Przejdź do treści

Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

O nas

Nasza strona odpowiedzialność oraz zrównoważony rozwój strategia

W ramach celu firmy Nielsen, jakim jest tworzenie lepszej przyszłości mediów dla wszystkich ludzi, każdego dnia staramy się angażować naszych ludzi, procesy, dane i technologie, aby uczynić firmę Nielsen bardziej odpowiedzialną i umożliwić stworzenie bardziej sprawiedliwego świata, w którym wszyscy są włączeni i wszyscy się liczą. Nasza strategia dotycząca środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG) uwzględnia najważniejsze czynniki, które mają wpływ na naszą działalność, operacje i interesariuszy na całym świecie. Poprzez odpowiedzialne, zrównoważone praktyki biznesowe oraz zaangażowanie w wolontariat i projekty pro bono dbamy o społeczności i rynki, w których żyjemy i prowadzimy działalność.

Nasza działalność

W firmie Nielsen nasze produkty, nasza platforma biznesowa i nasz model operacyjny są skoncentrowane na tym, aby każdy głos się liczył. W naszej pracy uwzględniamy kwestie środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG) oraz wpływ na środowisko.

Ocena kluczowych zagadnień ESG firmy Nielsen

Regularnie angażujemy naszych interesariuszy, aby dowiedzieć się i zrozumieć, w jaki sposób możemy bezpośrednio i pośrednio tworzyć wartość poprzez naszą działalność i w naszych społecznościach, dziś i w przyszłości.

Zrównoważony rozwój łańcucha dostaw

Nasza globalna organizacja zajmująca się zaopatrzeniem rozszerza nasze zobowiązania w zakresie odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju na łańcuch dostaw, zarządzając wpływem naszych zakupów na kwestie ESG.

Różnorodność, równość i integracja

Koncentrujemy się na systematycznym włączaniu integracji i odpowiedzialności do wszystkich doświadczeń pracowników w czterech obszarach: ludzie, produkty i przywództwo, różnorodność w biznesie oraz kontakty ze społecznością.

  • O nas
  • Raport ESG
  • Polityka ochrony środowiska

Nasze odpowiedzialne praktyki i sprawozdawczość

W sprawozdawczości i ujawnianiu informacji związanych z ESG wykorzystujemy naszą ocenę kluczowych kwestii niefinansowych ESG, a także powszechnie uznane ramy sprawozdawczości, takie jak Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) oraz Global Reporting Initiative (GRI), które pomagają nam w przejrzystym i aktywnym raportowaniu na temat kluczowych kwestii ESG. Dodatkowe raporty i zasady można znaleźć na dole strony.

Raport ESG firmy Nielsen

Niniejszy raport obejmuje obszary ESG ważne dla naszej działalności, operacji i interesariuszy. Dowiedz się więcej o naszym strategicznym kierunku, priorytetach i celach w zakresie ESG.

Polityka i wytyczne ochrony środowiska

Firma Nielsen kontynuuje pomiary i śledzenie naszego globalnego śladu ekologicznego, aby zidentyfikować możliwości odpowiedzialnego zarządzania zasobami i łagodzenia ryzyka związanego ze zmianami klimatu.

Nasz świat

Firma Nielsen jest zaangażowana we wzmacnianie społeczności i rynków, w których żyjemy i prowadzimy działalność. Wykorzystujemy moc danych, aby pomóc w znalezieniu nowych rozwiązań dla wyzwań społecznych i środowiskowych, przeznaczając co najmniej 10 milionów dolarów rocznie na projekty pro bono Data for Good oraz wolontariat oparty na umiejętnościach.

Wolontariat w firmie Nielsen

W ramach naszych starań o pogłębianie zaangażowania pracowników poprzez wolontariat zapewniamy każdemu pracownikowi firmy Nielsen 24 godziny dedykowanego czasu dla wolontariuszy rocznie. Cares & Green, dwie grupy zasobów biznesowych w firmie Nielsen, pomagają wprowadzać zmiany w kluczowych kwestiach społecznych i środowiskowych, które mają znaczenie dla naszych pracowników i interesariuszy. Regionalni i lokalni liderzy Cares & Green tworzą wydarzenia i zwiększają świadomość, zwłaszcza dzięki naszym corocznym inicjatywom Dzień Ziemi i Nielsen Global Impact Day.

Fundacja Nielsena

Fundacja Nielsena jest prywatną fundacją założoną przez firmę Nielsen. Misją Fundacji jest wspieranie organizacji, które dają głos i możliwości grupom i społecznościom historycznie niedoreprezentowanym w takich obszarach, jak dostęp do edukacji i jej kontynuacja, mobilność ekonomiczna i dobrobyt oraz reprezentacja w mediach i technologii.

Data for Good®

W firmie Nielsen zachęcamy do wolontariatu opartego na umiejętnościach poprzez program Data for Good. Te projekty i inicjatywy polegają na przekazywaniu pro bono danych, rozwiązań i talentów firmy Nielsen organizacjom non-profit w celu wywarcia pozytywnego wpływu, zwłaszcza na cele związane z reprezentacją i włączeniem społecznym. Dzięki projektom Data for Good wolontariusze Nielsena pomagają organizacjom non-profit zidentyfikować i zrozumieć ich odbiorców, poprawić przekaz, analizować zasięg i wpływ oraz wiele innych.

Uznanie

Indeksy zrównoważonego rozwoju Dow Jones

Firma Nielsen już piąty rok z rzędu jest składnikiem indeksu 2021 Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) North America Index. Wprowadzony w 1999 r. indeks DJSI był jednym z pierwszych globalnych indeksów śledzących wyniki finansowe wiodących firm na całym świecie kierujących się zasadami zrównoważonego rozwoju.

Seria indeksów FTSE4Good

FTSE Russell (nazwa handlowa FTSE International Limited i Frank Russell Company) potwierdza, że spółka Nielsen Holdings plc została poddana niezależnej ocenie zgodnie z kryteriami FTSE4Good i spełniła wymagania niezbędne do wejścia w skład FTSE4Good Index Series. Seria indeksów FTSE4Good, stworzona przez globalnego dostawcę indeksów FTSE Russell, ma na celu mierzenie wyników spółek, które stosują dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG).

Kapitał JUST

W corocznym rankingu JUST Capital firma Nielsen została uznana za jedną z najbardziej sprawiedliwych firm w Ameryce w latach 2017-2022.