Przejdź do treści

Ocena kluczowych obszarów tematycznych ESG firmy Nielsen

W ramach celu firmy Nielsen, jakim jest tworzenie lepszej przyszłości mediów dla wszystkich ludzi, każdego dnia staramy się angażować naszych pracowników, procesy, dane i technologię, aby uczynić firmę Nielsen bardziej odpowiedzialną i umożliwić stworzenie bardziej sprawiedliwego świata, w którym każdy jest włączony i każdy się liczy. Aby kontynuować rozwój strategii i sprawozdawczości firmy Nielsen w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG), pod koniec 2021 roku zaangażowaliśmy naszych interesariuszy do stworzenia czwartej oceny kluczowych kwestii ESG firmy Nielsen. Wysiłek ten został podjęty w związku ze zmianą profilu naszej działalności i skupieniem się na branży medialnej po zakończeniu ogłoszonej wcześniej sprzedaży Nielsen Global Connect podmiotom powiązanym z Advent International Corporation w dniu 5 marca 2021 r.

Celem tej oceny jest zidentyfikowanie i opisanie kwestii lub tematów ESG o największym znaczeniu dla firmy Nielsen i jej interesariuszy, aby wykorzystać je w wewnętrznej strategii i planowaniu ESG, raportowaniu i przejrzystości oraz bieżącej komunikacji na temat naszych zobowiązań w zakresie ESG. Wykorzystujemy tę okresową ocenę kwestii ESG, a także inne mechanizmy przekazywania informacji zwrotnych w ramach naszej działalności, aby aktywnie słuchać naszych interesariuszy i lepiej rozumieć zdolność firmy Nielsen do bezpośredniego i pośredniego tworzenia wartości poprzez naszą działalność i w naszych społecznościach, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Wyniki tej oceny wskazują na kwestie, które dotyczą wszystkich aspektów naszej działalności, operacji i tworzenia wartości poprzez relacje z klientami i branżą, pracownikami i społecznościami. Odpowiedzialność za realizację naszych kluczowych zobowiązań w zakresie ESG ponoszą wszystkie zespoły funkcjonalne i liderzy w całej naszej globalnej działalności.

Metodologia

Pierwszym krokiem w tej ocenie jest identyfikacja wszystkich kwestii ESG, wpływu, ryzyka i możliwości, które mogą być ważne dla firmy Nielsen i jej interesariuszy. 

W tym celu wykorzystaliśmy dane i badania z poprzednich ocen, przeprowadziliśmy rozmowy z 26 interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przeprowadziliśmy ankietę wśród pracowników oraz przejrzeliśmy wiele dokumentów i raportów publicznych przedstawiających różne punkty widzenia firmy Nielsen i interesariuszy.

Po zidentyfikowaniu dziesiątek zagadnień, wpływów, zagrożeń i możliwości, które mogą być ważne dla firmy Nielsen, uszeregowaliśmy je pod względem ważności, aby opracować bardziej skoncentrowany i zwięzły zestaw tematów, które będą stanowić podstawę naszej strategii ESG i sprawozdawczości. W ramach tego procesu dokonaliśmy reorganizacji, a w niektórych przypadkach przedefiniowaliśmy tematy, aby lepiej odzwierciedlały nasze zrozumienie poglądów wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy na temat tych kwestii i ich względnej ważności.

W oparciu o takie czynniki, jak częstotliwość wzmianek i inne opinie interesariuszy, przyznaliśmy punkty odzwierciedlające poziom ważności każdej zidentyfikowanej kwestii. W ten sposób powstał wysokopoziomowy ranking grup zagadnień, uwzględniający znaczenie dla interesariuszy zewnętrznych i działalności firmy Nielsen.

Po opracowaniu wstępnej hierarchii zagadnień dokonaliśmy przeglądu i zatwierdzenia wyników wewnątrz firmy Nielsen oraz z naszym zewnętrznym zespołem konsultantów ESG, wprowadzając w razie potrzeby poprawki. Źródła, z których korzystaliśmy w ramach naszego procesu badawczego, obejmowały opinie recenzentów/rankerów ESG, informacje z mediów tradycyjnych i społecznościowych, istniejące dokumenty firmy Nielsen oraz raporty z badań kontekstowych dotyczących kwestii branżowych i globalnych.

