Przejdź do treści
Centrum wiadomości >

Nielsen podaje wyniki za pierwszy kwartał 2010 r.

2 minuty czytania | kwiecień 2010

Nowy Jork, USA - 30 kwietnia 2010 r. - The Nielsen Company B.V., wiodąca globalna firma informacyjno-pomiarowa, ogłosiła dziś wyniki finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2010 r.

Przychody raportowane za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2010 r. wyniosły 1.196 mln USD, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do przychodów raportowanych za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2009 r. w wysokości 1.102 mln USD. Z wyłączeniem wpływu wahań walutowych*, przychody za te trzy miesiące wzrosły o 4%.

Zaraportowany dochód operacyjny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2010 r. wyniósł 132 mln USD w porównaniu z dochodem operacyjnym za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2009 r. w wysokości 112 mln USD. Wyniki za 2010 r. obejmowały 3 mln USD kosztów związanych z restrukturyzacją. Wyniki za 2009 r. zawierały 5 mln USD kosztów związanych z restrukturyzacją. Po skorygowaniu o te pozycje i wyłączeniu wpływu wahań walutowych*, dochód operacyjny wzrósł o 9%.

W ciągu dwunastu miesięcy zakończonych 31 marca 2010 r. zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i innymi korektami dozwolonymi w ramach naszych zabezpieczonych kredytów ("EBITDA Porozumienia") wyniósł 1 361 mln USD. EBITDA wynikająca z umowy jest miarą niezgodną z zasadami GAAP. W celu uzgodnienia straty z działalności kontynuowanej w wysokości 389 mln USD za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 marca 2010 r. z EBITDA wynikającą z Porozumienia, zob. poniżej "EBITDA wynikająca z Porozumienia".

Na dzień 31 marca 2010 r. całkowite zadłużenie wynosiło 8.573 mln USD, a saldo środków pieniężnych 408 mln USD. Wydatki inwestycyjne w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2010 r. wyniosły 53 mln USD, w porównaniu z 64 mln USD w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2009 r.

Telekonferencja i transmisja internetowa
30 kwietnia 2010 r. o godz. 9:00 czasu wschodniego (ET) w USA odbędzie się telekonferencja dotycząca zysków firmy The Nielsen Company, którą poprowadzi dyrektor finansowy Brian J. West. Ponadto zamieszczono link do kwartalnego raportu finansowego firmy na formularzu 10-Q.

UWAGA: Dodatkowe szczegóły dotyczące wyników (tabele itp.) można znaleźć w wersji PDF tego wydania do pobrania.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z przepisem "safe harbor" ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia te mogą być identyfikowane za pomocą słów takich jak "oczekiwać", "powinien", "mógłby", "powinien" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą znacząco różnić się od tych, które są obecnie oczekiwane. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować bez ograniczeń ogólne warunki ekonomiczne, warunki na rynkach, na których działa firma Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność firmy Nielsen. Ta lista czynników nie ma być wyczerpująca. Nie bierzemy na siebie obowiązku aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oświadczeń dotyczących przyszłości, złożonych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników.