Centrum wiadomości >

Nielsen Holdings N.V. raportuje wyniki za czwarty kwartał i cały rok 2010

9 minut czytania | Marzec 2011

KONTAKT
Relacje inwestorskie: Rich Nelson, +1 646 654 7761
Relacje z mediami: Kristie Bouryal, +1 646 654 5577

Przychody za rok wzrosły o 6,6% do 5 126 mln USD, 6,1% w stałej walucie

Skorygowana EBITDA za rok wzrosła o 7,5% do 1 411 mln USD, 6,8% przy stałej walucie

Skorygowany dochód netto za rok wzrósł o 27,3% do 236 mln USD, przy stałej walucie 23,1%.

Zakończenie pierwszej oferty publicznej i związanej z nią oferty obowiązkowych obligacji zamiennych w styczniu 2011 r. z łącznymi wpływami netto w wysokości 2,1 mld USD - obniżenie wskaźnika zadłużenia na koniec 2010 r. do poziomu 4,6x w ujęciu pro-forma

Nowy Jork, USA - 1 marca 2011 r. - Nielsen Holdings N.V. ("Nielsen") (NYSE: NLSN), wiodący globalny dostawca informacji i analiz dotyczących tego, co kupują i oglądają konsumenci, ogłosił dziś wyniki finansowe za kwartał i cały rok zakończony 31 grudnia 2010 r.

"The Nielsen Company zakończyła rok 2010 mocnymi wynikami w czwartym kwartale. Nadal obserwujemy wysoki wzrost na rynkach rozwijających się i przyspieszyliśmy inwestycje w nasze portfolio produktów i usług. Nasza niedawna oferta publiczna pozwoli nam jeszcze bardziej skupić się na możliwościach rozwoju i długoterminowych wynikach finansowych" - powiedział dyrektor generalny firmy Nielsen David Calhoun.   

Wyniki IV kwartału
Przychody za kwartał wzrosły o 5,7% do 1.371 mln USD lub o 7,2% przy stałej bazie walutowej. Wzrost ten wynikał z 7,0% wzrostu w segmencie zakupów (8,9% przy stałej walucie) oraz 4,2% wzrostu w segmencie zegarków (4,8% przy stałej walucie).

Raportowany dochód netto za czwarty kwartał wyniósł 4 mln USD w porównaniu z 44 mln USD w roku poprzednim. Wyniki za 2010 r. obejmują obciążenie przed opodatkowaniem w wysokości 90 mln USD związane z wygaśnięciem zadłużenia. Skorygowany zysk EBITDA za czwarty kwartał wzrósł o 5,3% do 402 mln USD lub o 6,1% przy stałej bazie walutowej. Skorygowany zysk netto wzrósł o 8,8% do 99 mln USD, czyli o 10,0% przy stałej bazie walutowej. 

Wyniki za cały rok
Przychody za rok wzrosły o 6,6% do 5 126 mln USD lub o 6,1% przy stałej bazie walutowej. Wzrost ten wynikał z 8,9% wzrostu w segmencie zakupów (8,2% przy stałej walucie) oraz 3,9% wzrostu w segmencie zegarków (3,7% przy stałej walucie).

Raportowany dochód netto za rok wyniósł 132 mln USD w porównaniu do straty w wysokości 489 USD w roku poprzednim. Wyniki za 2009 r. obejmują odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości 527 mln USD. Skorygowany zysk EBITDA za rok wzrósł o 7,5% do 1.411 mln USD lub o 6,8% przy stałej bazie walutowej. Marża skorygowanego zysku EBITDA wzrosła do 27,5% z 27,3% w roku poprzednim. Skorygowany zysk netto wzrósł o 27,3% do 266 mln USD, czyli o 23,1% przy stałej bazie walutowej. 

Pierwsza oferta publiczna
W dniu 26 stycznia 2011 r. Spółka zakończyła pierwszą ofertę publiczną 82 142 858 akcji po cenie 23,00 USD za akcję (łącznie z późniejszym wykonaniem przez subemitentów pełnej opcji dodatkowego przydziału) oraz równoległą ofertę obowiązkowych zamiennych obligacji podporządkowanych, uzyskując łączne wpływy netto z obu ofert w wysokości ok. 2,1 mld USD, które zostaną przeznaczone głównie na spłatę zadłużenia.

