Ocena istotności w latach 2016-2017

Zaktualizowana ocena odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju niefinansowego podkreśla odpowiedzialność Nielsena wobec interesariuszy

W 2016 i 2017 roku zaktualizowaliśmy naszą ocenę istotności niefinansowej, wykorzystując jako punkt wyjścia pierwotne ustalenia z naszej pierwszej oceny przeprowadzonej w 2014 i 2015 roku. Ta nowa ocena jest zgodna z wytycznymi zawartymi w nowych Standardach Global Reporting Initiative, formalnie wprowadzonych w 2016 roku. W ramach naszego procesu raportowania uwzględniamy również aktualizację sposobu, w jaki zareagowaliśmy na informacje zwrotne od interesariuszy z poprzedniej oceny, wraz z zaktualizowanym spojrzeniem na strategiczne priorytety i siły napędowe Nielsena na nadchodzące lata.

Więcej informacji na temat naszych bieżących działań związanych z zaangażowaniem interesariuszy oraz naszego globalnego podejścia do kwestii środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) można znaleźć w naszym Globalnym Raporcie Odpowiedzialności Nielsena, opublikowanym w maju 2016 r. W firmie Nielsen szeroko definiujemy "odpowiedzialność korporacyjną i zrównoważony rozwój" w odniesieniu do wszystkich istotnych aspektów ESG, w tym między innymi wpływu naszych wysiłków związanych z Globalną Odpowiedzialnością i Zrównoważonym Rozwojem, Różnorodnością i Włączeniem, Rozwojem Kapitału Ludzkiego, Zrównoważonym Rozwojem Łańcucha Dostaw oraz naszych ogólnych wyników biznesowych we wszystkich zespołach, regionach geograficznych i funkcjach.

Podobnie jak wcześniej, naszym zamiarem było otwarcie procesu istotności niefinansowej dla wszystkich interesariuszy, aby uwzględnić te informacje w naszych ogólnych procesach, strategii biznesowej oraz programach odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Poza dążeniem do lepszego zrozumienia, jak interesariusze postrzegają firmę Nielsen obecnie, wykorzystaliśmy również informacje zwrotne do zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń i możliwości zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w odniesieniu do naszych celów ESG, a także wszelkich pojawiających się kwestii, które mogą wpłynąć na sukces biznesowy firmy Nielsen i relacje z interesariuszami w przyszłości. Dobre zarządzanie, zaufanie i zobowiązanie do przejrzystości były dominującymi tematami w całym tym procesie. Nasza gotowość do pozyskiwania informacji od wszystkich interesariuszy jest zgodna z nadrzędnymi wartościami firmy Nielsen, jakimi są otwartość, łączność, użyteczność i osobisty charakter. Nasza ostateczna lista istotnych kwestii doprowadziła nas również do określenia konkretnych celów, które zostały przedstawione w niniejszym dokumencie. Problemy definiujemy w tym kontekście jako pozytywne możliwości dalszego rozwoju.

Jedną z głównych kwestii, która pojawiała się we wszystkich naszych wywiadach i badaniach z interesariuszami, było fundamentalne znaczenie zaufania i przejrzystości dla działalności firmy Nielsen. Przejrzystość jest niezbędna do utrzymania fundamentu zaufania, który zbudowaliśmy z naszymi klientami i innymi interesariuszami w ciągu naszej 94-letniej historii. Zaufanie to opiera się na naszej silnej uczciwości, solidności naszych metodologii badawczych, danych i spostrzeżeń oraz wysokiej jakości naszych procesów i kontroli zapewnienia jakości. Zdajemy sobie również sprawę z wartości przejrzystości w naszej współpracy z partnerami strategicznymi i klientami w całej naszej branży; niezwykle ważne jest, aby zarówno zaufanie, jak i przejrzystość były wbudowane w to wspólne podejście, aby zapewnić, że nasze wartości nigdy nie zostaną w żaden sposób naruszone. W ten sposób zaufanie i przejrzystość stanowią kluczową część każdej z kwestii uwzględnionych w niniejszej ocenie istotności niefinansowej.

W trakcie tego procesu usłyszeliśmy od naszych interesariuszy, że chcą nadal dowiadywać się więcej o takich obszarach, jak zaangażowanie firmy Nielsen w nowe innowacje i ich wykorzystanie, strategie zatrzymywania pracowników i wpływ na środowisko. Firma Nielsen jest zdecydowana kontynuować naszą praktykę otwartego i ciągłego zaangażowania i dialogu z interesariuszami, w tym poprzez regularne oceny istotności niefinansowej i przyszłe aktualizacje naszego Globalnego Raportu Odpowiedzialności Nielsena.

Firma Nielsen planuje wykorzystać informacje zwrotne z tej oceny oraz bieżące zaangażowanie interesariuszy, aby zapewnić stały postęp w tych i innych obszarach. Planujemy również opublikować w 2018 roku zaktualizowany raport zgodny z Global Reporting Initiative (GRI).

Informacje zwrotne od zainteresowanych stron

Aby określić najważniejsze istotne kwestie mające wpływ na naszych interesariuszy, społeczeństwo, środowisko i firmę Nielsen, zespół ds. globalnej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju firmy Nielsen współpracował z grupami wielofunkcyjnymi w całej firmie w celu uzyskania i przeanalizowania informacji zwrotnych od wszystkich kluczowych grup interesariuszy firmy Nielsen, zarówno bezpośrednio, jak i w niektórych przypadkach poprzez pełnomocników. Grupy te obejmują między innymi: pracowników, inwestorów, klientów, branżowe grupy handlowe, dostawców, strategicznych partnerów biznesowych, osoby wpływające na branżę, sprzedawców z wartością dodaną, organy regulacyjne i osoby wpływające na politykę oraz organizacje pozarządowe i społeczne. W celu zapewnienia odpowiedniej równowagi w opiniach, staraliśmy się znaleźć nowe perspektywy wewnętrzne i zewnętrzne, a także zaangażowaliśmy interesariuszy z różnych regionów geograficznych. Zapoznaliśmy się z opiniami interesariuszy w różnych formach, w tym m.in. z istniejącą dokumentacją, komentarzami internetowymi, webinarami, ankietami, treściami zamieszczanymi w mediach społecznościowych i tradycyjnych, a także w ponad 40 pogłębionych wywiadach wirtualnych i osobistych oraz grupach fokusowych. Chociaż staramy się nieustannie angażować interesariuszy na różne sposoby, podjęliśmy zdecydowany wysiłek, aby zaangażować ich w ten proces w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat naszej długoterminowej strategii, celów, wyzwań i możliwości.

