Przejdź do treści

Porządek publiczny

O nas

Firma Nielsen współpracuje z urzędnikami państwowymi, stowarzyszeniami branżowymi i ekspertami w kwestiach polityki publicznej ważnych dla naszej działalności i działalności naszych klientów.

Przewidujemy i identyfikujemy zmiany legislacyjne i regulacyjne, współpracujemy z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami w celu opracowania stanowisk politycznych i angażujemy się w kontakty z decydentami, aby zapewnić, że nasze poglądy są brane pod uwagę. Promujemy DANE DLA DOBRA℠, dzieląc się zarówno danymi, jak i naszymi spostrzeżeniami na temat rynków i konsumentów na arenie polityki publicznej.

Zespół ds. relacji z rządem i polityki publicznej

Joseph Fortson, SVP Government Relations and Public Policy

Kenny LaSalle, starszy kierownik ds. relacji z władzami i polityki publicznej

Marie De Cordier, dyrektor ds. relacji z rządem i polityki publicznej w Europie

Skontaktuj się z nami pod adresem government.affairs@nielsen.com.

Polityka działalności politycznej

Standardy postępowania w biznesie

Wszyscy pracownicy firmy Nielsen przestrzegają Kodeksu Postępowania firmy Nielsen. Opiera się on na przestrzeganiu zasad uczciwości, szczerości, sprawiedliwości, szacunku i rzetelności.

Polityka w zakresie wkładu politycznego i kryteria oceny kandydatów 

Pracownicy firmy Nielsen nie mogą dokonywać wpłat na cele polityczne w imieniu firmy Nielsen, z wyjątkiem wpłat za pośrednictwem Nielsen PAC, o czym mowa poniżej. W związku z tym, zgodnie z naszym Kodeksem Postępowania, pracownicy firmy Nielsen nie mogą wykorzystywać funduszy firmy Nielsen do wpłat na cele polityczne ani ubiegać się o zwrot kosztów za wpłaty na cele polityczne.

Firma Nielsen nie wykorzystuje obecnie funduszy korporacyjnych do dokonywania wpłat na cele polityczne, w tym na rzecz kandydatów, partii politycznych, komitetów PAC (SuperPAC), komitetów politycznych, grup 527, komitetów zajmujących się kwestiami wyborczymi, organizacji 501(c)(4) ani do opłacania niezależnych wydatków. Firma Nielsen utrzymuje federalny PAC, który umożliwia uprawnionym pracownikom firmy Nielsen połączenie swoich środków i wspieranie kandydatów, których stanowiska są zgodne z poglądami firmy Nielsen. Wpłaty na rzecz PAC firmy Nielsen nigdy nie są dokonywane w zamian za lub w oczekiwaniu na oficjalne działanie.

Nielsen PAC weźmie pod uwagę różne czynniki przed dokonaniem wpłaty, w tym czy kandydat:

  • Znajduje się w stanie lub okręgu, w którym Nielsen zatrudnia znaczną liczbę pracowników i prowadzi główną działalność;
  • Jest na stanowisku lidera w Kongresie;
  • jest członkiem komisji, która pracuje nad przepisami ważnymi dla firmy Nielsen; lub  
  • Należy do kongresowego caucusu, który reprezentuje wielokulturowe okręgi wyborcze.

Nielsen PAC dokonuje obecnie wpłat tylko na rzecz kandydatów federalnych.  

Nadzór i zgodność

Zespół ds. polityki publicznej i spraw rządowych firmy Nielsen kontaktuje się z przedstawicielami władz i urzędnikami państwowymi, aby wyjaśniać nasze produkty i promować wykorzystanie pomiarów do tworzenia dobrze prosperujących rynków i społeczności. Firma Nielsen posiada również zespoły rzeczników i prawników, których zadaniem jest zapewnienie zgodności z naszym kodeksem postępowania oraz wszystkimi stosownymi przepisami dotyczącymi finansowania kampanii, lobbingu i etyki rządowej, a także sporządzanie związanych z tym zgłoszeń i raportów. Firma Nielsen wdrożyła w całej organizacji procedury, dzięki którym pracownicy mogą zgłaszać wątpliwości dotyczące naruszeń prawa lub innych uchybień. 

Komitet sterujący Nielsen PAC - dwupartyjna grupa starszych liderów firmy Nielsen - zapewnia nadzór nad wszystkimi działaniami Nielsen PAC i podejmuje wszystkie decyzje dotyczące wpłat. Skarbnik Nielsen PAC i zespół prawny firmy nadzorują przestrzeganie odpowiednich przepisów prawa. Zarząd firmy Nielsen okresowo omawia z Radą Dyrektorów swoje zasady dotyczące spraw rządowych i działalności politycznej, a Rada nadzoruje całą działalność polityczną firmy Nielsen.

Przejrzystość

PAC i lobbing Ujawnienie informacji

Szczegółowe raporty dotyczące wpłat Nielsen PAC można znaleźć poniżej:
THE NIELSEN COMPANY (US), LLC FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE (NIELSEN PAC)

Szczegółowe raporty dotyczące działalności lobbingowej Nielsena można znaleźć poniżej:
Senackie Biuro Akt Publicznych - raporty lobbingowe
Sekretarz Izby Reprezentantów - raporty lobbingowe

Członkostwo i sponsoring

Firma Nielsen należy do wielu stowarzyszeń handlowych i organizacji członkowskich lub wspiera je. Wybieramy te członkostwa i sponsoringi, ustalając, że organizacje mogą pomóc w rozwoju wykorzystania informacji do tworzenia dobrze prosperujących rynków i społeczności lub innych kwestii ważnych dla firmy Nielsen, że mogą z nami współpracować w celu kształtowania istotnych dyskusji politycznych oraz że mogą pomóc nam w nawiązaniu kontaktu z kluczowymi wyborcami. Sponsorowanie przez firmę Nielsen lub współpraca z organizacją zewnętrzną nie oznacza, że popieramy cały program organizacji lub poglądy jej liderów czy członków. Firma Nielsen ogranicza wszelkie płatności na rzecz stowarzyszeń handlowych i organizacji członkowskich, informując odbiorcę, że płatność od firmy Nielsen nie może być wykorzystana do interweniowania w jakiekolwiek wybory, bezpośrednio lub pośrednio. Ograniczenie to nie dotyczy wydatków na lobbing ani kosztów administracyjnych związanych z prowadzeniem PAC. Firma Nielsen nie uczestniczy w żadnych specjalnych zaproszeniach ani ocenach dokonywanych przez grupy osób trzecich w celu opłacenia działalności politycznej. Poniżej znajduje się lista rodzajów stowarzyszeń handlowych i innych grup członkowskich, z którymi współpracujemy: