2019-2020 Ocena istotności pozafinansowej firmy Nielsen

Zaktualizowana ocena odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w zakresie niefinansowym podkreśla zaangażowanie firmy Nielsen w proaktywne zaangażowanie w sprawy interesariuszy

Streszczenie.

W ramach naszego zobowiązania do znaczącego ciągłego doskonalenia w całej naszej działalności, zaangażowaliśmy naszych interesariuszy w ramach i poza Nielsenem, aby stworzyć naszą trzecią ocenę istotności niefinansowej. Te możliwości aktywnego słuchania naszych interesariuszy są kluczowe dla naszego strategicznego i rozwijającego się zrozumienia zdolności firmy Nielsen do bezpośredniego i pośredniego tworzenia wartości poprzez naszą działalność i w naszych społecznościach, dziś i w przyszłości; jesteśmy zobowiązani do włączenia ich opinii do naszych ogólnych procesów, strategii biznesowej oraz programów globalnej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Poza dążeniem do lepszego zrozumienia, jak interesariusze postrzegają firmę Nielsen dzisiaj, wykorzystujemy te informacje zwrotne do identyfikacji przyszłych potencjalnych zagrożeń i możliwości, w tym wszelkich pojawiających się kwestii, które mogą wpłynąć na sukces biznesowy firmy Nielsen i relacje z interesariuszami. W celu przeprowadzenia tej oceny zaangażowaliśmy interesariuszy bezpośrednio lub poprzez pełnomocników we wszystkich aspektach naszego łańcucha wartości.

Wyniki tej oceny wpływają na nasze strategiczne podejście na wiele sposobów: nasza bieżąca komunikacja dotycząca ogólnych zobowiązań firmy Nielsen; sposób, w jaki aktywnie reagujemy na zapytania inwestorów, klientów i innych interesariuszy dotyczące środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG); oraz sposób, w jaki przydzielamy zasoby do obszarów o największym wpływie i znaczeniu dla firmy Nielsen. Kwestie te dotyczą wszystkich aspektów naszej działalności, operacji i tworzenia wartości przez naszych klientów i relacje branżowe, naszych pracowników i nasze społeczności.

Obszary problemowe wyróżnione w ramach oceny istotności są w naturalny sposób powiązane z kwestiami ESG, które mają największe znaczenie dla naszej działalności, takimi jak nasze zaangażowanie w zaangażowanie i rozwój pracowników, różnorodność wśród naszych pracowników i podejście do pomiarów, projekty Nielsen Cares, które wykorzystują nasze dane i talenty pracowników do wywierania wpływu na społeczeństwo, nasza praca mająca na celu zapewnienie, że nasi dostawcy działają w sposób zrównoważony, a także nasze zaangażowanie w pomoc naszym klientom we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju do ich produktów i strategii zaangażowania konsumentów. Poprzez odpowiedzialne, zrównoważone praktyki biznesowe, jesteśmy zaangażowani w łączenie najlepszych praktyk ESG z naszym głównym celem jako firmy, aby zapewnić większą wartość dla wszystkich naszych interesariuszy. Odpowiedzialność za realizację naszych kluczowych zobowiązań ESG, dostosowanych do istotnych obszarów priorytetowych określonych w niniejszej ocenie, ponoszą wszystkie nasze zespoły funkcjonalne i liderzy w całej naszej globalnej działalności.

W trakcie oceny zebraliśmy opinie interesariuszy poprzez wywiady pogłębione i grupy fokusowe, jak również przegląd istniejącej dokumentacji, komentarze internetowe, ankiety, opinie osób ustanawiających standardy ESG, oceniających i rankingujących, treści w mediach społecznościowych i tradycyjnych oraz webinaria. Nasze kluczowe grupy interesariuszy obejmują między innymi: pracowników, klientów, branżowe grupy handlowe i influencerów, regulatorów i decydentów, organizacje społeczne i non-profit, inwestorów, dostawców i strategicznych partnerów biznesowych. Staraliśmy się zrównoważyć wkład wewnętrzny i zewnętrzny w wielu regionach geograficznych. Informacje zwrotne zostały udokumentowane, a nasz zespół wewnętrzny i eksperci zewnętrzni zidentyfikowali setki istotnych obszarów tematycznych. Kwestie te zostały następnie uszeregowane z uwzględnieniem czynników takich jak intensywność, częstotliwość wzmianek w grupach interesariuszy oraz względny wpływ na interesariuszy, społeczeństwo i naszą działalność. Priorytetowo potraktowano obszary, w których firma Nielsen może w sposób najbardziej wyjątkowy lub bezpośredni działać na rzecz obszarów interesujących interesariuszy i ważnych dla naszej działalności.