Analiza

Zebraliśmy i przejrzeliśmy informacje zwrotne od interesariuszy, aby wyodrębnić kluczowe kwestie i tematy, uszeregować ich znaczenie dla firmy Nielsen oraz odnotować wpływy biznesowe i społeczne w ramach tego procesu. Naszą analizę skonstruowaliśmy tak, aby była zgodna z wytycznymi GRI dotyczącymi uwzględnienia wpływu społecznego i środowiskowego jako kluczowego elementu w rankingu zagadnień. Podejście to jest widoczne w podwójnych osiach matrycy istotności, w której odnotowano wpływ firmy Nielsen na społeczeństwo, środowisko i interesariuszy, a także względne znaczenie każdej kwestii dla interesariuszy. Priorytetowo potraktowano kwestie, w stosunku do których firma Nielsen może podjąć działania w oparciu o podstawowe kompetencje i wykazane mocne strony. W ramach tego procesu interesariusze poruszyli ponad 350 różnych tematów; siedem najważniejszych kwestii w naszej matrycy odzwierciedla kompleksowe zestawienie tych różnych obszarów.

Dokonaliśmy również przeglądu kluczowych kwestii, które zostały poruszone w naszej ocenie z lat 2014-2015, aby ocenić, jaki postęp dokonał się w odstępie czasu, a także określić, gdzie nadal istnieją zagrożenia, wyzwania i możliwości. Niektóre z tych kwestii pozostają w ocenie na lata 2016-2017, ale mogły zostać ponownie zdefiniowane, aby odzwierciedlić obecne okoliczności i kontekst; inne kwestie mogły obniżyć swoją pozycję, ponieważ ich względne znaczenie dla interesariuszy i społeczeństwa mogło się zmienić, lub z powodu innych zmian (patrz "Aktualizacjaz oceny 2014-2015" w całym tekście, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych wysiłków w celu rozwiązania tych istotnych kwestii z naszej oceny 2014-2015).

Każde zagadnienie na naszej macierzy należy uznać za ważne dla spółki, niezależnie od jego względnej pozycji na macierzy. W tej zaktualizowanej ocenie przeszliśmy od dwunastu kwestii zawartych w naszej ocenie istotności niefinansowej z lat 2014-2015 do siedmiu kwestii w naszej obecnej ocenie istotności niefinansowej. Kwestie, które nie pojawiają się już dokładnie tak, jak w ocenie z lat 2014-2015, są następujące, w nieszczególnej kolejności: Odpowiedzialność za produkty i usługi, Etyka i uczciwość biznesowa, Przejrzystość, Reakcja na rynek i proaktywność, Integracja firmy, Polityka publiczna, Wykorzystanie danych oraz Odpowiedzialny rozwój i odpowiedzialność dostawców. Wszystkie te kwestie poruszone w naszej poprzedniej ocenie zostały w pewien sposób włączone do niniejszej zaktualizowanej oceny na lata 2016-2017 w uznaniu naturalnych powiązań pomiędzy nowymi i zaktualizowanymi obszarami uwzględnionymi w niniejszym raporcie.

Matryca istotności obywatelstwa i zrównoważonego rozwoju

Źródło: Informacje zwrotne zostały pozyskane z dokumentacji źródłowej oraz od ponad 200 wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy w szerokim zakresie tematów, w tym wpływu naszej firmy na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

Najważniejsze kwestie zidentyfikowane w ramach oceny istotności niefinansowej

Prywatność, bezpieczeństwo i integralność danych

Nasze podejście: Wzmacniamy nasze zaangażowanie w zapewnienie ochrony danych, zwłaszcza w świetle globalnie rozpoznanych zagrożeń dla ogólnego bezpieczeństwa danych. W rozmowach z naszymi interesariuszami dostrzegamy szczególne zainteresowanie procesami wykorzystywanymi do prowadzenia badań rynkowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych i źródeł cyfrowych. Inne rosnące obszary zainteresowania interesariuszy dotyczą kwestii walidacji i etyki związanych z nowymi, szeroko stosowanymi technikami badawczymi.

Zdajemy sobie sprawę z naszej kluczowej odpowiedzialności za skrupulatne zarządzanie gromadzonymi przez nas danymi. Obejmuje to m.in. ochronę prywatności naszych klientów, pracowników i konsumentów, których mierzymy; zabezpieczanie naszych danych w taki sposób, aby dostęp do nich miał tylko upoważniony personel w upoważnionych celach; oraz zapewnienie, że nasze dane są najwyższej możliwej jakości. Jest to fundamentalnie związane z rolą Nielsena jako zaufanego dostawcy dla naszych klientów oraz z naszą pozycją jako niezależnego dostawcy pomiarów dla branż, które obsługujemy. Poza tym ponad 90-letnim zobowiązaniem uważnie śledzimy zmiany postaw konsumentów, zmiany prawne i regulacyjne dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych.

Cel: W ciągu 2017 roku kontynuujemy dostosowywanie naszych polityk, obowiązków organizacyjnych i procedur operacyjnych w zależności od potrzeb, aby reagować na nowe przepisy i regulacje, w tym ogólne rozporządzenie Unii Europejskiej (UE) o ochronie danych (GDPR).

Aktualizacja oceny z lat 2014-2015: W 2016 roku przeprowadziliśmy i zakończyliśmy obowiązkowe szkolenie dla pracowników z zakresu "Global Information Security and Privacy Essentials". Ujednoliciliśmy również globalne wewnętrzne polityki Nielsena dotyczące prywatności i wykorzystania danych, usprawniliśmy nasz proces mapowania danych, udoskonaliliśmy naszą wewnętrzną stronę internetową z zasobami dotyczącymi prywatności oraz internetowe forum dyskusyjne, a także wyznaczyliśmy dodatkowych wewnętrznych specjalistów ds. prywatności w kluczowych krajach na całym świecie. W celu zwiększenia wysiłków w zakresie budowania wiodącego w branży programu cyberbezpieczeństwa, zatrudniliśmy pierwszego globalnego dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji (CISO). Więcej informacji o naszym ogólnym podejściu do prywatności, bezpieczeństwa i integralności danych można znaleźć w sekcji "Nasi klienci" naszego Globalnego Raportu Odpowiedzialności Nielsena .

Zaktualizowaliśmy również publicznie dostępny opis praktyk Nielsena w zakresie ochrony prywatności, aby odzwierciedlić naszą nową politykę opisaną w naszym zaktualizowanym oświadczeniu o ochronie prywatności.  

Dowiedz się więcej: Więcej informacji na temat naszego podejścia do prywatności, bezpieczeństwa i integralności danych można znaleźć w sekcji "Nasi klienci" naszego Globalnego raportu odpowiedzialności firmy Nielsen. Obecne praktyki firmy Nielsen w zakresie ochrony prywatności zostały opisane w naszym zaktualizowanym oświadczeniu o ochronie prywatności dostępnym publicznie.

Przywództwo i innowacje zorientowane na przyszłość

Nasze podejście: Jesteśmy zobowiązani do podejmowania odważnych i szybkich nowych działań w obliczu zmian. Podobnie jak nasi interesariusze, zdajemy sobie sprawę, że innowacja liczy się jako innowacja tylko wtedy, gdy jest dostarczona we właściwym czasie i we właściwy sposób; jest to krytyczny składnik tego, co użyteczne oznacza dla Nielsena w ramach naszych ogólnych wartości. Innowacyjność jest podstawą naszego zaangażowania we współpracę z naszymi klientami w celu określenia, co będzie dalej.

Nadal staramy się wprowadzać bardziej innowacyjne metodologie, produkty i rozwiązania, które pomagają naszym klientom w pełnym zrozumieniu ewoluującego krajobrazu konsumenckiego, mierząc co konsumenci oglądają i co kupują. Będziemy nadal wprowadzać rozwiązania, które nie tylko mierzą wyniki naszych klientów, ale także pomagają klientom poprawić ich wyniki biznesowe. Robimy to poprzez otwarty dialog z naszymi klientami oraz poprzez strategiczne elementy naszej działalności, takie jak dodatkowe fuzje i przejęcia, nasz fundusz Nielsen Innovate Fund oraz nasze Nielsen Innovation Lab. Dążymy do tego, aby być najlepszymi na świecie w zakresie realizacji, koncentrując się na naszych kluczowych priorytetach strategicznych, przy czym innowacje są podstawą wszystkiego, co robimy. To zorientowane na przyszłość podejście obejmuje przyjęcie nowych technologii, zmiany w naszej wewnętrznej kulturze firmowej w celu zachęcenia pracowników do większej innowacyjności oraz bardziej aktywne poszukiwanie partnerstw biznesowych i przejęć, które zapewniają wartość dodaną, innowacyjne rozwiązania.

Cel: Aby wspierać naszą kulturę innowacji, do 2020 r. planujemy zwiększyć nasze zaangażowanie w regularne szkolenia dla wszystkich pracowników o co najmniej 80% pracowników biorących udział w co najmniej jednym programie szkoleniowym rocznie.

Aktualizacja z oceny z lat 2014-2015: Ten obszar wiąże się z wieloma kwestiami, które zostały poruszone w naszej poprzedniej ocenie, w szczególności z Odpowiedzialnością Rynkową i Proaktywnością. Nie tylko uznajemy znaczenie proaktywnego poszukiwania rozwiązań dla zmieniających się potrzeb naszych klientów, branż i szerszego rynku, ale również koncentrujemy się na działaniu w charakterze przecinacza ścieżek w przyszłość, pomagając firmie Nielsen i naszym interesariuszom pewniej i skuteczniej zajmować się przyszłością. To skupienie się na przyszłości obejmuje również nasze zobowiązanie wobec naszych pracowników; innowacja dla przyszłości oznacza rozwijanie naszych liderów już dziś. Jednym z przykładów jest nasz program szkoleniowy nDigital za pośrednictwem naszej wewnętrznej platformy myLearning; nDigital umożliwia naszym pracownikom lepsze zrozumienie cyfrowego ekosystemu, w którym działają nasi klienci, i wspieranie dostarczania udanych wyników. Innym przykładem tego, jak rozwój talentów przyczynia się do naszego skupienia na innowacyjności, jest nasz program Innovate & Grow dostępny dla wszystkich pracowników operacyjnych; program ten zachęca pracowników do wprowadzania innowacji bez względu na ich rolę w organizacji. Zarówno ten program, jak i Global Advance Development Program (GADP), skupiający się na wschodzących liderach w dziale Technology & Operations, pomagają w zatrzymaniu talentów, szybszym i bardziej efektywnym pozyskiwaniu klientów, redukcji kosztów i zwiększaniu przychodów.

Dowiedz się więcej: Więcej informacji o naszym ukierunkowanym na przyszłość kierunku strategicznym można znaleźć w naszym Raporcie Globalnej Odpowiedzialności firmy Nielsen.

Reprezentacja różnorodności i integracja

Nasze podejście: Niezwykle ważne jest, aby nasza organizacja miała charakter integracyjny i odzwierciedlała różnorodność rynków, które mierzymy. Aby to osiągnąć, współpracujemy z szerokim gronem interesariuszy, w tym z naszymi klientami, dostawcami, pracownikami i kierownictwem wyższego szczebla, a także z obecnymi i potencjalnymi uczestnikami panelu badawczego. Dbamy również o to, aby nasza metodologia, dane i spostrzeżenia były reprezentatywne dla różnorodnych społeczności i demografii, które badamy.

Przykładem tego zaangażowania mogą być nasze raporty z serii Diverse Intelligence, czyli zbiór kompleksowych spostrzeżeń dotyczących zróżnicowanych konsumentów w USA oraz ich unikalnych nawyków konsumpcyjnych i zakupowych. Opracowano raporty dotyczące konsumentów afroamerykańskich, hispano-latynoskich, azjatyckich i LGBTQ, a także po raz pierwszy w 2016 roku - konsumentów niepełnosprawnych.

Zdajemy sobie sprawę, że różnorodność i integracja (D&I) są kluczowe dla rozwoju firmy Nielsen, jej siły i zdolności do wprowadzania innowacji. Dlatego też misją naszej strategii D&I jest wprowadzenie D&I do DNA firmy z naciskiem na odpowiedzialność, rozwój kariery, zatrzymanie w firmie, różnorodność dostawców oraz edukację/zaangażowanie. Mówimy też wprost, że sprzeciwiamy się dyskryminacji ze względu na religię, rasę, pochodzenie etniczne, płeć, tożsamość lub ekspresję płciową, wiek, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność i orientację seksualną. Różnorodność definiujemy jako coś więcej niż to, co widać - jest to zbiór różnych umiejętności, doświadczeń, talentów i środowisk kulturowych. A włączenie definiujemy jako zdolność do docenienia i wykorzystania tych różnic w celu osiągnięcia lepszych wyników.  

Cel: W firmie Nielsen ustaliliśmy minimalny cel, jakim jest 10% rocznych wydatków z udziałem zróżnicowanych dostawców na całym świecie. Każda jednostka biznesowa ma swoje własne cele oparte na możliwościach w konkretnych obszarach wydatków. Cel ten jest również realizowany przez naszych dostawców w ramach programu Tier 2, w którym dostawcy zgłaszają swoje bezpośrednie i pośrednie wydatki związane z różnorodnością, aby wesprzeć nasz program. Wyniki dotyczące różnorodności dostawców w odniesieniu do celów są przedstawiane w naszym rocznym raporcie Diversity & Inclusion oraz prezentowane dwa razy w roku naszej zewnętrznej Radzie Doradczej.

Dowiedz się więcej: Więcej informacji na temat naszego podejścia do różnorodności reprezentacji i integracji można znaleźć w naszym raporcie Nielsen Global Responsibility Report i naszym raporcie Nielsen Diversity & Inclusion Report.

Wpływ na społeczność i społeczeństwo

Nasze podejście: Zainteresowane strony wyraziły uznanie dla istniejących działań społecznych firmy Nielsen, sojuszy i partnerstw poprzez inicjatywy takie jak Nielsen Cares, nasz globalny program wolontariatu pracowniczego, oraz Data for Good, poprzez który wspieramy inicjatywy takie jak Project 8, platformę danych do prognozowania rozwijających się potrzeb ludzkich.

