Odpowiedzialność za łańcuch dostaw

Nasze zaangażowanie

Zaangażowanie firmy Nielsen w dobre obywatelstwo korporacyjne i zrównoważony rozwój rozciąga się na nasz łańcuch dostaw, zarządzanie środowiskiem, społeczeństwem, ładem korporacyjnym (ESG) i etycznym wpływem naszych zakupów. Wiemy, że nasze wydatki stanowią potężną siłę rynkową, dlatego staramy się zarządzać nimi w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Jako firma globalna mamy wyjątkową i potężną platformę, dzięki której możemy wpływać na nasz świat na lepsze. Podobnie jak ogromna siła nabywcza indywidualnych konsumentów, wiemy, że nasze instytucjonalne wydatki w wysokości ponad 2 miliardów dolarów mogą być sygnałem popytu na rynku. Celowo wykorzystujemy nasze wydatki, aby zwiększyć wydajność naszej firmy i pomóc:

Uczciwość i przejrzystość

Poprawa integralności i przejrzystości łańcuchów dostaw na całym świecie

Warunki pracy

Stworzenie bardziej sprawiedliwych i humanitarnych warunków pracy w fabrykach za granicą

Przedsiębiorstwa wspólnotowe

Wspieranie zróżnicowanych przedsiębiorstw lokalnych w naszych społecznościach

Zasoby

Odciążenie zasobów naszej planety

Wyzwania biznesowe

Wprowadzanie na rynek innowacyjnych opcji produktowych, które mogą rozwiązywać wyzwania biznesowe, jednocześnie odpowiadając na wyzwania społeczne i środowiskowe

Zrozumienie wpływu naszego łańcucha dostaw

Zarządzanie wpływem ESG naszego łańcucha dostaw zaczyna się od zrozumienia skutków, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, naszych zakupów. W 2016 roku, pierwszym roku naszego programu, przeprowadziliśmy analizę zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw, aby zidentyfikować i odkryć główne zagrożenia i możliwości związane ze zrównoważonym rozwojem w naszym łańcuchu dostaw oraz stworzyć strategie, które pozwolą na ich rozwiązanie. W rezultacie rozumiemy nasze główne oddziaływania na łańcuch dostaw w następujący sposób i odpowiednio rozwiązujemy je w ramach naszej własnej funkcji oraz we wszystkich funkcjach w firmie Nielsen.

Wpływ na środowisko

Wpływ zużycia energii/emisji gazów cieplarnianych na segmenty technologii i podróży w naszym łańcuchu dostaw.

Wpływ społeczny

Ryzyko związane z prawami człowieka w segmencie produkcji kontraktowej naszego łańcucha dostaw.

Zarządzanie/skutki etyczne

Ryzyko związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych w segmencie reklamy i badań rynkowych naszego łańcucha dostaw.

Zmniejszenie negatywnych skutków

Segmenty naszego łańcucha dostaw mogą stanowić szczególne ryzyko dla naszych standardów społecznych i etycznych ze względu na ich branżę i położenie geograficzne.

Prawa człowieka w łańcuchu dostaw firmy Nielsen - Największe ryzyko związane z prawami człowieka w łańcuchu dostaw firmy Nielsen dotyczy naszych kontraktowych producentów elektroniki. Poprzez nasz program zgodności społecznej pracujemy z dostawcami Tier 1 i Tier 2 w tym obszarze, aby ocenić i zaangażować ich w praktyki dotyczące praw człowieka, w szczególności handlu ludźmi i nowoczesnego niewolnictwa. Nasze oświadczenie dotyczące współczesnego niewolnictwa w Wielkiej Brytanii opisuje nasze wysiłki zmierzające do ograniczenia ryzyka współczesnego niewolnictwa i pracy przymusowej w naszym łańcuchu dostaw.

Minerały konfliktu - Firma Nielsen jest narażona na kwestie związane z wydobyciem i wykorzystaniem minerałów konfliktu, które mogą być wykorzystywane do finansowania działań milicji lub jako sposób na wykorzystanie pracy przymusowej. Minerały te - cyna, tantal, wolfram i złoto (3TG) - są powszechnymi składnikami w produkcji elektroniki, w związku z czym firma Nielsen jest narażona na ryzyko związane z pozyskiwaniem minerałów konfliktu. Aby ograniczyć to ryzyko, firma Nielsen jest członkiem Inicjatywy Odpowiedzialnych Minerałów (Responsible Minerals Initiative), głównej współpracy wielu zainteresowanych stron w zakresie etycznego pozyskiwania surowców mineralnych. Przeprowadzamy również badania due diligence i publikujemy informacje o hutach w naszym łańcuchu dostaw w naszym ujawnieniu informacji o minerałach konfliktowych zgodnie z ustawą Dodd-Frank z 2010 r.   

Zwiększanie pozytywnych skutków

Jako organizacja świadcząca usługi profesjonalne, wydatki pośrednie stanowią większość naszego wpływu na łańcuch dostaw. Zidentyfikowaliśmy wiele sposobów na zwiększenie pozytywnego wpływu tych wydatków.

