Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

Losowanie nagród w badaniu mediów Nielsen Q3 2015

3 minuty czytania | lipiec 2015 r.
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

WARUNKI UDZIAŁU W LOSOWANIU NAGRÓD - Losowanie nagród za III kwartał 2015 r.          

1. Informacje o sposobie zgłaszania się do konkursu i nagrodach stanowią część niniejszych warunków udziału w konkursie.

Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do firmy Nielsen jedną z poniższych ankiet:

a. Nowozelandzkie Narodowe Badanie Czytelnictwa Publikacji (bezpośrednie tygodnie od 27 do 37) między 2 lipca a 21 września 2015 r.; lub

b. New Zealand Radio Listening Diary (Wave 3) w okresie od 21 czerwca do 29 sierpnia 2015 r.; lub

c. Sondaż postaw radiowych (2015/3) przeprowadzony między 21 czerwca a 29 sierpnia 2015 r.

automatycznie otrzyma jeden (1) udział w losowaniu nagrody za III kwartał 2015 r. za każdą wypełnioną ankietę. Limit jednego (1) zgłoszenia dla każdego uprawnionego respondenta dla każdego z punktów (a) - (c) powyżej. 

Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do firmy Nielsen ankietę: 

d. Nowozelandzkie badanie opinii konsumentów i mediów (III kwartał 2015 r.) w okresie od 2 lipca do 5 października.

automatycznie otrzyma pięć (5) wejść do losowania nagród w III kwartale 2015 r. za każdą wypełnioną ankietę. Limit jednej wypełnionej ankiety (d) na jednego uprawnionego respondenta. 

Wypełniona ankieta" to dowolna ankieta spośród wymienionych w punktach (a) - (d) powyżej, która została wypełniona i zwrócona do firmy Nielsen przez uprawnionych respondentów w wyznaczonym terminie. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Warunkami i postanowieniami dotyczącymi tego konkursu.

2. W losowaniu mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Nowej Zelandii, którzy są uprawnieni do udziału w Kwartalnym Losowaniu Nagród. Pracownicy Promotora i ich najbliższe rodziny nie kwalifikują się do udziału w losowaniu.

3. Promocja rozpoczyna się 21 czerwca 2015 r. i kończy się 5 października 2015 r. Data zakończenia dla każdego rodzaju wypełnionej ankiety jest podana w punkcie 1 powyżej.  

4. Losowanie odbędzie się 21 października 2015 r. o godz. 11.00. Zwycięzca zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni od losowania telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, a jego imię i nazwisko zostanie opublikowane w The Sunday Star Times w dniu 1 listopada 2015 roku. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja w tej sprawie.

5. Pierwsze wylosowane ważne zgłoszenie wygra nagrodę łączną w postaci czeku na kwotę 5 000 NZD$. Zdobywca nagrody jest odpowiedzialny za opłacenie wszelkich podatków związanych z nagrodą.

6. Nagrody nie podlegają przeniesieniu ani wymianie. Nie ponosimy odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, błędnie skierowane lub nieczytelne zgłoszenia.

7. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym, lecz nie wyłącznie, straty pośrednie lub wynikowe) lub za obrażenia ciała, które zostaną poniesione lub doznane w wyniku zdobycia którejkolwiek z nagród, z wyjątkiem odpowiedzialności, której nie można wykluczyć na mocy przepisów prawa.     

8. Jeżeli po upływie kolejnych 10 dni, po podjęciu uzasadnionych wysiłków w celu skontaktowania się ze zwycięzcą przy użyciu podanych danych kontaktowych, Promotor nie będzie w stanie nawiązać kontaktu, wybierze on losowo jedno dodatkowe zgłoszenie, które zostanie zwycięzcą nagrody. W przypadku wyłonienia zwycięzcy w losowaniu nieodebranej nagrody, zostanie on powiadomiony telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie.

9. Jeśli zwycięzca nie ukończył 18 roku życia, nagroda zostanie przekazana rodzicom lub opiekunom zwycięzcy.

10. Wszystkie osobiste dane kontaktowe uczestników będą bezpiecznie przechowywane w biurze Promotora i wykorzystywane do obsługi i administrowania niniejszym Losowaniem Nagród oraz do kontaktowania się z uczestnikami w sprawie udziału w dodatkowych ankietach. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, prośba o dostęp, aktualizację lub korektę jakichkolwiek danych osobowych powinna być skierowana do tego biura.

11. Promotorem jest ACNielsen (NZ) ULC, L3 129 Hurstmere Road, Takapuna, Auckland, Nowa Zelandia, 0622. Telefon: +64 9 970 4188.