Wpływ firmy Nielsen na społeczność obejmuje naszą rolę jako dobrego obywatela korporacyjnego i pracodawcy, nasze zaangażowanie w wolontariat oparty na umiejętnościach oraz nasz udział w darowiznach rzeczowych na rzecz organizacji pozarządowych. Wykorzystujemy również naszą wiedzę badawczą, aby dostarczać informacji liderom społeczności. Jesteśmy świadomi, że dane, które zbieramy od osób z danej społeczności, muszą być chronione i ostrożnie wykorzystywane bez względu na okoliczności; rozumiemy, że nasza odpowiedzialność wiąże się z zapewnieniem reprezentacji wszystkich społeczności.

Cele: Nasze cele w tym obszarze koncentrują się na perspektywie długoterminowej; od 2016 do 2020 roku naszym celem jest dostarczenie 50 milionów dolarów wartości poprzez projekty pro bono i wolontariat oparty na umiejętnościach, w tym przekazywanie danych Nielsena, oraz zmobilizowanie naszych współpracowników do odbycia łącznie co najmniej 300 000 godzin wolontariatu w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy na całym świecie. Stworzyliśmy nową Fundację Nielsena, aby wspierać wolontariat i darowizny pracowników, wsparcie interesariuszy, a także Data for Good i granty dla organizacji non-profit.

Aktualizacja oceny z lat 2014-2015: Dane są podstawą naszej pracy i uważamy, że powinny mieć fundamentalne znaczenie dla postępu dobra społecznego. W naszej ostatniej ocenie istotności pozafinansowej interesariusze wspomnieli o zainteresowaniu dowiedzeniem się więcej o tym, w jaki sposób kontynuujemy nasze wysiłki na rzecz pozytywnego wpływu na społeczności, w których żyjemy i pracujemy, w szczególności poprzez nasze globalne działania wolontariatu pracowniczego Nielsen Cares oraz nasze darowizny danych pro bono na rzecz organizacji pozarządowych w kluczowych obszarach priorytetowych. Aby odpowiedzieć na pytania interesariuszy dotyczące wpływu tych działań, przedstawiliśmy dodatkowe historie za pośrednictwem wielu kanałów, w tym funkcje "Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój" w Nielsen News Center, naszą infografikę z 2016 r. dotyczącą globalnej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju oraz sekcję "Nasze społeczności" w naszym Globalnym Raporcie Odpowiedzialności Nielsena. Nasze działania związane z oddziaływaniem na społeczność za pośrednictwem Nielsen Cares osiągnęły w 2016 roku rekordowy poziom, angażując ponad 23 000 pracowników w ramach naszego corocznego Dnia Globalnego Oddziaływania Nielsena (NGID), a także poprzez bieżące możliwości wolontariatu opartego na umiejętnościach i pracy praktycznej. Jest to jedna z części naszych starań, aby umożliwić naszym pracownikom spersonalizowanie ich doświadczenia pracowniczego w firmie Nielsen, zapewniając wyjątkowe sposoby bycia sobą, wprowadzania zmian i rozwoju z nami.

Zobowiązaliśmy się do zwiększenia wykorzystania danych w celu zwiększenia wpływu na zmniejszenie dyskryminacji, złagodzenie głodu na świecie, promowanie edukacji STEM i budowanie silniejszego przywództwa w sektorze społecznym poprzez nasze inicjatywy Data for Good, takie jak Project 8, globalna, cyfrowa społeczność informacyjna, w której ludzie spotykają się, aby dzielić się, porównywać, analizować i omawiać dane i perspektywy dotyczące zrównoważonego rozwoju i zmieniających się potrzeb ludzkich. Nielsen ma znaczący wkład w Projekt 8, z siedzibą w The Demand Institute, zapewniając zasoby przywódcze, dane i spostrzeżenia. Przy tworzeniu platformy Project 8 współpracowaliśmy z firmami Accenture, Salesforce i Fundacją ONZ. Data for Good obejmuje również przekazanie przez nas danych Uniwersytetowi w Chicago w celu wsparcia badań naukowych i społecznych. Za pośrednictwem Uniwersytetu w Chicago uprawnieni badacze akademiccy mogą ubiegać się o dostęp do hurtowni danych zawierającej dane z paneli konsumenckich oraz dane ze skanerów detalicznych, aby rozwijać swoje badania.

W 2015 r. założyliśmy Fundację Nielsena, aby wzmocnić społeczności Nielsena poprzez zwiększenie ich zdolności do wykorzystywania danych dla dobra społecznego, a także aby oddać się naszym społecznościom w sposób, który odpowiada na kwestie społeczne istotne dla współpracowników Nielsena i innych interesariuszy. Fundacja, finansowana z jednorazowego wpływu wpływów z ugody sądowej, ma trzy główne cele: zachęcanie pracowników firmy Nielsen do wolontariatu w swoich społecznościach i angażowania się w działania filantropijne, wzmacnianie relacji firmy Nielsen i jej reputacji jako dobrego obywatela korporacyjnego poprzez zwiększanie wykorzystania danych i pomiarów w celu zwiększenia wpływu społecznego oraz budowanie wiedzy poprzez angażowanie się w inicjatywy Fundacji.

Dowiedz się więcej: Więcej informacji na temat naszego podejścia do społeczności i wpływu społecznego można znaleźć w sekcji "Nasze społeczności" w naszym Globalnym Raporcie Odpowiedzialności firmy Nielsen.

Odpowiedzialność dostawców

Nasze podejście: Zgodnie z naszymi własnymi oczekiwaniami, nasi interesariusze oczekują, że Nielsen będzie zarządzał i monitorował wyniki naszych dostawców. Zobowiązujemy się do przestrzegania przez naszych dostawców wysokich standardów w odpowiednich obszarach środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG), w tym praw człowieka, integralności, różnorodności, etyki i odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

Wzmocniliśmy nasze ogólne podejście do zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw dzięki formalnemu programowi Nielsen Source Green, który został uruchomiony w 2016 roku w celu włączenia wyników w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG) do zarządzania naszym łańcuchem dostaw. Pierwszy rok programu zakończył się w 2016 roku i skupił się na wprowadzeniu podstawowych elementów zgodnych z najlepszymi praktykami w zakresie zrównoważonego zaopatrzenia, w tym: ustanowieniu systemu pomiaru i zarządzania wynikami ESG naszych dostawców; osadzeniu zarządzania zrównoważonym rozwojem w procesach biznesowych zaopatrzenia; oraz połączeniu programu Nielsena z wiodącymi współpracami kształtującymi branżę. W 2017 i 2018 roku Nielsen planuje jeszcze bardziej wzmocnić nasze zarządzanie łańcuchem dostaw ESG zarówno na poziomie dostawców, jak i kategorii produktów/usług, z konkretnymi, mierzalnymi kluczowymi wskaźnikami wydajności i zapisem pozytywnej poprawy w czasie. Zdajemy sobie sprawę, że zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw jest jednym z kluczowych sposobów, w jaki nasza firma wywiera wpływ społeczny, który wykracza poza korzyści dla firmy Nielsen. Siła nabywcza firmy Nielsen może być potężną siłą rynkową, która przyczynia się do rozwiązywania problemów biznesowych, a także społecznych i środowiskowych.