Połączyliśmy naszą strategię ESG i wysiłki w zakresie sprawozdawczości zewnętrznej w ramach spójnego cyklu skoncentrowanego na ciągłym doskonaleniu, co umożliwia nam przejrzyste dzielenie się naszą bieżącą podróżą poprzez nasz Globalny Raport Odpowiedzialności Nielsena i regularne aktualizacje. Nasz kolejny Globalny Raport Odpowiedzialności Nielsena, którego publikacja planowana jest na 2020 rok, będzie obejmował każdy z tych istotnych obszarów tematycznych w sposób bardziej szczegółowy. Będziemy nadal publikować regularne aktualizacje dotyczące tych i innych priorytetów za pośrednictwem Nielsen News Center i innych punktów sprzedaży.

Nasze podejście strategiczne

Podobnie jak w przypadku naszych poprzednich dwóch ocen, zamierzamy wykorzystać te informacje, aby kierować zarówno tym, jak ustalamy priorytety i zasoby działań na rzecz ciągłego doskonalenia, jak i tym, jak publicznie informujemy o tych bieżących inicjatywach. Jest to nasza trzecia ocena istotności niefinansowej; ostatnia poprzednia ocena została opublikowana w 2017 roku. Idąc dalej, zobowiązujemy się do kontynuowania praktyki przeprowadzania tych ocen okresowo.

Zdecydowaliśmy się na użycie nowego formatu wizualnego, aby przedstawić nasze priorytetowe obszary problemowe w tej ocenie, ponieważ uważamy, że lepiej oddaje on nakładające się i dynamiczne interakcje pomiędzy naszymi najważniejszymi obszarami problemowymi. Zamiast tradycyjnych osi poziomych/pionowych, które stosowaliśmy w poprzednich latach, zdecydowaliśmy się na użycie formatu diagramu Venna, aby pokazać, jak te kluczowe obszary strategiczne są ze sobą powiązane i współzależne. Wiele zmieniło się w naszym biznesie i środowisku operacyjnym od czasu opublikowania naszej ostatniej oceny w 2017 roku. Zmieniająca się dynamika rynku i branży, zwiększona presja na modele biznesowe naszych klientów, nowe i pojawiające się regulacje dotyczące prywatności danych oraz szybkie tempo innowacji technologicznych to niektóre z kluczowych czynników, które podkreśliliśmy wraz z naszymi interesariuszami jako siły zmian dla naszej działalności. Chociaż zmiany stwarzają możliwości ewolucji, zdajemy sobie również sprawę z trwałego znaczenia podstawowych elementów naszej marki - integralności, zaufania, przejrzystości i wysokiej jakości danych reprezentatywnych dla wszystkich populacji konsumentów - zgodnych z kluczowymi obszarami, które pojawiły się w najnowszej ocenie.  

Chociaż ta grafika nie zawiera tradycyjnych osi "znaczenia dla interesariuszy" i "znaczenia dla społeczeństwa", zastosowaliśmy te podstawowe czynniki w naszej analizie i ustalaniu priorytetów zagadnień zgodnie ze standardami raportowania zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (GRI). Każdy obszar tematyczny zawiera niezliczoną liczbę szczegółowych tematów, które były konkretnie wymieniane przez naszych interesariuszy, a które uznajemy za kluczowe dla firmy Nielsen do monitorowania i przewodzenia, ponieważ staramy się tworzyć wartość ekonomiczną, społeczną i środowiskową w ramach naszej działalności i poza nią, zarówno obecnie, jak i w dłuższej perspektywie. Poniżej zamieściliśmy definicje każdego obszaru tematycznego, aby odzwierciedlić opinie naszych interesariuszy i wyjaśnić ich wyjątkowe znaczenie w kontekście naszej działalności.

Chociaż najważniejsze obszary tematyczne podkreślone w tym opisie to te, które zajęły najwyższe miejsce wśród setek informacji otrzymanych od naszych interesariuszy, wszystkie należy uznać za ważne. Tematy znajdujące się w centrum diagramu - "Dane", "Zaufanie", "Przejrzystość" oraz "Różnorodność i integracja" - zostały uznane przez wszystkie grupy interesariuszy za fundament, na którym opierają się wszystkie pozostałe kwestie.

W centrum uwagi znalazły się "dane", które były najczęściej wymieniane przez wszystkie grupy interesariuszy. Dane są podstawą naszej działalności i mają fundamentalne znaczenie dla tworzenia wartości we wszystkich pozostałych obszarach tematycznych. Biorąc pod uwagę charakter naszej działalności prowadzonej od ponad 90 lat, centralne znaczenie danych nie jest zaskoczeniem. Dane, które gromadzimy, analizujemy i udostępniamy klientom i branżom, które wspieramy każdego dnia, są siłą napędową naszej działalności. Nasi klienci oczekują, że nasze dane będą bezstronne, dokładne, godne zaufania i gromadzone zgodnie z najwyższymi standardami prywatności, bezpieczeństwa i integralności, dzięki czemu mogą polegać na naszych spostrzeżeniach przy podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych. Nasi udziałowcy oczekują, że będziemy nadal dostosowywać nasze wykorzystanie innowacyjnych technologii do szybko zmieniających się rynków końcowych, na których pracujemy. Nasze dane muszą również reprezentować wszystkich konsumentów i podobnie skupiamy się na tym, aby nasi pracownicy reprezentowali społeczności, które staramy się mierzyć, aby wykorzystać siłę różnorodności do osiągania lepszych wyników biznesowych. Dostrzegamy również wyjątkową możliwość, jaką dają dane, aby pomóc społecznościom i organizacjom pozarządowym w bardziej efektywnym wypełnianiu ich misji; staramy się przyczynić do tych wysiłków poprzez nasze inicjatywy Data for Good.  

Dla wielu naszych interesariuszy pewne tematy są postrzegane jako fundamentalne "stawki", dzięki którym każda odnosząca sukcesy, zrównoważona firma może działać w sposób odpowiedzialny. W przypadku firmy Nielsen są to między innymi:

  • Utrzymanie naszych wyników gospodarczych i wzrostu w długim okresie;
  • Zajęcie się kwestiami związanymi ze zmianami klimatu, które mają wpływ na nasz globalny ślad;
  • Łagodzenie wszelkich negatywnych skutków etycznych, społecznych i środowiskowych, które występują w całym naszym biznesie i łańcuchu dostaw; oraz
  • Angażowanie się w życie społeczności, szczególnie poprzez wolontariat pracowniczy i przekazywanie w naturze naszych unikalnych spostrzeżeń w ramach projektów Data for Good, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Określenie kluczowych obszarów problemowych

Nasz format diagramu Venna pokazuje, jak wszystkie nasze istotne tematy wzajemnie się uzupełniają i są od siebie zależne. Na przykład budujemy i utrzymujemy zaufanie do naszych danych poprzez uczciwe działanie, przestrzeganie przepisów i przejrzystą komunikację z naszymi interesariuszami. Różnorodność i integracja wspierają nasze dążenie do zatrzymania, przyciągnięcia i zaangażowania talentów, co ostatecznie pomaga naszemu modelowi biznesowemu stale ewoluować, aby odzwierciedlić wszystkich konsumentów w różnych krajach i kulturach. Przejrzystość daje naszym klientom i udziałowcom pewność, że nasz model biznesowy (i dostarczane przez nas dane) jest solidny i że przestrzegamy obecnych i pojawiających się przepisów, które mają wpływ na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas danych. Biorąc pod uwagę nieodłączne powiązania między tymi priorytetowymi obszarami, wszystkie są równie ważne i niezbędne dla naszego przyszłego wzrostu.

Jak pokazuje nasza grafika, nasi interesariusze pomogli nam zidentyfikować następujące priorytetowe obszary tematyczne dotyczące materiałów niefinansowych:

Dane

Od blisko stu lat Nielsen dostarcza dane i analizy oparte na naukowych rygorach i najnowocześniejszych innowacjach, nieustannie opracowując nowe sposoby odpowiedzi na najważniejsze pytania, przed którymi stają media, reklama, handel detaliczny i branża dóbr szybkozbywalnych. Ponieważ dane zasilają działalność firmy Nielsen, muszą być najwyższej jakości: spójne, wiarygodne i reprezentatywne dla wszystkich konsumentów i kanałów. Działalność związana z danymi wiąże się z odpowiedzialnością -odpowiedzialnością za ochronę konsumenta, odpowiedzialnością za ochronę ekosystemu marketingowego oraz odpowiedzialnością za zarządzanie tym wszystkim w sposób uczciwy i przejrzysty.

Klienci w szczególności wyrazili zainteresowanie tym, w jaki sposób Nielsen zapewnia, że konsumenci, którzy dostarczają nam informacje, są reprezentatywni dla szerokiego zakresu perspektyw, ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów wielokulturowych. Po stronie analityki oczekują przejrzystości, w jaki sposób potwierdzamy, że nasze spostrzeżenia są bezstronne oraz że prywatność konsumentów jest chroniona poprzez nasze podejście do prywatności w fazie projektowania. Wszystkie grupy interesariuszy podkreślały znaczenie ochrony poufności gromadzonych przez nas danych i informacji oraz wykorzystywania najnowszych technologii i praktyk w celu ich zabezpieczenia. Będziemy nadal inwestować w szeroko zakrojone zabezpieczenia dotyczące prywatności, bezpieczeństwa i integralności danych, aby zapewnić, że jakość i bezpieczeństwo nigdy nie zostaną naruszone.

Ponadto, interesariusze we wszystkich dziedzinach dostrzegają ciągłe możliwości wykorzystania danych Nielsena dla dobra społecznego i środowiskowego. Aby to osiągnąć, planujemy nadal koncentrować się na projektach Data for Good, w których możemy wywrzeć wyjątkowy wpływ dzięki naszym danym, spostrzeżeniom i możliwościom, w ramach naszego rocznego zobowiązania w wysokości 10 milionów dolarów na działalność pro bono i naszej nadrzędnej platformy wolontariatu Nielsen Cares.

Wierzymy, że nasze zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości, popartych naukowo danych jest istotną usługą dla rynku. Zdolność do dostarczania użytecznych danych, niezależnych od uprzedzeń w stosunku do kupujących lub sprzedających, będzie miała coraz większe znaczenie. Przewidujemy również, że nasza zdolność do wywierania pozytywnego wpływu społecznego będzie rosła w miarę jak będziemy kontynuować współpracę z kluczowymi organizacjami pozarządowymi w naszych priorytetowych obszarach.

Zaufanie

Naszą misją jest zapewnienie najbardziej kompletnego i zaufanego obrazu konsumentów i rynków na całym świecie. Aby konsumenci chętnie dzielili się z nami informacjami, muszą nam zaufać. Poważnie traktujemy nasze zobowiązanie do zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych i poufnych.

Zaufanie jest podstawą wszystkiego, co robimy w firmie Nielsen i ma kluczowe znaczenie dla naszej społecznej licencji na prowadzenie działalności, zwłaszcza że zmieniające się oczekiwania konsumentów i otoczenie regulacyjne wpływają na zdolność wszystkich firm do gromadzenia, wykorzystywania i sprzedawania informacji o konsumentach. Fundamenty zaufania, które zbudowaliśmy i musimy utrzymać w naszych działaniach, produktach i ludziach, pozostają kluczowym czynnikiem różnicującym konkurencję. Zdajemy sobie sprawę z kluczowej roli, jaką odgrywamy dla naszych klientów, zapewniając, że dane, które im dostarczamy, są reprezentatywne, dokładne i przydatne do ich własnych analiz predykcyjnych, ponieważ wykorzystują nasze spostrzeżenia do kierowania swoimi zasobami i kształtowania rynków reklamy, dóbr konsumpcyjnych, mediów i innych.

