Ocena kluczowych obszarów tematycznych Nielsen ESG

W ramach celu firmy Nielsen, jakim jest zasilanie lepszej przyszłości medialnej dla wszystkich ludzi, codziennie staramy się angażować naszych ludzi, procesy, dane i technologie, aby uczynić Nielsena bardziej odpowiedzialną firmą i umożliwić bardziej sprawiedliwy świat, w którym każdy jest włączony i każdy się liczy. Aby nadal rozwijać strategię i raportowanie Nielsena w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG), pod koniec 2021 roku zaangażowaliśmy naszych interesariuszy w stworzenie czwartej oceny kluczowych kwestii ESG firmy Nielsen. Wysiłek ten został podjęty w świetle naszego zmienionego śladu biznesowego i skupienia się na branży medialnej, po zakończeniu wcześniej ogłoszonej sprzedaży Nielsen Global Connect do podmiotów powiązanych z Advent International Corporation w dniu 5 marca 2021 r.

Celem tej oceny jest zidentyfikowanie i opisanie kwestii lub tematów ESG o największym znaczeniu dla firmy Nielsen i jej interesariuszy, aby wykorzystać wewnętrzną strategię i planowanie ESG firmy Nielsen, nasze wysiłki w zakresie sprawozdawczości i przejrzystości oraz naszą bieżącą komunikację na temat naszych ogólnych zobowiązań ESG. Korzystamy z tej okresowej oceny kwestii ESG, wraz z innymi bieżącymi mechanizmami informacji zwrotnej w całej naszej działalności, aby proaktywnie słuchać naszych interesariuszy i lepiej zrozumieć zdolność firmy Nielsen do bezpośredniego i pośredniego tworzenia wartości poprzez naszą działalność i w naszych społecznościach, dziś i w przyszłości.

Wyniki tej oceny określają kwestie, które dotyczą wszystkich aspektów naszej działalności, operacji i tworzenia wartości poprzez relacje z klientami i branżą, naszych pracowników i nasze społeczności. Odpowiedzialność za realizację naszych kluczowych zobowiązań ESG ponoszą wszystkie zespoły funkcjonalne i liderzy w całej naszej globalnej działalności.

Metodologia

Pierwszym krokiem tej oceny jest identyfikacja uniwersum kwestii ESG, wpływu, ryzyka i możliwości, które mogą być ważne dla Nielsena i naszych interesariuszy. 

W tym celu oparliśmy się na danych i badaniach z poprzednich ocen i przeprowadziliśmy wywiady z 26 wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami, przeprowadziliśmy ankietę wśród pracowników oraz przejrzeliśmy wiele dokumentów i publicznych raportów reprezentujących różne punkty widzenia firmy Nielsen i interesariuszy.

Po zidentyfikowaniu dziesiątek kwestii, wpływów, zagrożeń i możliwości, które mogą być ważne dla firmy Nielsen, uszeregowaliśmy je pod względem ważności, aby opracować bardziej skoncentrowany i zwięzły zestaw tematów, które będą stanowić podstawę naszej strategii ESG i raportowania. W ramach tego procesu przeorganizowaliśmy, a w niektórych przypadkach na nowo zdefiniowaliśmy tematy, aby lepiej odzwierciedlić nasze zrozumienie poglądów wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy na temat tych kwestii i ich względnej ważności.

Na podstawie czynników takich jak częstotliwość wzmianek i innych opinii interesariuszy, przyznaliśmy punkty odzwierciedlające poziom ważności każdej zidentyfikowanej kwestii. W ten sposób powstał wysokopoziomowy ranking grup zagadnień, uwzględniający znaczenie dla zewnętrznych interesariuszy i działalności firmy Nielsen.

Po opracowaniu wstępnej priorytetyzacji kwestii, dokonaliśmy przeglądu i walidacji wyników wewnętrznie w firmie Nielsen oraz z naszym zewnętrznym zespołem konsultingowym ESG, wprowadzając w razie potrzeby poprawki. Źródła, z których korzystaliśmy w ramach naszego procesu badawczego, obejmowały opinie recenzentów/rankierów ESG, media tradycyjne i społecznościowe, istniejące dokumenty firmy Nielsen oraz kontekstowe raporty badawcze dotyczące kwestii branżowych i globalnych.

Interesariusze brani pod uwagę w ramach tej oceny to:
● Pracownicy i liderzy firmy
● Klienci
● Branżowe grupy handlowe i influencerzy
● Regulatorzy i decydenci
● Organizacje społeczne i non-profit
● Inwestorzy
● Dostawcy i strategiczni partnerzy biznesowi

Ze względu na szeroki charakter branży medialnej, w której działa Nielsen, oraz coraz bardziej palący kryzys klimatyczny dotykający wszystkie branże, spojrzeliśmy również poza bardziej skoncentrowaną perspektywę tradycyjnych interesariuszy, aby rozważyć szersze kwestie systemowe. Obejmują one potencjalny wpływ społeczny i środowiskowy na naturalne ekosystemy, całe społeczeństwo i przyszłe pokolenia.

Podsumowanie ustaleń

Podobnie jak w przypadku naszej najnowszej oceny kluczowych zagadnień opublikowanej w 2019 roku, pogrupowaliśmy istotne tematy w sześć klastrów zagadnień (wyszczególnionych poniżej). Klastry te są ze sobą powiązane, a niektóre mają pokrywające się podtematy. Nasza ocena nie odkryła zupełnie nowych istotnych tematów. Zauważyliśmy jednak zmianę perspektywy w odniesieniu do istniejących kwestii. 

Do godnych uwagi ustaleń należą: 

  • Zwiększona świadomość i obawy dotyczące wykorzystania danych, uczciwości mediów i wpływu sektora prywatnego - w tym firmy Nielsen, jak również wielu innych firm -a także na stronie
    nadmiernej konsumpcji i innych tematów związanych z gospodarką i zrównoważonym rozwojem.
  • Większy nacisk - i rozbieżne punkty widzenia- na model biznesowy Nielsena oraz ryzyko i możliwości, jakie stwarza on w kontekście napięcia między generowaniem przychodów a ochroną konsumentów.
  • Wzmożona debata na temat roli Nielsena jako neutralnego obserwatoraw coraz bardziej
    rozdrobnionym i kontrowersyjnym krajobrazie medialnym.
  • Większe i pilniejsze obawy wokół głośnych kwestii ESG, takich jak
    konsekwencje zmian klimatycznych, a także wyzwania związane z różnorodnością, sprawiedliwością i integracją (DE&I).

Te ustalenia i wynikające z nich kluczowe kwestie ESG odzwierciedlają badania i analizy interesariuszy w momencie przeprowadzania oceny pod koniec 2021 roku. W miarę rozwoju naszej działalności i wkładu interesariuszy nasze kwestie ESG i obszary zainteresowania mogą być odpowiednio aktualizowane.

Klastry kluczowych zagadnień ESG

Społeczne zaufanie do
mediów

Społeczne zaufanie do mediów obejmuje wpływ społeczny stworzony lub wzmocniony przez ekosystem mediów i reklamy. Obejmują one takie kwestie jak prywatność danych konsumentów i kierowanie reklam, wolność słowa i normy demokratyczne, dezinformacja lub nieetyczne treści
dostawców, a także wpływ na kształtowanie tożsamości i postrzeganie społeczne, zwłaszcza jeśli dotyczy to grup marginalizowanych i/lub sprzyja polaryzacji i innym negatywnym skutkom społecznym.

Jako dostawca standardów pomiarowych w branży, Nielsen odgrywa
centralną i wpływową rolę w całym łańcuchu wartości w branży medialnej i reklamowej.

Coraz bardziej rozdrobniony ekosystem medialny staje się nowym
polem bitwy o przekonania polityczne, wojny kulturowe i samą prawdę. Reklamodawcy i platformy medialne (zarówno nowe, jak i tradycyjne) stoją w obliczu rosnącej presji ze strony konsumentów i regulatorów, aby tworzyć odpowiedzialne, integracyjne i reprezentatywne treści. Te oczekiwania mogą w przyszłości objąć bardziej neutralne działania w przestrzeni, takie jak Nielsen.

Co więcej, zdobycie i utrzymanie zaufania konsumentów jest kluczowe dla
misji Nielsena, polegającej na mierzeniu wszystkich odbiorców.

Zmiana klimatu
i środowisko

Klaster ten obejmuje zmiany klimatyczne spowodowane emisją CO 2 i innymi czynnikami środowiskowymi. Odnosi się do wpływu na firmę Nielsen oraz wpływu firmy Nielsen na interesariuszy związanych z tymi kwestiami poprzez
jej rolę w mediach oraz jej działania, produkty i usługi.