Cele: Nasze obecne cele w tym obszarze to włączenie do 2018 roku do 100 naszych głównych dostawców - lub 50% całkowitych wydatków z dostawcami - do naszego programu zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw, w porównaniu z ponad jedną trzecią naszych wydatków w 2016 roku. Zaktualizowaliśmy nasz Kodeks postępowania dla dostawców, a szkoleniami zostanie objętych 100% zespołu ds. partnerstwa strategicznego i zaopatrzenia firmy Nielsen, a także 75% naszych czołowych dostawców strategicznych. Planujemy również w wymierny sposób zwiększyć świadomość na temat naszego programu zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw wewnętrznie poprzez różne kanały komunikacji w 2017 roku i później. Wreszcie, planujemy ustanowić politykę zakupów przyjaznych dla środowiska (EPP) i określić metryki, aby w wymierny sposób zwiększyć nasz pozytywny wpływ ESG w każdym z następujących obszarów naszych wydatków: zakwaterowanie w podróży, transport lotniczy i naziemny, komputery i sprzęt biurowy, papier i drukowanie, usługi sprzątania/obsługa techniczna, planowanie imprez i outsourcing procesów biznesowych (BPO).

Aktualizacja z oceny za lata 2014-2015: W uznaniu naszego celu, jakim jest dalsza poprawa odpowiedzialności i reprezentacji naszych dostawców, wydatki Nielsena na zróżnicowanych dostawców w 2015 r. osiągnęły poziom 75 mln USD, co stanowi wzrost o 24% w ujęciu rocznym i 8% całkowitych wydatków Nielsena na źródła. Kontynuowaliśmy również pracę naszej Akademii Różnorodności Dostawców Nielsena, rozpoczętej w 2014 roku, która zapewnia edukację i doradztwo, aby pomóc zróżnicowanym firmom prosperować. Współpraca ta zaowocowała utworzeniem ponad 200 miejsc pracy w firmach należących do mniejszości w bezpośrednim wyniku prowadzenia interesów z firmą Nielsen. Aby dać zróżnicowanym firmom narzędzia potrzebne do rozwoju, zespół ds. różnorodności dostawców opracował zestaw warsztatów, w których wykorzystuje się doświadczenie starszych liderów firmy Nielsen w zakresie różnych tematów, aby podzielić się najlepszymi praktykami i kluczowymi strategiami w celu pomocy zróżnicowanym dostawcom we wdrożeniu tych lekcji w ich własnych firmach.

W 2016 roku, inauguracyjnym roku Nielsen Source Green, poprosiliśmy 57 naszych najbardziej strategicznych dostawców o wypełnienie oceny mającej na celu benchmarking wydajności ESG dostawcy. Dziewięćdziesiąt jeden procent tych dostawców wzięło udział w badaniu, co przekroczyło ambitny cel 70% ustalony dla pierwszego roku większości programów. Wśród dostawców, którzy odpowiedzieli, 31% oceniało swoje wyniki w zakresie ESG po raz pierwszy. Dodatkowo, kryteria ESG zostały zaktualizowane lub dodane w następujących procesach sourcingowych: RFP, język umowy oraz okresowe przeglądy biznesowe i ujawnianie zgodności. Zaktualizowaliśmy nasz Kodeks Postępowania dla Dostawców, aby odzwierciedlić nasze obecne oczekiwania dotyczące odpowiedzialności dostawców. Opracowaliśmy również uzupełniający zestaw narzędzi w postaci zasobów i szkoleń w zakresie budowania potencjału, aby pomóc dostawcom w stałym spełnianiu tych wymogów.

Aby zademonstrować nasze zaangażowanie w rolę lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw, firma Nielsen przystąpiła do Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC) i Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), a także zaadaptowała kodeks postępowania EICC jako podstawę kodeksu postępowania dla dostawców firmy Nielsen. Jesteśmy również członkiem założycielem Global Impact Sourcing Coalition, która skupia się na innowacyjnych działaniach w zakresie zaopatrzenia w celu stworzenia bardziej integracyjnego globalnego łańcucha dostaw i zaspokojenia naszych potrzeb biznesowych przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom drogi wyjścia ze skrajnego ubóstwa. Ponadto Nielsen był reprezentowany w technicznej grupie doradczej dla ISO 20400, nowej normy ISO dotyczącej zrównoważonych zamówień publicznych. Więcej informacji na temat naszego ogólnego podejścia do zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw znajduje się w części "Łańcuch dostaw" naszego Globalnego Raportu Odpowiedzialności firmy Nielsen.

Dowiedz się więcej: Więcej informacji na temat naszego podejścia do odpowiedzialności dostawców można znaleźć w sekcji "Łańcuch dostaw " w naszym raporcie Nielsen Global Responsibility Report.

Energia, podróże i odpady

Nasze podejście: W rozmowach z naszymi interesariuszami określiliśmy energię, podróże służbowe i odpady (w szczególności odpady elektroniczne, czyli e-odpady, oraz odpady papierowe) jako trzy największe problemy środowiskowe dla firmy Nielsen. Te trzy różne kwestie generalnie odzwierciedlają istotne problemy środowiskowe innych firm świadczących usługi profesjonalne. Zdajemy sobie sprawę, że firma Nielsen ma możliwość rozwinięcia naszego zaangażowania w redukcję i maksymalizację tych i innych aspektów naszego ogólnego śladu środowiskowego. Trwają analizy mające na celu pełną kwantyfikację i raportowanie znaczenia każdej z tych kwestii dla firmy Nielsen.

Zużycie energii przez firmę Nielsen jest zarówno bezpośrednie (zużycie w biurach i centrach danych będących własnością firmy lub wynajmowanych), jak i pośrednie (zużycie w centrach danych na podstawie umowy i/lub współużytkowania). Zużycie wody nie jest w tym momencie znaczące, jeśli chodzi o bezpośrednie działania firmy Nielsen, jednak jest ono uznawane za ważny problem społeczny. Zewnętrzni interesariusze poprosili o więcej informacji na temat naszej emisji gazów cieplarnianych (zwłaszcza zakresu 3), a także zużycia energii i działań na rzecz jej redukcji związanych z naszymi centrami danych. Poprosili również o wyznaczenie celów i zadań środowiskowych z wykorzystaniem rozszerzonego zestawu danych, aby odzwierciedlić nasz pełny globalny ślad. Poprzez rozszerzenie naszych działań w zakresie gromadzenia danych i pracę nad poprawą naszych własnych wyników w zakresie ochrony środowiska, mamy nadzieję zapewnić szersze korzyści dla planety i społeczeństwa jako całości, wykonując część pracy Nielsena w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze zmianami klimatycznymi. Jeśli chodzi o nasze działania na rzecz ograniczenia emisji z zakresu 3, wszyscy pracownicy firmy Nielsen są zachęcani do wyczerpania wszystkich alternatywnych sposobów podróżowania, takich jak wideokonferencje, spotkania wirtualne i telekonferencje, zanim poproszą o zgodę na podróż. Alternatywne sposoby podróżowania są systematycznie wyróżniane w naszym narzędziu do rezerwacji online za pomocą automatycznych wyskakujących komunikatów i linków do szczegółów dotyczących wideokonferencji. Priorytetem firmy Nielsen jest również prowadzenie działalności z dostawcami usług turystycznych odpowiedzialnymi społecznie; robimy to poprzez śledzenie, monitorowanie i angażowanie naszych dostawców usług turystycznych w zakresie ich działalności środowiskowej, społecznej i zarządzania (ESG) za pośrednictwem platformy internetowej innej firmy.