Zaufanie, jako że ma ono kluczowe znaczenie dla świadczenia niezależnych usług pomiarowych dla wspieranych przez nas branż, jest również kluczowym aspektem naszej strategii angażowania i zatrzymywania talentów. Nasi pracownicy są szczególnie zainteresowani przyszłą ewolucją naszej firmy, ponieważ jest ona zgodna z ich własnymi unikalnymi możliwościami rozwoju kariery. Jesteśmy zobowiązani do otwartego dzielenia się nowymi możliwościami nauki i rozwoju, ponieważ szukamy nowych sposobów na zaangażowanie i rozwój kariery naszych pracowników wraz z ciągłym rozwojem naszej firmy.

Przejrzystość

Przejrzystość jest kluczem do naszej zdolności do zaprezentowania wyróżniającej wartości naszych danych oraz do dzielenia się postępami w zakresie innowacji, aby lepiej sprostać imperatywom współczesnego świata, łącząc się z obecnymi i nowymi klientami, wchodząc w nowe kanały pomiarowe i ewoluując w nową fazę ogólnego wzrostu Nielsena. W szczególności interesariusze oczekują dalszej przejrzystości w zakresie metodologii zbierania danych i analiz, strategii i przyszłych planów, sprawozdawczości finansowej, zmian i ambicji kierownictwa oraz reprezentacji różnorodności. Również pracownicy chcą być nadal zaangażowani w nasze długoterminowe plany wzrostu i wynikające z nich możliwości rozwoju zawodowego.

Kupujący media i reklamodawcy potrzebują przejrzystości, aby skutecznie negocjować i handlować na otwartym rynku. Korzystając z rygorystycznych, niezależnych pomiarów, które stanowią źródło prawdy, chcą zrozumieć, jak skuteczne są ich wysiłki i jak mogą je poprawić. Większa jasność oznacza ostatecznie większe zaufanie, że otrzymują dokładnie to, za co zapłacili. Konsumenci, którzy dostarczają te dane - z każdym kliknięciem, każdym polubieniem i każdą transakcją - chcą również wiedzieć, że są chronieni. Konsumenci są bardziej świadomi i zaniepokojeni tym, jak dane o nich są przechwytywane i wykorzystywane niż kiedykolwiek wcześniej.

Nasz sukces zależy od zaufania interesariuszy, że nasze dane, praktyki biznesowe, prognozowanie i sprawozdawczość finansowa są nie do podważenia. Nasze praktyki biznesowe, profesjonalne zachowanie, podejście do ładu korporacyjnego, kodeksy postępowania, Raport Globalnej Odpowiedzialności, dokumenty publiczne, Insights i News Center, są częścią naszego skupienia na przejrzystości i zobowiązaniu do budowania i utrzymywania zaufania wśród wszystkich grup interesariuszy.

Różnorodność i integracja

Różnorodność i integracja mają kluczowe znaczenie dla naszej działalności, jeśli chodzi o naszą zdolność do uwzględnienia wszystkich konsumentów w naszych rozwiązaniach pomiarowych, zapewnienia, że nasi pracownicy reprezentują zmieniającą się demografię na całym świecie, oraz umożliwienia wszystkim pracownikom osiągnięcia pełnego potencjału. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które prezentują nowe przypadki użycia pomiarów, zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest zapewnienie, że narzędzia te są wykorzystywane w sposób odpowiedzialny i reprezentatywny dla wszystkich konsumentów.

Znaczenie pielęgnowania zróżnicowanego i integracyjnego miejsca pracy dotyka każdego aspektu działalności firmy Nielsen. Zróżnicowana pula talentów tworzy bardziej produktywne środowisko z szerokim wachlarzem myśli i doświadczeń, które pobudza innowacje. Klienci oczekują od Nielsena ciągłego rozwoju i dostarczania nowych informacji na temat wielokulturowych konsumentów, odbiorców i mediów. Nie możemy skutecznie mierzyć tych odbiorców bez zapewnienia, że nasi pracownicy również odzwierciedlają różnorodność punktów widzenia, środowisk i doświadczeń życiowych. Dotarcie do zróżnicowanych społeczności daje nam również dostęp do nowych zasobów talentów i głębsze zrozumienie społeczności wielokulturowych w miarę poszerzania naszych paneli konsumenckich.

