Przejdź do treści

Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

O nas

Nasza odpowiedzialność i strategia zrównoważonego rozwoju

W ramach celu firmy Nielsen, jakim jest zasilanie lepszej przyszłości medialnej dla wszystkich ludzi, codziennie staramy się angażować naszych ludzi, procesy, dane i technologie, aby uczynić Nielsena bardziej odpowiedzialną firmą i umożliwić bardziej sprawiedliwy świat, w którym każdy jest włączony i każdy się liczy. Nasza strategia dotycząca środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG) uwzględnia najważniejsze czynniki, które wpływają na naszą działalność, operacje i interesariuszy na całym świecie. Poprzez odpowiedzialne, zrównoważone praktyki biznesowe oraz nasze zaangażowanie w udzielanie się poprzez wolontariat i projekty pro bono, dbamy o społeczności i rynki, w których żyjemy i prowadzimy naszą działalność.

Nasza działalność

W firmie Nielsen nasze produkty, nasza platforma biznesowa i nasz model operacyjny są skoncentrowane na zapewnieniu, że każdy głos się liczy. W tę pracę wplecione są rozważania i wpływy dotyczące środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG).

Ocena kluczowych zagadnień Nielsen ESG

Regularnie angażujemy naszych interesariuszy, aby kontynuować naukę i zrozumieć, jak możemy bezpośrednio i pośrednio tworzyć wartość poprzez naszą działalność i w naszych społecznościach, dziś i w przyszłości.

Zrównoważony rozwój łańcucha dostaw

Nasza globalna organizacja ds. zaopatrzenia rozszerza naszą odpowiedzialność i zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju na nasz łańcuch dostaw poprzez zarządzanie wpływem ESG naszych zakupów.

Różnorodność, równość i integracja

Koncentrujemy się na systematycznym włączaniu integracji i odpowiedzialności do pełnego doświadczenia pracowników poprzez cztery obszary: ludzie, produkty i przywództwo myślowe, różnorodność biznesowa i działania na rzecz społeczności.

Nasze odpowiedzialne praktyki i raportowanie

W przypadku sprawozdawczości i ujawniania informacji związanych z ESG korzystamy z naszej oceny kluczowych kwestii niefinansowych ESG, wraz z ugruntowanymi ramami sprawozdawczości, takimi jak Sustainability Accounting Standards Board (SASB) i Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), aby pomóc w przejrzystym i proaktywnym raportowaniu kluczowych tematów ESG. Dodatkowe raporty i polityki można znaleźć na dole strony.

Nasz świat

Firma Nielsen jest zaangażowana we wzmacnianie społeczności i rynków, w których żyjemy i prowadzimy działalność. Wykorzystujemy moc danych, aby pomóc w znalezieniu nowych rozwiązań dla wyzwań społecznych i środowiskowych, zobowiązując się do przekazania co najmniej 10 milionów dolarów wartości rzeczowej rocznie na projekty pro bono Data for Good i wolontariat oparty na umiejętnościach.

Wolontariat w firmie Nielsen

Zapewniamy 24 godziny dedykowanego czasu wolontariusza każdemu pracownikowi Nielsena rocznie w ramach naszych starań o pogłębienie zaangażowania pracowników poprzez wolontariat. Cares & Green, dwie Grupy Zasobów Biznesowych w firmie Nielsen, pomagają dokonać zmian w kluczowych kwestiach społecznych i środowiskowych, które mają znaczenie dla naszych pracowników i interesariuszy. Regionalni i lokalni liderzy Cares & Green tworzą wydarzenia i zwiększają świadomość, zwłaszcza dzięki naszym corocznym inicjatywom Earth Day i Nielsen Global Impact Day.

Fundacja Nielsena

Fundacja Nielsena jest prywatną fundacją założoną przez firmę Nielsen. Misją Fundacji jest wspieranie organizacji, które dają głos i możliwości historycznie niedoreprezentowanym grupom i społecznościom w takich obszarach jak dostęp do edukacji i trwałość, mobilność ekonomiczna i dobrobyt oraz reprezentacja w mediach i technologii.

Data for Good®

W Nielsen zachęcamy do wolontariatu opartego na umiejętnościach poprzez program Data for Good. Te projekty i inicjatywy obejmują dane, rozwiązania i talenty Nielsen dla organizacji non-profit, aby wywrzeć pozytywny wpływ, szczególnie na sprawy związane z reprezentacją i integracją. Dzięki projektom Data for Good wolontariusze Nielsen pomagają organizacjom non-profit zidentyfikować i zrozumieć swoich odbiorców, poprawić przekaz, analizować zasięg i wpływ oraz wiele więcej.

Uznanie

EcoVadis

Nielsen uzyskał złotą ocenę w naszej ocenie EcoVadis 2023, osiągniętą przez około 5 procent najlepszych ocenianych firm. Ramy metodologiczne EcoVadis oceniają polityki i działania firm, a także ich opublikowane raporty dotyczące środowiska, pracy i praw człowieka, etyki i zrównoważonych zamówień.

Kapitał JUST

W corocznym rankingu JUST Capital, Nielsen został uznany za jedną z America's Most JUST Companies od 2017 do 2022 roku.