Cele: Do 2020 roku naszym celem jest zmniejszenie globalnego zużycia energii na stopę kwadratową powierzchni obiektu o 5%. Używamy danych z 2015 roku z Ameryki Północnej jako linii bazowej do tego celu, ponieważ rozszerzamy nasze wysiłki w zakresie gromadzenia danych na całym świecie. Dodatkowo w 2018 roku Nielsen planuje przystąpić do programu łańcucha dostaw Carbon Disclosure Project (CDP), aby zarządzać ryzykiem i możliwościami związanymi ze zmianami klimatu w sposób ustandaryzowany w całym naszym łańcuchu dostaw. Udział ten pomoże firmie Nielsen poprawić przejrzystość łańcucha dostaw i wydajność środowiskową oraz ułatwi naszym dostawcom uzyskanie możliwości wynikających ze zwiększonej efektywności energetycznej, co doprowadzi do obniżenia kosztów i lepszego przygotowania na zagrożenia związane z klimatem.

Aktualizacja z oceny za lata 2014-2015: W naszej ocenie istotności niefinansowej w latach 2014-2015 nasi interesariusze rzucili nam wyzwanie, abyśmy zrobili więcej w obszarach zarządzania środowiskiem i raportowania. Aby odpowiedzieć na tę szansę, podjęliśmy szereg działań, które zostały podkreślone w całej sekcji "Nasze środowisko" Globalnego Raportu Odpowiedzialności Nielsena. W 2015 roku rozpoczęliśmy wieloletni plan modernizacji technologii przechowywania danych i konsolidacji operacji - wszystko z myślą o długoterminowej poprawie wydajności, redukcji emisji i oszczędności kosztów. W 2016 r. projekty modernizacji do pamięci masowej typu "all-flash", wirtualizacji naszych systemów, konsolidacji centrów danych i dalszego uproszczenia procesów doprowadziły do zaoszczędzenia 7,7 mln kilowatogodzin (kwh) energii elektrycznej i uniknięcia emisji 7,2 mln kg dwutlenku węgla. W 2016 roku rozszerzyliśmy nasze wysiłki w zakresie gromadzenia danych, aby oprócz Ameryki Północnej objąć również naszą obecność w Ameryce Łacińskiej; planujemy kontynuować globalną ekspansję naszych danych dotyczących zrównoważonego rozwoju środowiskowego w nadchodzących latach. Aby zapewnić poświęcenie większej uwagi temu obszarowi w zależności od lokalizacji, dodaliśmy również Zmiany klimatu jako ryzyko w naszych ramach Zarządzania Ryzykiem Przedsiębiorstwa (ERM). Po raz pierwszy odpowiedzieliśmy na zaproszenie Carbon Disclosure Project (CDP), dołączając do blisko 6 000 firm z ponad 90 krajów, aby ujawnić nasze emisje gazów cieplarnianych w skali całego przedsiębiorstwa i związane z nimi działania łagodzące; dołączyliśmy również do CDP jako członek korporacyjny.

Dowiedz się więcej: Więcej informacji na temat naszego podejścia do działań na rzecz zrównoważonego środowiska, w tym w zakresie energii, podróży i odpadów, można znaleźć w sekcji "Nasze środowisko" naszego globalnego raportu odpowiedzialności firmy Nielsen.

Stosunki pracownicze

Nasze podejście: Dzięki wywiadom i grupom fokusowym zidentyfikowaliśmy możliwości większego strategicznego zaangażowania pracowników w zakresie decyzji, które ich dotyczą, w tym między innymi: utrzymanie elastycznego środowiska pracy, nagrody za wyniki i wynagrodzenie, ulepszenia miejsca pracy i sprzętu, integracja nowych pracowników z firmą Nielsen poprzez przejęcia oraz dalszy rozwój naszej szerokiej oferty możliwości awansu zawodowego. Rosnącym problemem dla pracowników w branży Professional Services w ogóle jest potrzeba większej liczby szkoleń w celu podniesienia umiejętności w zakresie pomiarów cyfrowych i mobilnych oraz innowacji. Zewnętrzni interesariusze wyrazili chęć uzyskania większej ilości informacji na temat naszych bieżących wysiłków w zakresie zatrzymywania i ograniczania rotacji pracowników, jak również większej przejrzystości w zakresie bardziej szczegółowych celów dotyczących kapitału ludzkiego.

Naszym nieodłącznym obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznego, zdrowego i sprawiedliwego środowiska pracy dla wszystkich naszych pracowników. Ponadto staramy się zapewnić wyjątkowe możliwości rozwoju kariery i edukacji, sprawiedliwie wynagradzać w oparciu o kulturę merytokracji, okazywać wsparcie dla różnorodności i integracji oraz wspierać satysfakcję pracowników. Zdajemy sobie sprawę, że aby nadal rozwijać naszą działalność na całym świecie, musimy nadal znajdować innowacyjne sposoby zatrudniania i szkolenia pracowników o odpowiednich umiejętnościach i wiedzy.

Cel: Uznając znaczenie różnorodności i integracji dla naszych globalnych pracowników, oferujemy specjalne szkolenia z zakresu różnorodności i integracji dla menedżerów i pracowników. Współpracując z różnorodnym dostawcą, od 2014 roku 93% naszych globalnych menedżerów ukończyło podstawowy program, skoncentrowany na poszerzeniu rozmowy wokół różnorodności i integracji. Program został zaprojektowany tak, aby pomóc menedżerom lepiej zrozumieć znaczenie różnorodności i integracji jako imperatywu biznesowego oraz nauczyć się kluczowych komunikatów i umiejętności w zakresie wspierania integracyjnego środowiska pracy. Faza druga tej serii skupia się na szkoleniu z zakresu nieświadomych uprzedzeń. Naszym celem jest, aby co najmniej 80% wszystkich globalnych pracowników ukończyło przynajmniej jedno ze szkoleń z zakresu różnorodności i integracji do 2019 roku, jednocześnie kontynuując oferowanie dodatkowych zasobów wspierających naukę po zakończeniu formalnego szkolenia.