Bilans
Na dzień 31 grudnia 2010 r. stan środków pieniężnych wynosił 421 mln USD, a całkowite zadłużenie 8 558 mln USD. Wskaźnik dźwigni finansowej netto dla Spółki wynosił 5,8x lub 4,6x na zasadzie pro-forma po wspomnianym IPO. Nakłady inwestycyjne w 2010 r. wyniosły 334 mln USD, w porównaniu do 282 mln USD w roku poprzednim.

Telekonferencja i transmisja internetowa
Nielsen przeprowadzi telekonferencję dotyczącą wyników finansowych o godzinie 8:30 czasu wschodniego (ET) w dniu 1 marca 2011 roku. Telekonferencja będzie transmitowana na żywo w Internecie pod adresem https://ir.nielsen.com, a po jej zakończeniu na stronie internetowej dostępne będzie archiwum. Na stronie internetowej Relacji Inwestorskich zostanie zamieszczony zestaw slajdów prezentujących zarys i podsumowanie rozmowy.  

Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, zgodnie z przepisem "safe harbor" ustawy Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Stwierdzenia te mogą być identyfikowane za pomocą słów takich jak "będzie", "oczekuje", "powinien", "mógłby", "będzie" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą znacząco różnić się od tych, które są obecnie oczekiwane. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować bez ograniczeń ogólne warunki ekonomiczne, warunki na rynkach, na których działa firma Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność firmy Nielsen oraz specyficzne czynniki ryzyka omówione w innych komunikatach i publicznych dokumentach złożonych przez firmę (w tym w dokumentach złożonych przez firmę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd). Ta lista czynników nie jest w zamierzeniu wyczerpująca. Takie oświadczenia wybiegające w przyszłość dotyczą wyłącznie daty niniejszego komunikatu prasowego i nie przyjmujemy obowiązku aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oświadczeń wybiegających w przyszłość, złożonych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników.

O firmie Nielsen
The Nielsen Company (NYSE: NLSN) jest globalną firmą informacyjno-pomiarową o wiodącej pozycji rynkowej w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, pomiarów telewizyjnych i innych mediów, badań internetowych, pomiarów mobilnych, targów i powiązanych nieruchomości. Firma jest obecna w około 100 krajach, a jej siedziby znajdują się w Nowym Jorku, USA i Diemen, Holandia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Wyniki działalności operacyjnej - (lata zakończone 31 grudnia 2010 i 2009 r.)
Poniższa tabela przedstawia, za wskazane okresy, kwoty zawarte w naszym skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności:

 

(W MILIONACH)
Rok zakończony 31 grudnia,

2010 2009
Przychody $5,126 $4,808
Koszt własny, bez uwzględnienia amortyzacji, wykazany odrębnie poniżej 2,129 2,023
Koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne, z wyłączeniem amortyzacji, które zostały wykazane oddzielnie poniżej 1,648 1,523
Odpisy i amortyzacja 558 557
Utrata wartości firmy i wartości niematerialnych - 527
Koszty restrukturyzacji 61 62
Przychody operacyjne 730 116
Przychody z tytułu odsetek 5 7
Koszty odsetek (660) (647)
Strata na instrumentach pochodnych (27 ) (60 )
Zyski/(straty) z transakcji wymiany walut netto 136 (2)
Pozostałe koszty netto (81 ) (17 )
Dochód/(strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i udziałem w dochodzie/(stracie) netto jednostek stowarzyszonych 103 (603)
(Rezerwa)/korzyść z tytułu podatku dochodowego 46 197
Udział w dochodach/(stratach) netto jednostek stowarzyszonych 5 (22)
Przychody/(straty) z działalności kontynuowanej 154 (428)
Strata z działalności zaniechanej po potrąceniu podatku (22) (61)
Dochód/(strata) netto 132 (489)
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 2 2
Dochód/(strata) netto przypadający na Nielsena $130 $(491)
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą, podstawowy
   -Dochód/(strata) z działalności kontynuowanej $0.55 $(1.57)
   -Działalność zaniechana, po potrąceniu podatku (0.08) (0.22)
   -Dochód netto/(strata) przypadający na akcjonariuszy Nielsena $0.47 $(1.79)
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą, rozwodnioną
   -Dochód/(strata) z działalności kontynuowanej $0.54 $(1.57)
   -Działalność zaniechana, po potrąceniu podatku (0.08) (0.22 )
   -Dochód netto/(strata) przypadający na akcjonariuszy Nielsena $0.46 $(1.79)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w obiegu, podstawowa 276,499,073 273,905,810
Rozwadniające akcje zwykłe 3,153,513 -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w obiegu, rozwodniona 279,652,586 273,905,810

