Przejdź do treści
Centrum wiadomości >

The Nielsen Company podaje wyniki za trzeci kwartał 2010 r.

3 minuty czytania | październik 2010

Nowy Jork, USA - 28 października 2010 r. - The Nielsen Company B.V., wiodąca globalna firma informacyjno-pomiarowa, ogłosiła dziś wyniki finansowe za kwartał i dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2010 r.

Przychody za trzy miesiące zakończone 30 września 2010 r. wyniosły 1 289 mln USD, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu z przychodami za trzy miesiące zakończone 30 września 2009 r. w wysokości 1 227 mln USD. Z wyłączeniem wpływu wahań walutowych*, przychody za te trzy miesiące wzrosły o 7%.

Raportowany zysk operacyjny za okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2010 r. wyniósł 201 mln USD w porównaniu do straty operacyjnej w wysokości 326 mln USD za okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2009 r. Wyniki za 2010 r. obejmowały 11 mln USD kosztów związanych z restrukturyzacją. Wyniki za 2009 r. obejmowały 524 mln USD kosztów związanych z utratą wartości firmy i innych wartości niematerialnych i prawnych z września 2009 r. oraz restrukturyzacją. Po skorygowaniu o te pozycje i wyłączeniu wpływu wahań kursów walut*, dochód operacyjny wzrósł o 10%.

Przychody raportowane za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010 r. wyniosły 3.755 mln USD, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do przychodów raportowanych za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2009 r. w wysokości 3.511 mln USD. Bez uwzględnienia wpływu wahań kursów walut*, przychody za dziewięć miesięcy wzrosły o 6%.

Raportowany zysk operacyjny za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010 r. wyniósł 515 mln USD w porównaniu do straty operacyjnej w wysokości 42 mln USD za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2009 r. Wyniki za 2010 r. obejmowały 33 mln USD kosztów związanych z restrukturyzacją. Wyniki za 2009 r. obejmowały 533 mln USD kosztów związanych z utratą wartości firmy i innych wartości niematerialnych i prawnych z września 2009 r. oraz restrukturyzacją. Po skorygowaniu o te pozycje, dochód operacyjny, przy stałej bazie walutowej*, wzrósł o 10%.

W ciągu dwunastu miesięcy zakończonych 30 września 2010 r. zysk Covenant przed potrąceniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji oraz innych korekt dozwolonych w ramach naszych zabezpieczonych kredytów ("EBITDA Covenant") wyniósł 1 415 mln USD. EBITDA Porozumienia jest miarą niezgodną z zasadami GAAP. W celu uzgodnienia dochodu z działalności kontynuowanej w wysokości 191 mln USD za okres 12 miesięcy zakończony 30 września 2010 r. z EBITDA wynikającą z Porozumienia, zob. poniżej "EBITDA wynikająca z Porozumienia".

Na dzień 30 września 2010 r. całkowite zadłużenie wynosiło 8.571 mln USD, a stan środków pieniężnych 420 mln USD. Nakłady inwestycyjne w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2010 r. wyniosły 226 mln USD, w porównaniu z 204 mln USD w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2009 r.Telekonferencja i transmisja internetowa

28 października 2010 r. o godz. 9:00 czasu wschodniego (ET) w USA odbędzie się telekonferencja dotycząca zysków firmy The Nielsen Company, którą poprowadzi dyrektor finansowy Brian J. West. Rozmowa będzie transmitowana na żywo pod adresem
https://en-us.nielsen.com/content/nielsen/en_us/about/investor_relations.html, a po jej zakończeniu na stronie internetowej dostępne będzie archiwum. Ponadto, link do kwartalnego raportu finansowego spółki na formularzu 10-Q został umieszczony pod adresem https://en-us.nielsen.com/content/nielsen/en_us/about/investor_relations.html.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z przepisem "bezpiecznej przystani" ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z 1995 roku. Stwierdzenia te mogą być identyfikowane za pomocą słów takich jak "oczekiwać", "powinien", "mógłby", "powinien" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą znacząco różnić się od tych, które są obecnie oczekiwane. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować bez ograniczeń ogólne warunki ekonomiczne, warunki na rynkach, na których działa firma Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność firmy Nielsen. Ta lista czynników nie ma być wyczerpująca. Nie bierzemy na siebie obowiązku aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oświadczeń dotyczących przyszłości, złożonych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników.

UWAGA: Dodatkowe szczegóły dotyczące wyników (tabele, itp.), można znaleźć w wersji PDF do pobrania z niniejszej informacji.

* Wyniki działalności operacyjnej oceniamy zarówno w ujęciu sprawozdawczym, jak i przy użyciu stałej waluty. Prezentacja w stałej walucie, która jest miarą nie-GAAP, wyklucza wpływ wahań kursów walutowych. Uważamy, że przedstawienie informacji o stałej walucie dostarcza cennych informacji uzupełniających dotyczących naszych wyników operacyjnych, zgodnych z tym, jak oceniamy nasze wyniki. Obliczamy stałe wartości procentowe w walucie poprzez przeliczenie naszych wyników finansowych w walucie lokalnej z poprzedniego okresu przy użyciu kursów wymiany z bieżącego okresu i porównanie tych skorygowanych kwot z naszymi wynikami raportowanymi w bieżącym okresie.