Aktualizacja z oceny z lat 2014-2015: W 2016 roku podzieliliśmy się większą ilością informacji na temat naszego ogólnego podejścia do relacji z pracownikami poprzez sekcję "Nasi ludzie" w Globalnym Raporcie Odpowiedzialności Nielsena, w tym programy, polityki i wysiłki w takich obszarach jak zdrowie i odnowa biologiczna, szkolenia i edukacja, pozyskiwanie talentów, różnorodność i równe szanse oraz People Analytics. Zaktualizowaliśmy również naszą stronę internetową Nielsen Careers, aby zamieścić na niej bardziej wyczerpujące informacje o kulturze firmy i historiach pracowników, zwłaszcza w odniesieniu do trzech dogmatów naszego doświadczenia pracowniczego Nielsen: możesz być sobą, możesz coś zmienić i możesz się z nami rozwijać. W 2016 roku uruchomiliśmy również Globalny Fundusz Wsparcia firmy Nielsen, aby pomóc pracownikom borykającym się z trudnościami finansowymi bezpośrednio po kwalifikowanej katastrofie lub nieprzewidzianych trudnościach osobistych. Fundusz Nielsen Global Support Fund jest administrowany przez zewnętrzną organizację charytatywną z pełnym nadzorem nad wszystkimi działaniami opartymi na dotacjach, w tym przeglądem wniosków i zatwierdzaniem dotacji.

Oceny wydajności i możliwości zatrudnienia w szczególności zostały podzielone jako główne obszary zainteresowania naszych pracowników w naszej ostatniej ocenie istotności niefinansowej. Aby rozwiązać ten problem, firma Nielsen wprowadziła w 2015 roku "Check-Ins", aby zachęcić do prowadzenia bardziej bieżących rozmów w czasie rzeczywistym między pracownikami a ich menedżerami na temat wydajności, ich ogólnego doświadczenia w pracy w firmie Nielsen oraz możliwości przyszłej kariery. W 2016 roku zaktualizowaliśmy nasze kryteria oceny wyników z 4-punktowej skali ocen do 5 narracji dotyczących wyników w połączeniu z Growth Potential, które zapewniają bardziej holistyczne podejście do badania możliwości w ramach obecnej roli pracownika lub przejścia do nowej.

Różnorodność i integracja były jednym z najsilniejszych tematów naszej pierwszej oceny istotności pozafinansowej, obejmującym wszystkie nasze najważniejsze obszary istotne. W odpowiedzi na to Nielsen podjął działania na wiele różnych sposobów, w tym opublikował nasz pierwszy raport dotyczący różnorodności i integracji, w którym skatalogowane zostały nasze programy i osiągnięcia w zakresie tego, że różnorodność i integracja jest podstawowym filarem w relacjach z pracownikami i dostawcami oraz w kontaktach ze społecznością. W zakresie zarządzania ryzykiem organizacyjnym, różnorodność i integracja oraz zdrowie, bezpieczeństwo i prawa człowieka zostały dodane jako ryzyka do naszych ram zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM), co z natury rzeczy zwiększa uwagę i współpracę międzyfunkcyjną. Kluczowe wydarzenia od naszej ostatniej oceny w tym obszarze obejmują uruchomienie naszej Globalnej Rady Różnorodności w 2017 roku w celu podkreślenia i podzielenia się najlepszymi praktykami w obszarze Różnorodności i Włączenia na całym świecie. Kontynuowaliśmy również rozszerzanie globalnego zasięgu naszych Employee Resource Groups (ERGs); członkostwo w ERG obejmuje obecnie ponad 6 700 pracowników na całym świecie. Uruchomienie naszego pierwszego Nielsen Black Employee Forum również stanowiło nowy krok naprzód, zwłaszcza w naszych ciągłych wysiłkach na rzecz rozwoju i zatrzymania zróżnicowanych talentów. Zapewniając naszym pracownikom widoczność, dostęp i możliwości, ta możliwość rozwoju zawodowego miała na celu zwiększenie zaangażowania i utrzymania pracowników oraz umożliwienie im wzmocnienia sieci poprzez dostęp do starszych liderów, wydarzeń kulturalnych i warsztatów dotyczących strategii biznesowych.

W 2015 roku wprowadziliśmy inicjatywę edukacyjną polegającą na zapewnieniu liderom szkoleń z zakresu nieświadomych uprzedzeń, aby pomóc w rozpoznawaniu i łagodzeniu naszego wpływu na codzienne decyzje przywódcze i środowiska pracy. W rezultacie mieliśmy rekordową liczbę pracowników (93% w 66 krajach), którzy ukończyli szkolenie z zakresu Różnorodności i Włączenia. Ponadto firma uruchomiła nowe narzędzie, które umożliwia działowi kadr i kierownictwu wyższego szczebla bliższe przyjrzenie się kluczowym wskaźnikom dotyczącym pracowników, takim jak dane demograficzne pracowników, wskaźniki zatrudniania osób o różnym statusie, zmiany ról i wolne miejsca pracy. Informacje te ułatwiają oferowanie szkoleń, które lepiej pomagają pracownikom w podnoszeniu ich umiejętności i gotowości do awansu.

Dowiedz się więcej: Więcej informacji na temat naszego podejścia do relacji z pracownikami można znaleźć w sekcji "Nasi ludzie" w naszym Raporcie Globalnej Odpowiedzialności firmy Nielsen.

Odpowiedź nakluczowe kwestie interesariuszy zidentyfikowane w ocenie istotności niefinansowej w latach 2014-2015

Po zakończeniu naszej oceny istotności pozafinansowej w latach 2014-2015 zainicjowaliśmy działania będące odpowiedzią na opinie interesariuszy. Obszary te stanowiły również podstawę naszego Globalnego Raportu Odpowiedzialności Nielsena, opublikowanego w 2016 roku. Informacje o tych istotnych działaniach zamieszczono powyżej w odniesieniu do kwestii, które zostały ponownie poruszone w naszej ocenie istotności niefinansowej z lat 2016-2017; informacje o istotnych działaniach podjętych w celu rozwiązania kwestii, które nie zostały ponownie poruszone w tej nowszej ocenie, zamieszczono poniżej.

Etyka i uczciwość w biznesie

Planujemy wydanie zaktualizowanego Kodeksu Postępowania firmy Nielsen w ciągu 2017 roku. Zaktualizowany Kodeks postępowania dostarczy pracownikom konkretnych przykładów i wskazówek związanych z naszym nadrzędnym zobowiązaniem do "Uczciwości w działaniu." Również w 2017 roku planujemy zaktualizować nasze globalne wytyczne dotyczące praw człowieka, aby zawrzeć bardziej szczegółowe informacje na temat naszego podejścia do monitorowania, zarządzania i śledzenia potencjalnego wpływu i ryzyka związanego z prawami człowieka w całej naszej działalności i łańcuchu dostaw.