Wyniki działalności operacyjnej - (IV kwartały zakończone 31 grudnia 2010 r. i 2009 r.)
Poniższa tabela przedstawia, za wskazane okresy, kwoty zawarte w naszym skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności:

 

(W MILIONACH)
Czwarty kwartał zakończony 31 grudnia,
(niebadane)

2010 2009
Przychody $1,371 $1,297
Koszt własny, bez uwzględnienia amortyzacji, wykazany odrębnie poniżej     560 539
Koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne, z wyłączeniem amortyzacji, które zostały wykazane oddzielnie poniżej 429 396
Odpisy i amortyzacja 139 148
Koszty restrukturyzacji 28 56
Przychody operacyjne 215 158
Przychody z tytułu odsetek 2 1
Koszty odsetek (169) (164)
Strata na instrumentach pochodnych (10) (6)
Ujemne różnice kursowe netto (5) (12)
Pozostałe koszty netto (90) (6)
Strata z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i udziałem w dochodach netto jednostek stowarzyszonych (57) (29 )
Korzyści z tytułu podatku dochodowego 60 73
Udział w dochodach netto jednostek stowarzyszonych 4 3
Przychody z działalności kontynuowanej 7 47
Strata z działalności zaniechanej po potrąceniu podatku (3) (3)
Dochód netto 4 44
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 1 -
Dochód netto przypadający na Nielsena $3 $44
Zysk netto na jedną akcję zwykłą, podstawowy i rozwodniony
   -Dochód z działalności kontynuowanej $0.02 $0.17
   -Działalność zaniechana, po potrąceniu podatku (0.01) (0.01)
   -Dochód netto przypadający na akcjonariuszy Nielsena 0.01 0.16
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w obiegu, podstawowa 276,545,279 276,103,214
Rozwadniające akcje zwykłe 3,696,065 1,715,472
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w obiegu, rozwodniona 280,241,344 277,818,686

Niektóre miary nieprzewidziane w GAP

Prezentacja w stałej walucie

Wyniki działalności operacyjnej oceniamy zarówno w ujęciu sprawozdawczym, jak i przy użyciu stałej waluty. Prezentacja w stałej walucie, która jest miarą nie-GAAP, wyklucza wpływ wahań kursów walutowych. Uważamy, że prezentacja w stałej walucie dostarcza cennych informacji uzupełniających dotyczących naszych wyników operacyjnych, zgodnych z tym, jak oceniamy nasze wyniki. Stałe wartości procentowe w walucie obliczamy poprzez przeliczenie naszych wyników finansowych w walucie lokalnej z poprzedniego okresu przy użyciu kursów wymiany z bieżącego okresu i porównanie tych skorygowanych kwot z naszymi wynikami raportowanymi w bieżącym okresie.

Skorygowany zysk EBITDA i skorygowany zysk netto

Skorygowany wskaźnik EBITDA definiujemy jako dochód/(stratę) netto przypisany posiadaczom akcji firmy Nielsen ze skonsolidowanego sprawozdania z działalności przed uwzględnieniem przychodów i kosztów z tytułu odsetek, podatku dochodowego, amortyzacji, kosztów restrukturyzacji, odpisów z tytułu utraty wartości wartości firmy i wartości niematerialnych i prawnych, kosztów wynagrodzeń za akcje oraz innych pozycji nieoperacyjnych ze skonsolidowanego sprawozdania z działalności, a także pewnych innych pozycji uznawanych za nietypowe lub jednorazowe. Skorygowana EBITDA nie jest prezentacją sporządzoną zgodnie z GAAP, a stosowane przez nas pojęcie Skorygowanej EBITDA może różnić się od stosowania podobnie zatytułowanych miar przez inne podmioty w naszej branży ze względu na potencjalne niespójności w metodzie obliczeniowej oraz różnice wynikające z pozycji podlegających interpretacji. Wykorzystujemy Skorygowany wskaźnik EBITDA do spójnego pomiaru naszych wyników w poszczególnych okresach, zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i w ramach naszych segmentów operacyjnych, do oceny i finansowania programów motywacyjnych oraz do porównywania naszych wyników z wynikami konkurencji.