Oczekujemy również, że wszyscy nasi dostawcy i partnerzy biznesowi będą wcielać w życie wielokulturowe podejście i odzwierciedlać świat, do którego dążymy.

Poza naszym własnym łańcuchem wartości, nasze niedawne publiczne stanowisko sprzeciwiające się proponowanemu pytaniu o obywatelstwo w spisie powszechnym w USA w 2020 r. było cytowane przez różne grupy interesariuszy jako pożądany przykład przywództwa wspierającego utrzymanie silnych zasad nauki o danych i reprezentowania zróżnicowanych populacji.

Ewolucja i innowacja modelu biznesowego

Business Model Evolution & Innovation odzwierciedla znaczenie kontynuacji ewolucji naszego podejścia do pomiaru oraz sposobów, w jakie dostarczamy nasze dane i usługi dla wszystkich branż i klientów, których wspieramy. Nasze dane pomagają klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się teraz i co stanie się w przyszłości; w tym celu nasze możliwości pomiarowe i technologia muszą być innowacyjne, aby wyprzedzać szybkie tempo zmian, których doświadczają dziś wszystkie firmy i branże.

Musimy również zapewnić obraz całego rynku i zmierzyć wszystkie kanały, poprzez które konsumenci kupują towary i konsumują media. W miarę jak ten ekosystem będzie się szybko rozwijał i wzrastał, pozycja Nielsena jako niezależnego dostawcy danych, które są spójne i porównywalne, będzie tylko rosła na znaczeniu. Jesteśmy zobowiązani do ciągłego ulepszania naszej technologii i rozszerzania możliwości pomiarowych poprzez ciągłe innowacje w duchu otwartej, zwinnej współpracy i z koncentracją na prędkości, która pomoże naszym klientom i branżom osiągnąć wspólne cele.

Klienci i inwestorzy koncentrują się na możliwościach, jakie daje firmie Nielsen wyprzedzanie trendów dzięki innowacjom po stronie kosztów naszej działalności poprzez zwiększanie efektywności i opracowywanie usprawnionych sposobów gromadzenia i syntezy danych w coraz bardziej złożonym świecie. Innowacyjność jest kluczem do naszego sukcesu i zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest ochrona naszych innowacji i własności intelektualnej w całej naszej działalności. Ochrona innowacji poprzez niezwłoczne poszukiwanie ochrony patentowej zarówno po stronie generującej przychody poprzez nowe produkty i usługi, jak i po stronie kosztów poprzez procesy generujące efektywność, pozostanie znakiem rozpoznawczym strategii innowacyjnej firmy Nielsen.

Innowacyjność firmy Nielsen obejmuje potrzebę wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w celu zwiększenia naszych możliwości pomiarowych na nowe sposoby, sposób, w jaki angażujemy się w relacje z naszymi klientami oraz sposób, w jaki zapewniamy, że wszystkie kanały, kategorie i konsumenci są odzwierciedlone w naszym zasięgu. Aby bardziej płynnie dostarczać usługi dla naszych klientów i branż, które wspieramy, uprościliśmy naszą organizację w dwie podstawowe platformy: Nielsen Global Media i Nielsen Global Connect.

Nasza koncentracja na innowacjach obejmuje również otwarcie się na nowych klientów i nowych użytkowników końcowych danych i usług Nielsena, ponieważ jako firma coraz bardziej koncentrujemy się na produktach i technologii. Jedną z tych nowych możliwości jest skupienie się na informacjach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które możemy dostarczyć naszym klientom, szczególnie w sektorze pakowanych towarów konsumpcyjnych i handlu detalicznego.