Interesariusze, których wzięto pod uwagę w ramach tej oceny to:
● Pracownicy i liderzy firm
● Klienci
● Branżowe grupy handlowe i influencerzy
● Regulatorzy i decydenci
● Organizacje społeczne i non-profit
● Inwestorzy
● Dostawcy i strategiczni partnerzy biznesowi

Ze względu na szeroki charakter branży medialnej, w której działa firma Nielsen, oraz coraz bardziej palący kryzys klimatyczny dotykający wszystkie branże, wyszliśmy poza bardziej skoncentrowaną perspektywę tradycyjnych interesariuszy, aby rozważyć szersze kwestie systemowe. Obejmują one potencjalny wpływ społeczny i środowiskowy na naturalne ekosystemy, całe społeczeństwo i przyszłe pokolenia.

Podsumowanie wyników

Podobnie jak w przypadku naszej najnowszej oceny kluczowych zagadnień opublikowanej w 2019 roku, pogrupowaliśmy istotne tematy w sześć grup zagadnień (opisanych poniżej). Klastry te są wzajemnie powiązane, a niektóre z nich mają pokrywające się podtematy. Nasza ocena nie ujawniła zupełnie nowych istotnych tematów. Zauważyliśmy jednak zmiany w spojrzeniu na istniejące zagadnienia. 

Godne uwagi są następujące ustalenia: 

  • Większa świadomość i obawy związane z wykorzystywaniem danych, rzetelnością mediów i wpływem sektora prywatnego - w tym firmy Nielsen i wielu innych firm -a także z witryną
    , nadmierną konsumpcją i innymi kwestiami związanymi z gospodarką i zrównoważonym rozwojem.
  • Większy nacisk - i rozbieżne punkty widzenia- na model biznesowy firmy Nielsen oraz związane z nim zagrożenia i możliwości dotyczące napięcia między generowaniem przychodów a ochroną konsumentów.
  • Wzmożona debata na temat roli Nielsena jako neutralnego obserwatoraw coraz bardziej
    rozdrobnionym i kontrowersyjnym krajobrazie medialnym.
  • Większe i bardziej naglące obawy związane z głośnymi kwestiami ESG, takimi jak
    konsekwencje zmian klimatycznych , a także wyzwania związane z różnorodnością, sprawiedliwością i włączeniem społecznym (DE&I).

Te ustalenia i wynikające z nich kluczowe kwestie ESG odzwierciedlają badania i analizy interesariuszy w momencie przeprowadzania oceny pod koniec 2021 roku. W miarę rozwoju naszej działalności i wkładu interesariuszy nasze kwestie ESG i obszary zainteresowania mogą być odpowiednio aktualizowane.

Klastry kluczowych zagadnień ESG

Społeczne zaufanie do mediów

Społeczne zaufanie do mediów obejmuje wpływ społeczny tworzony lub wzmacniany przez ekosystem mediów i reklamy. Należą do nich takie kwestie, jak prywatność danych konsumentów i kierowanie reklam, wolność słowa i normy demokratyczne, dezinformacja lub nieetyczne treści
oraz wpływ na kształtowanie tożsamości i postrzeganie społeczne, zwłaszcza jeśli dotyczy to grup marginalizowanych i/lub sprzyja polaryzacji i innym negatywnym skutkom społecznym.

Jako dostawca standardów pomiarowych, Nielsen odgrywa
centralną i wpływową rolę w całym łańcuchu wartości w branży medialnej i reklamowej.

Coraz bardziej rozdrobniony ekosystem medialny staje się nowym
polem bitwy o przekonania polityczne, wojny kulturowe i samą prawdę. Reklamodawcy i platformy medialne (zarówno nowe, jak i tradycyjne) stają w obliczu rosnącej presji ze strony konsumentów i organów regulacyjnych, aby tworzyć odpowiedzialne, inkluzywne i reprezentatywne treści. W przyszłości oczekiwania te mogą objąć także bardziej neutralne działania w tej przestrzeni, takie jak Nielsen.

Ponadto zdobywanie i utrzymywanie zaufania konsumentów ma kluczowe znaczenie dla misji
Nielsena, polegającej na mierzeniu wszystkich odbiorców.

Zmiany klimatyczne
i środowisko

Klaster ten obejmuje zmiany klimatyczne spowodowane emisją CO 2 i innymi czynnikami środowiskowymi. Odnosi się on do wpływu na firmę Nielsen oraz wpływu firmy Nielsen na interesariuszy związanych z tymi kwestiami poprzez stronę
jej roli w mediach oraz jej działania, produkty i usługi.