Na początku 2017 roku uruchomiliśmy wewnętrzny program "Integrity Ambassador", aby zapewnić dodatkowe wsparcie dla naszego ogólnego programu Compliance & Integrity. Ambasadorzy Integralności będą służyć jako zasoby lokalne w danym kraju, aby zwiększyć świadomość na temat zasobów i inicjatyw związanych z przestrzeganiem i integralnością. Obecnie pilotujemy ten program w około 20 krajach i planujemy rozszerzyć go na wszystkie nasze rynki w nadchodzących latach.

Reakcja na rynek i proaktywność oraz integracja firmy

Kiedy obszary Integracja firmy oraz Reagowanie na rynek i proaktywność zostały poruszone w naszej pierwszej ocenie istotności niefinansowej w latach 2014-2015, podstawową kwestią była potrzeba dalszej integracji w ramach naszego pełnego portfolio produktów, usług i zespołów, aby zapewnić, że proaktywnie i skutecznie odpowiadamy na potrzeby klientów i branży.

W latach 2014-2016 Nielsen przejął 18 firm, aby dodać do naszej rosnącej wiedzy specjalistycznej w zakresie pomiarów cyfrowych i mobilnych. Poprzez nasz nowo skonsolidowany zespół ds. rozwoju korporacyjnego i strategii planujemy nadal dostosowywać nasze podejście strategiczne, jeśli chodzi o fuzje i przejęcia, Nielsen Ventures, inicjatywy strategiczne i ogólną strategię korporacyjną. W 2016 roku uruchomiliśmy również nasz program Nielsen Connected Partner, aby po raz pierwszy otworzyć dostęp do naszych globalnych danych z zakresu Consumer Packaged Goods (CPG) dla wybranej grupy partnerów, którzy zapewniają wartość dodaną dla naszych klientów. Program Connected Partner ułatwia naszym klientom korzystanie z naszego bogactwa danych bez konieczności oddzielnego pozyskiwania nowych partnerów. Innym ważnym czynnikiem jest nasza zdolność do pozostania proaktywnym w reagowaniu na obecne i przyszłe potrzeby naszych klientów poprzez fundamentalne inwestycje Nielsena w rozwój i ochronę innowacji, przejawiające się w budowaniu szerokiego i głębokiego zakresu naszej własności intelektualnej. W ciągu ostatnich ośmiu lat nasze aktywne portfolio własności intelektualnej w USA wzrosło jedenastokrotnie (1013%); Nielsen posiada obecnie ponad 2950 patentów i wniosków patentowych na całym świecie, w tym ponad 913 przyznanych w USA.

Zrobiliśmy również więcej, aby pokazać, jak różne zespoły i aspekty naszej działalności łączą się w zintegrowany sposób. Nasza trwająca seria wideo Nielsen Around the World przedstawia pracowników, którzy pomagają w tworzeniu naszych danych i spostrzeżeń z całego świata, a także daje klientom i innym osobom wgląd w to, jak pracujemy w terenie. Nasza nowo uruchomiona seria wideo Nielsen Next również zapewnia klientom i innym interesariuszom lepsze zrozumienie, w jaki sposób dane Nielsena zapewniają naukę stojącą za tym, co będzie dalej.

Odpowiedzialność za produkt i usługę

Kiedy temat ten został poruszony przez interesariuszy w naszej ocenie istotności niefinansowej w latach 2014-2015, obejmował on odpowiedzialność firmy Nielsen za dostarczanie aktualnych i wnikliwych badań, które w pełni odzwierciedlają różnorodność demograficzną. Nasze wysiłki w tym zakresie podkreśliliśmy w naszym pierwszym raporcie Nielsen Diversity & Inclusion Report, opublikowanym w 2016 roku. W ramach tego raportu podzieliliśmy się naszymi wysiłkami w zakresie współpracy z ponad 200 różnymi organizacjami społecznymi jako sposobem wspierania rekrutacji zróżnicowanych uczestników paneli i badań; przyczynia się to do zwiększenia efektywności naszego pełnego portfolio produktów. Jeśli chodzi o inne wysiłki mające na celu wzmocnienie naszej ogólnej oferty produktowej, w 2016 roku rozszerzyliśmy również pomiar e-commerce na Stany Zjednoczone, ogłosiliśmy plany wzmocnienia naszego pomiaru telewizji lokalnych i jakościowych insightów konsumenckich Scarborough w Stanach Zjednoczonych na wszystkich 210 rynkach poprzez umożliwienie prawdziwego pomiaru elektronicznego, a także dodaliśmy pomiar out-of-home.

Porządek publiczny

Strategiczne zaangażowanie firmy Nielsen w kontakty z rządami, organami regulacyjnymi i innymi zewnętrznymi interesariuszami wspiera nasze interesy biznesowe i społeczne. Kontynuowaliśmy budowanie relacji, aby pozycjonować firmę Nielsen jako zaufanego doradcę w dyskusjach na temat polityki oraz aby bronić interesów firmy Nielsen i omówiliśmy nasze wysiłki polityczne w sekcji "Public and Policymakers" naszego Globalnego Raportu Odpowiedzialności firmy Nielsen. Skupiamy się na tworzeniu jak najlepszego środowiska dla rozwoju działalności firmy Nielsen.

Przejrzystość

Przejrzystość jest niezbędna, aby zapewnić naszych klientów i innych interesariuszy, że nasze metodologie badawcze, dane i spostrzeżenia są godne zaufania. Aby temu zaradzić, firma Nielsen zwiększyła ilość informacji na temat metodologii i procesów, które wykorzystujemy do zbierania i analizowania danych konsumenckich. Przykładami takich działań są: "How We Measure", Perspectives on Retail Technology, nasz niedawno uruchomiony Journal of Measurement, regularne publikacje w Nielsen News Center, nasze zaktualizowane, publiczne oświadczenie o ochronie prywatności w pomiarach cyfrowych oraz nasza bieżąca seria Nielsen Around the World. Naszym celem jest bardziej kompleksowe zilustrowanie tego, co jest potrzebne do zbierania i analizowania danych, które stanowią podstawę naszego najlepszego w swojej klasie globalnego pomiaru.

Wykorzystanie danych

W naszej pierwszej ocenie istotności niefinansowej interesariusze wyrazili oczekiwanie, że Nielsen zarówno pozostanie w pełni świadomy tego, jak gromadzone przez nas dane są wykorzystywane w różnych kontekstach, jak i będzie dążył do realizacji projektów, które tworzą pozytywną wartość społeczną, środowiskową i biznesową. Jeśli chodzi o wykorzystanie naszych aktywów danych do dalszych działań w zakresie przywództwa myślowego w kluczowych obszarach stanowiących wartość dla społeczeństwa, niektóre istotne raporty z 2016 r. obejmowały takie tematy, jak siła ekonomiczna i preferencje zróżnicowanych grup konsumentów dzięki naszym raportom Diverse Intelligence; rosnący wpływ konsumentów latynoskich; trendy w zakresie zdrowia, wellness i otyłości w Azji; trendy w konsumpcji żywności ekologicznej; rosnące zapotrzebowanie konsumentów na przejrzystość składników; oraz zapotrzebowanie na bardziej ekologiczne produkty czyszczące, między innymi.