Zaangażowanie talentów

Przyszłość firmy Nielsen zależy od wykwalifikowanej i stabilnej puli talentów. Zapewnienie, że wszyscy pracownicy firmy Nielsen czują się zaangażowani i wspierani w trakcie swojej kariery - niezależnie od rasy, płci, pochodzenia lub innych czynników objętych naszym globalnym oświadczeniem o niedyskryminacji - makluczowe znaczenie dla naszej zdolności do przyciągania, utrzymywania i rozwijania największych talentów w naszej firmie w celu tworzenia i dostarczania lepszych rozwiązań na rynek.

Ponieważ szczególnie ważne jest, aby nasi pracownicy pozostawali zaangażowani przez cały okres pracy w firmie Nielsen, w ostatnich latach zainwestowaliśmy w zwiększanie zaangażowania pracowników na nowe sposoby w wielu różnych wymiarach, takich jak regularne sprawdzanie "pulsu" zaangażowania pracowników, zachęcanie pracowników i ich menedżerów do nawiązywania kontaktów poprzez regularne spotkania kontrolne oraz rozszerzanie możliwości naszego wewnętrznego mentoringu i programów rozwoju liderów. Zaangażowanie pracowników to emocjonalny i psychologiczny związek, jaki nasi pracownicy odczuwają z miejscem pracy i wykonywaną przez nas pracą. Chodzi o przynależność, zaangażowanie, rozwój i pracę zespołową. W ostatecznym rozrachunku pomaga prowadzić do sukcesu zarówno indywidualnego, jak i biznesowego.

Obecni pracownicy wskazali, że cenią sobie bezpieczeństwo zatrudnienia, kulturę wspierającą różnorodność oraz przejrzystość w zakresie przyszłego rozwoju kariery i możliwości awansu. Współpracownicy wskazywali na ciągłe, nieustanne szkolenia i możliwości rozwoju przywódczego jako kluczowe sposoby zatrzymania i zaangażowania pracowników.

W firmie Nielsen nasza strategia dotycząca talentów jest bezpośrednio powiązana z naszą długoterminową strategią biznesową. Oznacza to, że nasze skupienie na innowacjach, technologii i wydajności - a także związana z tym transformacja naszej organizacji, aby nadal realizować nasz cel, jakim jest pomoc naszym klientom i rynkom, które obsługujemy, w bardziej efektywnym działaniu - napędza nasz rozwój talentów i strategiczne planowanie zatrudnienia.

Zgodność i integralność

Compliance & Integrity uzupełnia nasz przekrojowy nacisk na zaufanie i przejrzystość. Obejmuje to nasze wewnętrzne zaangażowanie pracowników w potrzebę ochrony marki i reputacji firmy Nielsen; sposób, w jaki angażujemy się w relacje z naszymi panelistami i konsumentami, których mierzymy; zabezpieczenia, które utrzymujemy w naszych relacjach z partnerami zewnętrznymi i dostawcami; oraz produkty końcowe, którymi dzielimy się z naszymi klientami. Uczciwość obejmuje dobre zarządzanie, zgodność z przepisami i odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Jako niezależna firma zajmująca się danymi i pomiarami, nasi klienci - i branże, które wspieramy - polegają na nas jako na bezstronnym arbitrze. Aby służyć jako źródło prawdy, uczciwość musi być częścią fundamentu wszystkiego, co robimy w firmie Nielsen. Utrzymanie takiej kultury pomaga chronić integralność naszych danych u klientów i na rynkach, które obsługujemy na całym świecie, buduje lepsze miejsce pracy, gdzie pracownicy czują się szanowani i zaangażowani, a także zwiększa zaufanie naszych interesariuszy do naszej firmy i marki. Ten związek między silną kulturą uczciwości a zwiększonym zaufaniem ma kluczowe znaczenie dla naszej zdolności do tworzenia wspierającego środowiska pracy, skutecznego angażowania się w sprawy konsumentów, dostarczania najnowocześniejszych usług pomiarowych, a w końcu pomagania naszym klientom i rynkom w rozwoju.

Krajobraz zgodności staje się coraz bardziej złożony wraz z ewolucją wymogów dotyczących prywatności danych, ujawniania informacji na temat cyberbezpieczeństwa oraz przepisów na całym świecie. Będziemy nadal inwestować w te ważne obszary, aby zapewnić, że spełniamy i przekraczamy te wymagania.