Centrum wiadomości >

Losowanie nagród w badaniu Nielsen Q2 2019 Media Survey

3 minuty czytania | maj 2019 r.
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Gratulacje dla Trish, z Waikanae, która jest zwycięzcą losowania nagrody za badanie mediów w I kwartale 2019 r.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO LOSOWANIA NAGRÓD ZA II KWARTAŁ 2019 ROKU1. Informacje na temat sposobu wejścia i nagród stanowią część niniejszych warunków wejścia. Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i zwrócą do Nielsena następujące:a. New Zealand National Publications Readership Survey (Face to Face Weeks 16 to 26) między 11 kwietnia 2019 r. a 1 lipca 2019 r.:otrzymają automatycznie jedno (1) wejście do Quarter 2 2019 Prize Draw za każdą wypełnioną ankietę. Limit jednego (1) wejścia na uprawnionego respondenta dla powyższego.Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i zwrócą do Nielsena the:b. Papierową wersję New Zealand Consumer and Media Voice Survey (Quarter 2, 2019) między 11 kwietnia 2019 a 10 lipca 2019.Otrzymają automatycznie pięć (5) wejść do Quarter 2, 2019 Prize Draw za każdą Ukończoną Ankietę. Limit jednej wypełnionej ankiety (b) na jednego uprawnionego respondenta.LUB

c. Wszyscy uprawnieni respondenci dla każdej części trzy (3) częściowego internetowego badania Głosu Konsumentów i Mediów (II kwartał, 2019) wypełnionego w okresie od 11 kwietnia 2019 r. do 4 lipca 2019 r:

otrzyma automatycznie cztery (4) wejścia do losowania Nagrody Kwartału 2 2019 za każdą wypełnioną część ankiety online z maksymalną liczbą dwunastu (12) wejść za wypełnienie wszystkich 3 części.

"Wypełniona ankieta" to dowolna z (a) - (b) powyżej, która została wypełniona i zwrócona do Nielsena oraz dowolna z (c), która została wypełniona online przez uprawnionych respondentów w wyznaczonym czasie.Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Warunkami, które dotyczą tego konkursu.2. Wejście jest otwarte tylko dla mieszkańców Nowej Zelandii, którzy kwalifikują się do Kwartalnego Losowania Nagród. Pracownicy Promotora i ich najbliższe rodziny nie kwalifikują się.3. Promocja rozpoczyna się 11 kwietnia 2019 roku i kończy się 10 lipca 2019 roku. Data zamknięcia dla każdego rodzaju Wypełnionej Ankiety jest podana w punkcie 1 powyżej.4. Losowanie odbędzie się o godzinie 11:00 w dniu 24 lipca 2019 roku. Zwycięzca zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni od losowania telefonicznie, mailowo lub pocztą, a nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane w The Sunday Star Times w dniu 4 sierpnia 2019 roku. Decyzje Promotora są ostateczne i nie będzie prowadzona żadna korespondencja.5. Pierwsze wylosowane ważne zgłoszenie wygra nagrodę CAŁKOWITĄ, czek na 5 000 NZD$. Zwycięzca nagrody jest odpowiedzialny za wszelkie podatki związane z nagrodą.6. Nagrody nie są zbywalne ani wymienialne. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, błędnie skierowane lub nieczytelne zgłoszenia.7. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które zostaną poniesione (w tym, lecz nie wyłącznie, za straty pośrednie lub wynikowe), ani za obrażenia ciała, które zostaną poniesione lub doznane w wyniku odebrania którejkolwiek z nagród, z wyjątkiem odpowiedzialności, której nie można wykluczyć na mocy prawa. 8. Jeżeli po upływie kolejnych 10 dni, po podjęciu uzasadnionych starań w celu skontaktowania się ze zwycięzcą przy użyciu podanych danych kontaktowych, Promotor nie będzie w stanie nawiązać kontaktu, Promotor losowo wybierze jedno kolejne zgłoszenie, które zostanie zwycięzcą nagrody. W przypadku wyłonienia zwycięzcy w losowaniu nieodebranej nagrody, zostanie on powiadomiony telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie9. Jeśli zwycięzca nie ukończył 18 lat, nagroda zostanie przekazana rodzicom lub opiekunom zwycięzcy.10. Wszystkie osobiste dane kontaktowe uczestników będą bezpiecznie przechowywane w biurze Promotora i wykorzystywane do obsługi i administrowania niniejszym Losowaniem Nagród oraz do kontaktowania się z uczestnikami w sprawie udziału w dodatkowych ankietach. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi prywatności, prośba o dostęp, aktualizację lub korektę jakichkolwiek danych osobowych powinna być skierowana do tego biura.11. Promotorem jest Nielsen (NZ) ULC, L3 129 Hurstmere Road, Takapuna, Auckland, Nowa Zelandia, 0622. Telefon: +64 9 970 4188.