Zmiany klimatyczne wpływają na każdy region i większość branż. Ma to wpływ na potrzeby i wzorce zachowań konsumentów, a także na potrzeby klientów Nielsena. Jest to również istotne dla podejścia firmy Nielsen do obszarów zrównoważonego rozwoju operacyjnego, takich jak gospodarka odpadami i zarządzanie energią. Chociaż zużycie wody i zrównoważone leśnictwo nie są obecnie tak istotne z punktu widzenia bezpośrednich działań firmy Nielsen, są one uznawane za kwestie społeczne, które mają wpływ na naszych pracowników, dostawców i innych interesariuszy na całym świecie.

Podobnie jak Nielsen wykorzystuje możliwość wykorzystania swoich danych i usług do wywierania pozytywnego wpływu na DE&I, istnieje możliwość rozważenia, w jaki sposób dane mogą być wykorzystane do umożliwienia bardziej zrównoważonego, mniej szkodliwego zachowania konsumentów w odniesieniu do zmian klimatycznych i wpływu na środowisko.

Sprawiedliwe i
funkcjonowanie
ekosystemu medialnego

Uczciwy i funkcjonujący ekosystem medialny obejmuje wpływ i działania firmy Nielsen, a także producentów mediów, dystrybutorów i reklamodawców oraz to, w jaki sposób wpływają oni na zdrową branżę medialną i ją wspierają; dotyczy to obiektywnego, dokładnego i integracyjnego pomiaru oglądalności oraz ekonomicznych implikacji ratingów firmy Nielsen.

Przejście od platform z reklamami do platform z subskrypcją treści online stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę dla firmy Nielsen. Wielu konsumentów zmniejszyło swoją ekspozycję na reklamy w mediach, a platformy subskrypcyjne, takie jak Netflix, oparły się pomiarom Nielsena. Mimo to marketerzy chętnie korzystają z produktów Nielsena, aby mieć pewność, że ich reklamy są umieszczane obok etycznych lub niekontrowersyjnych treści w erze rozproszonej oglądalności.

Pozycja Nielsena jako waluty wyboru w Stanach Zjednoczonych i globalnego lidera na całym świecie może zostać zakwestionowana przez zmieniające się nawyki konsumpcji mediów oraz przez konkurentów, którzy działają z mniejszym rygorem i/lub nie działają w warunkach dodatkowej złożoności zewnętrznych audytów i akredytacji. Nowe firmy medialne, które zgłaszają własne metryki nabywcom reklam, mogą również ograniczyć zdolność Nielsena do dostarczania niezależnych metryk opartych na obecnym modelu, co dodatkowo wpływa na zmiany w ogólnej funkcji ekosystemu medialnego. Istnieją długoterminowe implikacje dla firmy, jeśli nasze produkty i systemy pomiaru mediów nie pozostaną istotne dla zmieniających się wymagań platform medialnych i reklamodawców.

Włączenie społeczne

Integracja społeczna obejmuje podejście firmy Nielsen do DE&I w ramach jej działalności poprzez zatrudnianie, zatrzymywanie i angażowanie pracowników, a także wpływ firmy na media i treści reklamowe, które są integracyjne, odpowiedzialne i reprezentatywne dla społeczeństwa.

Media są ściśle związane z kulturą, kształtowaniem tożsamości i harmonią społeczną. Jako lider w rankingach mediów, Nielsen ma wpływ na to, jakie treści są tworzone i przez kogo.

Zdolność Nielsena do kalibrowania dużych zbiorów danych w odniesieniu do danych demograficznych i jego reprezentatywnych paneli jest strategicznym wyróżnikiem, który przynosi pozytywne korzyści finansowe i reputacyjne.

Silna kultura DE&I oraz reprezentatywna dla społeczeństwa siła robocza (na wszystkich szczeblach) pomagają firmie przyciągnąć i zatrzymać największe talenty, tworzyć bardziej innowacyjne produkty i zyskać reputację.

Ratingi Nielsena i jego portfolio produktów, takich jak Gracenote, mogą również umożliwić producentom treści i reklamodawcom większe inwestycje w niedostatecznie reprezentowane społeczności, pomagając firmie lepiej sprostać zmieniającym się wymaganiom konsumentów i branży.

Kapitał ludzki
zarządzanie

Zarządzanie kapitałem ludzkim obejmuje wpływ działalności i kultury firmy Nielsen na jej pracowników, wykonawców i dostawców, w tym przyciąganie i utrzymanie pracowników, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, reakcję na COVID, DE&I oraz sprawiedliwość płacową.