Skorygowany dochód netto definiujemy jako dochód/(stratę) netto ze skonsolidowanego sprawozdania z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem, amortyzacją związaną z nabytymi rzeczowymi aktywami trwałymi i wartościami niematerialnymi, opłatami restrukturyzacyjnymi, odpisami z tytułu utraty wartości wartości firmy i wartości niematerialnych, innymi pozycjami nieoperacyjnymi ze skonsolidowanego sprawozdania z działalności operacyjnej oraz niektórymi innymi pozycjami uznanymi za nietypowe lub jednorazowe, pomniejszonymi o środki pieniężne zapłacone z tytułu podatku dochodowego. Skorygowany zysk netto nie jest prezentacją sporządzoną zgodnie z GAAP, a stosowane przez nas pojęcie Skorygowanego zysku netto może różnić się od stosowania podobnie zatytułowanych miar przez inne podmioty w naszej branży ze względu na potencjalne niespójności w metodzie obliczeniowej oraz różnice wynikające z pozycji podlegających interpretacji.

Uważamy, że prezentacja Skorygowanego zysku EBITDA i Skorygowanego zysku netto dostarcza inwestorom przydatnych informacji na temat trendów finansowych i biznesowych związanych z naszymi wynikami operacyjnymi, a także, że gdy te informacje finansowe niebędące danymi GAAP są rozpatrywane razem z naszymi informacjami finansowymi GAAP, inwestorzy mają możliwość lepszego zrozumienia naszych bieżących wyników operacyjnych.

Ani Skorygowany zysk EBITDA, ani Skorygowany dochód netto nie powinny być traktowane jako alternatywa dla dochodu/(straty) netto, dochodu z działalności operacyjnej, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej lub jakichkolwiek innych mierników efektywności uzyskanych zgodnie z GAAP jako mierników efektywności operacyjnej lub przepływów pieniężnych jako mierników płynności. Skorygowana EBITDA i Skorygowany dochód netto mają istotne ograniczenia jako narzędzia analityczne i nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu lub jako substytuty analizy naszych wyników raportowanych zgodnie z GAAP.

Poniższa tabela przedstawia uzgodnienie dochodu/(straty) netto ze Skorygowanym EBITDA i Skorygowanym dochodem netto za lata zakończone 31 grudnia 2010 r. i 2009 r. oraz za czwarte kwartały zakończone 31 grudnia 2010 r. i 2009 r:

 

(W MILIONACH)

Rok zakończony 31 grudnia, Czwarty kwartał zakończony 31 grudnia,
2010 2009 2010 2009
Dochód/(strata) netto 132 (489) 4 44
Strata na działalności zaniechanej netto 22 61 3 3
Koszty odsetkowe netto 655 640 167 163
Korzyści z tytułu podatku dochodowego (46) (197 ) (60) (73)
Odpisy i amortyzacja 558 557 139 148
EBITDA 1,321 572 253 285
Udział w (zyskach)/stratach netto jednostek stowarzyszonych, netto (5 ) 22 (4 ) (3)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto (28) 79 105 24
Koszty restrukturyzacji 61 62 28 56
Utrata wartości firmy i wartości niematerialnych - 527 - -
Wydatki z tytułu rekompensaty za akcje 18 14 5 8
Inne pozycje(a) 44 36 15 11
Skorygowana EBITDA $ 1,411 $ 1,312 $ 402 $ 381
Koszty odsetkowe netto (655) (640) (167) (163)
Odpisy i amortyzacja (558) (557) (139) (148)
Amortyzacja związana ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi związanymi z przejęciem 215 247 48 62
Wydatki z tytułu rekompensaty za akcje (18) (14) (5) (8)
Środki pieniężne zapłacone z tytułu podatku dochodowego (129) (139 ) (40) (33)
Skorygowany zysk netto $ 266 $ 209 $ 99 $ 91

(a) Inne pozycje obejmują koszty bieżące w dwójnasób, koszty doradztwa i inne koszty związane z transformacją infrastruktury informatycznej, opłaty związane z niektórymi umowami konsultingowymi, opłaty za monitoring płacone naszym sponsorom oraz koszty przygotowawcze związane z naszym IPO.