Zmiany klimatyczne dotykają każdego regionu i większości branż. Ma to wpływ na potrzeby i wzorce zachowań konsumentów oraz na potrzeby klientów firmy Nielsen. Ma to również znaczenie dla podejścia firmy Nielsen do takich obszarów zrównoważonego rozwoju w działalności operacyjnej, jak gospodarka odpadami i zarządzanie energią. Choć zużycie wody i zrównoważone leśnictwo nie są obecnie tak istotne z punktu widzenia bezpośredniej działalności firmy Nielsen, są one uznawane za kwestie społeczne, które mają wpływ na naszych pracowników, dostawców i innych interesariuszy na całym świecie.

Podobnie jak firma Nielsen korzysta z możliwości wykorzystania swoich danych i usług do wywierania pozytywnego wpływu na rozwój i innowacyjność, tak samo istnieje możliwość rozważenia, w jaki sposób można wykorzystać dane, aby umożliwić bardziej zrównoważone i mniej szkodliwe zachowania konsumentów w odniesieniu do zmian klimatycznych i wpływu na środowisko.

Uczciwe i
funkcjonowanie ekosystemu medialnego

Uczciwy i sprawnie działający ekosystem medialny obejmuje wpływ i działania firmy Nielsen, a także producentów, dystrybutorów i reklamodawców mediów oraz to, w jaki sposób wpływają oni na zdrową branżę medialną i wspierają ją; dotyczy to obiektywnego, dokładnego i powszechnego pomiaru oglądalności oraz ekonomicznych skutków ratingów firmy Nielsen.

Przejście od platform internetowych opartych na reklamach do platform opartych na subskrypcji stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę dla firmy Nielsen. Wielu konsumentów ograniczyło swoją ekspozycję na reklamy w mediach, a platformy abonamentowe, takie jak Netflix, opierają się pomiarom prowadzonym przez firmę Nielsen. Mimo to marketerzy chętnie korzystają z produktów firmy Nielsen, aby mieć pewność, że ich reklamy są umieszczane obok etycznych lub niekontrowersyjnych treści w epoce rozproszonej widowni.

Pozycja firmy Nielsen jako najpopularniejszej waluty w Stanach Zjednoczonych i globalnego lidera na świecie może zostać zakwestionowana przez zmieniające się zwyczaje dotyczące konsumpcji mediów oraz przez konkurentów, którzy działają w sposób mniej rygorystyczny i/lub nie są narażeni na dodatkowe komplikacje związane z zewnętrznymi audytami i akredytacjami. Nowe firmy medialne, które przekazują własne wskaźniki nabywcom reklam, mogą również ograniczyć zdolność firmy Nielsen do dostarczania niezależnych wskaźników w oparciu o obecny model, co dodatkowo wpływa na zmiany w ogólnym funkcjonowaniu ekosystemu medialnego. Jeśli nasze produkty i systemy pomiaru mediów nie będą dostosowane do zmieniających się wymagań platform medialnych i reklamodawców, może to mieć dla firmy długofalowe konsekwencje.

Włączenie społeczne

Integracja społeczna obejmuje podejście firmy Nielsen do kwestii zaangażowania społecznego w ramach swojej działalności poprzez zatrudnianie, zatrzymywanie pracowników i zaangażowanie, a także wpływ firmy na media i treści reklamowe, które są inkluzywne, odpowiedzialne i reprezentatywne dla społeczeństwa.

Media są ściśle związane z kulturą, kształtowaniem tożsamości i harmonią społeczną. Jako lider w dziedzinie oceny mediów, Nielsen ma wpływ na to, jakie treści są tworzone i przez kogo.

Zdolność firmy Nielsen do kalibrowania dużych zbiorów danych w odniesieniu do danych demograficznych i reprezentatywnych paneli stanowi strategiczny wyróżnik, który przynosi korzyści finansowe i reputacyjne.

Silna kultura rozwoju i innowacji oraz reprezentatywni dla społeczeństwa pracownicy (na wszystkich szczeblach) pomagają firmie przyciągnąć i zatrzymać największe talenty, tworzyć bardziej innowacyjne produkty i zyskać lepszą reputację.

Ratingi firmy Nielsen i jej portfolio produktów, takich jak Gracenote, mogą również umożliwić producentom treści i reklamodawcom większe inwestycje w niedoreprezentowane społeczności, co pomoże firmie lepiej sprostać zmieniającym się wymaganiom konsumentów i branży.