Podobnie jak w przypadku większości firm świadczących usługi profesjonalne, pracownicy firmy Nielsen mają kluczowe znaczenie dla jej działalności. Zdolność firmy Nielsen do przyciągnięcia i utrzymania zróżnicowanej i zaangażowanej siły roboczej na wszystkich szczeblach ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy i jest coraz ważniejszą kwestią dla wewnętrznych interesariuszy, a także inwestorów.

Restrukturyzacja firmy w związku ze sprzedażą NielsenIQ podmiotom powiązanym z Advent International Corporation spowodowała dodatkowy stres dla wielu pracowników, którzy kontynuują nawigację po tych wewnętrznych zmianach w połączeniu z trwającą pandemią.

Ciągły stres wywołany przez COVID-19, a także zmieniające się normy społeczne dotyczące tego, w jaki sposób ludzie angażują się ze sobą, stanowią dodatkowe wyzwania i ryzyko dla pracowników Nielsena, zwłaszcza pracowników terenowych, którzy mają kluczowe znaczenie dla realizacji strategicznych wyróżników firmy.

Etyka
zarządzanie i
biznes
uczciwość

Ta grupa obejmuje wewnętrzne i zewnętrzne skutki zarządzania firmą Nielsen i jej podejścia do integralności biznesowej, w tym zaangażowanie w politykę publiczną w kwestiach społecznych, bezpieczeństwo i przejrzystość danych, zgodność ze zmieniającymi się przepisami i spełnianie oczekiwań konsumentów w zakresie prywatności w czasach zmieniających się norm branżowych.

Zaufanie i etyka to fundamenty działalności Nielsena. Firma zbudowała swoją reputację jako neutralna, godna zaufania strona. Niespełnienie tej obietnicy - czy to poprzez nadmierne poleganie na nowych źródłach big data, brak przejrzystości, czy też niezdolność do zebrania reprezentatywnej próbki populacji - niesie ze sobą ryzyko dla biznesu i reputacji Nielsena.

Wraz z szybkim wzrostem znaczenia gospodarki cyfrowej na całym świecie, rośnie presja na firmy takie jak Nielsen, aby poruszać się szybciej i z mniejszym rygorem, aby spełnić oczekiwania marketerów i producentów treści.

Kwestie związane z uczciwością i zarządzaniem stają się wzmocnione i bardziej skomplikowane w kontekście międzynarodowym. Firma Nielsen działa również w niektórych krajach, które zajmują wysokie miejsca w światowych rankingach korupcji.

Aby zapoznać się z poprzednimi ocenami kwestii ESG, proszę odwiedzić poniższe linki:

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić oświadczenia wybiegające w przyszłość, złożone zgodnie z przepisem "safe harbor" ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia te obejmują te odnoszące się do Nielsen ONE", jak również te, które mogą być określone przez słowa takie jak "będzie", "zamierza", "oczekuje", "przewiduje", "powinien", "mógłby" i podobne wyrażenia. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i wydarzenia mogą znacząco różnić się od tych, które są obecnie oczekiwane, w tym w odniesieniu do Nielsen ONE. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować, bez ograniczeń, ryzyko związane z konfliktem na Ukrainie lub pandemią COVID-19 na światową gospodarkę i rynki finansowe, niepewność związaną z wpływem konfliktu na Ukrainie lub pandemii COVID-19 na działalność Nielsena, niepowodzenie nowej strategii biznesowej Nielsena w realizacji celów Nielsena, warunki ekonomiczne na rynkach, na których działa Nielsen, wpływ działań i zachowań klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologii, a także zasady i procesy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność Nielsena oraz inne specyficzne czynniki ryzyka, które zostały przedstawione w plikach i materiałach informacyjnych Nielsena, które można znaleźć na stronie http://www.nielsen.com/investors, takich jak jej raporty 10-K, 10-Q i 8-K, które zostały złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami w celu pełniejszego zrozumienia tych czynników ryzyka i niepewności. Niniejsza lista czynników nie jest w zamierzeniu wyczerpująca. Takie oświadczenia wybiegające w przyszłość mówią jedynie o dacie tych materiałów, a firma Nielsen nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oświadczeń wybiegających w przyszłość, złożonych przez firmę Nielsen lub w jej imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.