Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

Losowanie nagród w badaniu mediów Nielsen Q3 2018

3 minuty czytania | lipiec 2018
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Gratulacje dla Bena z Papakury, który został zwycięzcą losowania nagrody za badanie mediów w II kwartale 2018 r.

WARUNKI UDZIAŁU W LOSOWANIU NAGRÓD ZA III KWARTAŁ 2018 R.1. Informacje o sposobie udziału i nagrodach stanowią część niniejszych warunków udziału w losowaniu. Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i zwrócą do firmy Nielsen następujące ankiety:a. Nowozelandzkie Narodowe Badanie Czytelnictwa Publikacji (Face to Face Tygodnie 27-37) pomiędzy 28 czerwca 2018 r. a 17 września 2018 r.:automatycznie otrzymają jeden (1) udział w losowaniu nagród za III kwartał 2018 r. za każdą wypełnioną ankietę. Limit jednego (1) wejścia na każdego uprawnionego respondenta w powyższym zakresie.Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i zwrócą do firmy Nielsen ankietę:b. Wersja papierowa ankiety "New Zealand Consumer and Media Voice Survey" (Quarter 3, 2018) pomiędzy 28 czerwca 2018 r. a 25 września 2018 r. automatycznie otrzyma pięć (5) wejść do losowania nagród za każdą wypełnioną ankietę. Limit jednej wypełnionej ankiety (b) na jednego uprawnionego respondenta.c. Wszyscy uprawnieni respondenci każdej części trzyczęściowej (3) internetowej ankiety "Consumer and Media Voice Survey" (Quarter 3, 2018) wypełnionej pomiędzy 28 czerwca 2018 r. a 25 września 2018 r.:otrzymają automatycznie cztery (4) wejścia do losowania nagrody w III kwartale 2018 r. za każdą wypełnioną część ankiety online, a maksymalnie dwanaście (12) wejść za wypełnienie wszystkich 3 części.Za "wypełnioną ankietę" uważa się dowolną z powyższych części (a) - (b), która została wypełniona i odesłana do firmy Nielsen, oraz dowolną z części (c), która została wypełniona online przez uprawnionych respondentów w wyznaczonym czasie.Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Warunkami i postanowieniami dotyczącymi niniejszego konkursu.2W konkursie mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Nowej Zelandii, którzy są uprawnieni do udziału w Kwartalnym Losowaniu Nagród. Pracownicy Promotora i ich najbliższe rodziny nie kwalifikują się.3. Promocja rozpoczyna się 28 czerwca 2018 r. i kończy się 26 września 2018 r. Data zakończenia dla każdego rodzaju Wypełnionej Ankiety podana jest w punkcie 1 powyżej.4. Losowanie odbędzie się 10 października 2018 r. o godz. 11.00. Zwycięzca zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni od losowania telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, a jego imię i nazwisko zostanie opublikowane w The Sunday Star Times w dniu 21 października 2018 r. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie będą podejmowane żadne działania korespondencyjne.5. Pierwsze wylosowane prawidłowe zgłoszenie wygra nagrodę CAŁKOWITĄ, czyli czek na kwotę 5 000 NZD$. Zdobywca nagrody jest odpowiedzialny za opłacenie wszelkich podatków związanych z nagrodą.6. Nagrody nie podlegają przeniesieniu ani wymianie. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, błędnie skierowane lub nieczytelne zgłoszenia.7. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które zostaną poniesione (w tym, lecz nie wyłącznie, za straty pośrednie lub wynikowe), ani za obrażenia ciała, które zostaną poniesione lub doznane w wyniku odebrania którejkolwiek z nagród, z wyjątkiem odpowiedzialności, której nie można wykluczyć na mocy przepisów prawa. 8. Jeśli po upływie kolejnych 10 dni, po podjęciu uzasadnionych wysiłków w celu skontaktowania się ze zwycięzcą przy użyciu podanych danych kontaktowych, Promotor nie będzie w stanie nawiązać kontaktu, wybierze losowo jedno kolejne zgłoszenie, które zostanie zwycięzcą nagrody. W przypadku wyłonienia zwycięzcy w losowaniu nieodebranej nagrody, zostanie on powiadomiony telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie9. Jeśli zwycięzca nie ukończył 18 roku życia, nagroda zostanie przekazana rodzicom lub opiekunom zwycięzcy.10. Wszystkie dane kontaktowe uczestników będą bezpiecznie przechowywane w biurze Promotora i wykorzystane do obsługi i zarządzania niniejszym Losowaniem Nagród oraz do kontaktowania się z uczestnikami w sprawie udziału w dodatkowych ankietach. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, prośbę o dostęp, aktualizację lub korektę jakichkolwiek danych osobowych należy kierować do tego biura.11. Promotorem jest Nielsen (NZ) ULC, L3 129 Hurstmere Road, Takapuna, Auckland, Nowa Zelandia, 0622. Telefon: +64 9 970 4188.