalny wskaźnik zadowolenia konsumentów pozostaje stabilny w drugim kwartale 2016 roku, notując wynik 98. Trzypunktowy wzrost wskaźnika miał miejsce w Ameryce Północnej oraz w Południowo-Wschodniej Azji. Bardziej optymistyczni, w porównaniu do poprzedniego kwartału, są również mieszkańcy Europy oraz Afryki i Bliskiego Wschodu (w obu regionach +1 vs.Q1’16). Indeks pozostał stabilny w Ameryce Łacińskiej, natomiast w regionie Azji i Pacyfiku zanotował jednopunktowy spadek. W drugim kwartale 2016 roku zadowolenie konsumentów w ponad połowie (56%) z przebadanych państw wzrosło w stosunku do poprzedniego okresu.

W drugim kwartale 2016 roku konsumenci z 22 spośród 34 europejskich krajów byli bardziej optymistyczni. Wśród pozostałych krajów – w 2 wskaźnik pozostał stabilny, natomiast w 10 obniżył się. W porównaniu do poprzedniego kwartału średnia europejska wzrosła o 1 punkt osiągając wynik 79, tym samym Europa wciąż pozostaje jednym z najbardziej pesymistycznych regionów.

Wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej wzrost zadowolenia konsumentów został odnotowany w Polsce, na Słowacji (81, +1 vs. Q1’16) oraz w Czechach (98, +1 vs. Q1’16). Tym samym Czesi pozostają najbardziej optymistyczni w regionie już piąty kwartał z rzędu. Nastroje konsumentów pogorszyły się w państwach bałtyckich oraz na Węgrzech. Najsilniejszy, sześciopunktowy spadek odnotowany został na Litwie, w której zadowolenie konsumentów obniża się już czwarty kwartał z rzędu.Wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów wzrósł o pięć punktów w Q2’16 i osiągnął wynik 87. Polacy bardziej optymistycznie myślą o wszystkich obszarach składających się na ten wynik. Lepsze postrzeganie możliwości na rynku pracy może być związane ze stale spadającym bezrobociem, natomiast pozytywna opinia o stanie obecnej i przyszłej sytuacji finansowej może wynikać z rosnących przychodów gospodarstw domowych (również w wyniku ostatnich projektów rządowych). Ponadto, polscy respondenci w ocenie swojej sytuacji finansowej, perspektyw na rynku pracy oraz skłonności do ponoszenia dodatkowych wydatków są bardziej optymistyczni od statystycznego Europejczyka.

Największe obawy Polaków nie uległy istotnym zmianom na przestrzeni ostatniego kwartału. Wciąż bezpieczeństwo zatrudnienia oraz zdrowie są dla nas najważniejsze. Obawy związane z terroryzmem, po gwałtownym wzroście w Q4’15, odnotowały spadek wskazań respondentów o 2pp. Niemniej terroryzm pozostaje czwartym największym zmartwieniem Polaków. Podobnie jak w poprzednim kwartale polscy respondenci planują oszczędzać głównie na rozrywce poza domem oraz nowych ubraniach.

Polacy, po zaspokojeniu podstawowych potrzeb, przeznaczają dodatkowe pieniądze na wakacje, ulepszenie domu oraz nowe ubrania. Najczęściej wskazywanym przez respondentów przeznaczeniem wolnych środków są oszczędności – odkłada na nie co trzeci polski konsument. Warto również zauważyć, że spada odsetek Polaków, którzy nie posiadają dodatkowych środków. W stosunku do poprzedniego kwartału odsetek respondentów wskazujących tę odpowiedź spadł o 5pp.

Zarówno globalny jak i europejski wskaźnik zadowolenia konsumentów pozostają relatywnie stabilne w drugim kwartale 2016 roku. W tym samym okresie nastroje w państwach Europy Środkowej, w tym w Polsce, poprawiają się. Polscy konsumenci nie byli tak optymistyczni od sześciu lat, natomiast trend wzrostowy utrzymuje się od 2013 roku. Systematyczny wzrost wszystkich trzech elementów składających się na zadowolenie konsumentów, na przestrzeni ostatnich kwartałów, może sugerować kolejne pozytywne zmiany w nadchodzącym kwartale.

-KONIEC-

O BADANIU

Global Online Consumer Survey jest międzynarodowym badaniem prowadzonym od 2005 na próbie ponad 30.000 użytkowników Internetu w 63 krajach na wszystkich kontynentach. Dotyczy opinii respondentów na temat ekonomii, zwyczajów zakupowych, finansów i ich największych obaw. Przy doborze reprezentatywnej próby dorosłych użytkowników Internetu w każdym kraju wykorzystano kryteria demograficzne. Kwoty weryfikowane są przez Nielsen na poziomie danego kraju, dla części krajów zostały dobrane szacunkowo. Do badania kwalifikowane są kraje o wysokiej penetracji internetu, tj. minimum 60% , lub populacja użytkowników internetu powyżej 10 milionów.

O NIELSENIE

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą pomagającą swoim Klientom zarządzać informacją, zapewniającą kompleksowe zrozumienie tego co konsumenci kupują (segment Buy) i oglądają (segment Watch). Segment Watch dostarcza usługi w zakresie pomiarów dotyczących oglądalności, polegające na gromadzeniu i analizie danych dotyczących widzów różnych rodzajów mediów (telewizji, radia, Internetu, urządzeń mobilnych) wszędzie tam, gdzie konsumowane są treści marketingowe. Segment Buy dostarcza producentom oraz sprzedawcom detalicznym towarów konsumpcyjnych szeroką perspektywę trendów zakupowych panujących na rynku. Dzięki integracji informacji z powyższych segmentów oraz innych źródeł, Nielsen oferuje swoim Klientom zarówno globalne rozwiązania pomiarowe jak i analityczne, umożliwiające rozwój biznesu. Nielsen, spółka notowana w indeksie giełdowym S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach zamieszkiwanych przez ponad 90% ludności świata. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.nielsen.com.