Kapitał ludzki
zarządzanie

Zarządzanie kapitałem ludzkim obejmuje wpływ działalności i kultury firmy Nielsen na jej pracowników, wykonawców i dostawców, w tym przyciąganie i zatrzymywanie pracowników, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, reakcję na COVID, DE&I oraz sprawiedliwość płacową.

Podobnie jak w większości firm świadczących usługi profesjonalne, pracownicy firmy Nielsen mają kluczowe znaczenie dla jej działalności. Zdolność firmy Nielsen do przyciągania i zatrzymywania zróżnicowanych i zaangażowanych pracowników na wszystkich poziomach ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy i jest coraz ważniejszą kwestią dla wewnętrznych interesariuszy, a także dla inwestorów.

Restrukturyzacja firmy w związku ze sprzedażą NielsenIQ podmiotom powiązanym z Advent International Corporation przysporzyła wielu pracownikom dodatkowego stresu, ponieważ muszą oni radzić sobie z tymi wewnętrznymi zmianami w obliczu trwającej pandemii.

Ciągły stres wywołany przez COVID-19, a także zmieniające się normy społeczne dotyczące tego, jak ludzie się ze sobą komunikują, stanowią dodatkowe wyzwania i zagrożenia dla pracowników firmy Nielsen, zwłaszcza pracowników terenowych, którzy mają kluczowe znaczenie dla realizacji strategicznych wyróżników firmy.

Etyka
zarządzanie i
biznes
uczciwość

Grupa ta obejmuje wewnętrzny i zewnętrzny wpływ zarządzania i podejścia firmy Nielsen do integralności biznesowej, w tym zaangażowanie w politykę publiczną w kwestiach społecznych, bezpieczeństwo i przejrzystość danych, zgodność ze zmieniającymi się przepisami oraz spełnianie oczekiwań konsumentów w zakresie prywatności w czasach zmieniających się norm branżowych.

Zaufanie i etyka to fundamenty działalności firmy Nielsen. Firma zbudowała swoją reputację jako neutralna, godna zaufania strona. Niespełnienie tej obietnicy - czy to przez nadmierne poleganie na nowych źródłach danych typu big data, brak przejrzystości, czy też niezdolność do zebrania reprezentatywnej próbki populacji - niesie ze sobą ryzyko dla działalności i reputacji firmy Nielsen.

W miarę jak gospodarka cyfrowa na całym świecie zyskuje coraz większe znaczenie, rośnie presja na firmy takie jak Nielsen, aby szybciej i mniej rygorystycznie spełniały oczekiwania marketerów i producentów treści.

W kontekście międzynarodowym kwestie związane z uczciwością i zarządzaniem stają się jeszcze bardziej złożone i nasilone. Firma Nielsen prowadzi działalność także w niektórych krajach, które zajmują wysokie pozycje w światowych rankingach korupcji.

Dotychczasowe oceny kwestii ESG można znaleźć w poniższych linkach:

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z zasadą "bezpiecznej przystani" zawartą w ustawie o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z 1995 r. Stwierdzenia te obejmują te odnoszące się do Nielsen ONE", jak również te, które mogą być określone przez słowa takie jak "będzie", "zamierza", "oczekuje", "przewiduje", "powinien", "mógłby" i podobne wyrażenia. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i wydarzenia mogą się znacznie różnić od obecnych oczekiwań, w tym w odniesieniu do Nielsen ONE. Czynniki prowadzące do takiego stanu rzeczy mogą obejmować m.in. ryzyko związane z wpływem konfliktu na Ukrainie lub pandemii COVID-19 na światową gospodarkę i rynki finansowe, niepewność związaną z wpływem konfliktu na Ukrainie lub pandemii COVID-19 na działalność firmy Nielsen, niepowodzenie nowej strategii biznesowej firmy Nielsen w realizacji celów firmy Nielsen, warunki ekonomiczne na rynkach, na których działa firma Nielsen, wpływ działań i zachowań klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy i procesy prawne oraz regulacyjne mające wpływ na działalność firmy Nielsen oraz inne czynniki ryzyka opisane w dokumentach i materiałach informacyjnych firmy Nielsen, które można znaleźć na stronie http://www.nielsen.com/investors, takich jak raporty 10-K, 10-Q i 8-K, które zostały złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Aby uzyskać pełniejsze zrozumienie tych czynników ryzyka i niepewności, należy zapoznać się z tymi dokumentami. Powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne wyłącznie na dzień sporządzenia niniejszych materiałów, a firma Nielsen nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości, wydanych przez firmę Nielsen lub w jej imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.