Różnorodność dostawców - Nasze działania w zakresie różnorodności dostawców mają na celu włączenie różnorodności dostawców do przyszłych ofert i umów oraz stworzenie łańcucha dostaw odzwierciedlającego zaangażowanie naszej firmy w różnorodność i integrację.

Zakupy przyjazne dla środowiska - Tam, gdzie to możliwe, nasza globalna organizacja ds. zaopatrzenia identyfikuje opcje na poziomie produktu/usługi w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, ochrony zasobów naturalnych i zmniejszenia ilości odpadów. Dowiedz się więcej o naszej polityce.

Impact Sourcing - Nielsen jest członkiem założycielem Global Impact Sourcing Coalition, koalicji międzynarodowych korporacji i dostawców zaangażowanych w wykorzystanie zamówień korporacyjnych jako innowacyjnego środka do rozwiązania problemu globalnego ubóstwa i integracji ekonomicznej.  

Współpraca z wieloma zainteresowanymi stronami - Aby wprowadzić zmiany w branży i wywrzeć wpływ poza naszym własnym łańcuchem dostaw, połączyliśmy nasze wysiłki i naszą siłę nabywczą z podobnie myślącymi korporacjami, jak opisano poniżej.

Edukacja i podnoszenie świadomości - Rozumiemy, że skumulowane decyzje zakupowe nabywców instytucjonalnych powodują zmiany oraz że szkolenia i zasoby umożliwiają i wzmacniają te decyzje. Firma Nielsen prowadzi działania edukacyjne i uświadamiające zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, aby zwiększyć świadomość i praktykę zrównoważonych zakupów. Mamy również powiązania instytucjonalne z Uniwersytetem DePaul i Instytutem Technologii w Illinois w zakresie staży opartych na projektach dla absolwentów, aby rozwijać przyszłych specjalistów ds. zrównoważonego łańcucha dostaw.

Nasze podejście

Nasze podejście jest proste: Zarządzamy naszym łańcuchem dostaw i decyzjami zakupowymi, aby zwiększyć nasz pozytywny wpływ na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie/etykę, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ.

Polityka i procesy biznesowe

Nasze procesy zamówień i zawierania umów uwzględniają kryteria ESG. Wymagamy od dostawców wykazania się podobnymi zobowiązaniami poprzez dostarczanie informacji na poziomie firmy związanych ze zrównoważonym rozwojem przez cały okres obsługi firmy Nielsen.

Praktyki zakupowe - Podczas rejestracji dostawców i procesu RFP zwracamy się o informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju; informacje te są uwzględniane jako kryteria wyboru wraz z innymi naszymi wymaganiami dotyczącymi jakości, dostaw, usług i kosztów. Ponadto stosujemy formalną, opartą na zasadach Politykę Zakupów Preferowanych Środowiskowo, aby kierować decyzjami zakupowymi na poziomie produktu/usługi.

Wymagania umowne - Od stycznia 2015 r. nasze standardowe warunki umów zobowiązują dostawców do przestrzegania Kodeksu postępowania dostawcy firmy Nielsen. W 2016 roku zaktualizowaliśmy nasz Kodeks Dostawców w oparciu o szeroko stosowany standard branżowy - Responsible Business Alliance. Kodeks odnosi się do następujących obszarów: Praca (w szczególności Prawa człowieka), Zdrowie i bezpieczeństwo, Zarządzanie środowiskiem, Etyka oraz Systemy zarządzania.

Zaangażowanie dostawców

Wiele razy w roku angażujemy się w rozmowy z naszymi kluczowymi dostawcami, skupiając się na kwestiach ESG.

Pomiar i ujawnianie - Kiedy kluczowy dostawca wchodzi do naszego łańcucha dostaw, wymagamy standardowej oceny dostawcy dotyczącej wyników w zakresie ESG (dostarczonej przez stronę trzecią), która porównuje naszych dostawców z ich branżą, wielkością i krajem/krajami, w których działają, a także aktualizacji ESG podczas regularnych przeglądów biznesowych. Oceny i regularne przeglądy biznesowe służą jako katalizatory dla znaczącego zaangażowania dostawców.

Ciągłe doskonalenie - Poprzez znaczące zaangażowanie dostawców zapewniamy wgląd w ryzyka i możliwości związane z ESG oraz wprowadzamy wyższe standardy. Nasi menedżerowie ds. zaopatrzenia współpracują z naszymi dostawcami w celu ilościowej poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju zarówno na poziomie dostawcy, jak i produktu/usługi.

Budowanie potencjału - Opracowaliśmy Pakiet narzędzi dla dostawców jako źródło informacji dla naszych dostawców w celu poprawy ich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zestaw narzędzi dla dostawców zawiera wskazówki dotyczące opracowywania polityki społecznej, etycznej i środowiskowej, praktyk i sprawozdawczości. Dodatkowo, zestaw narzędzi zawiera obszerną listę 150 wskaźników wydajności, które dostawcy mogą wykorzystać do śledzenia wyników ESG.

Współpraca wielu zainteresowanych stron

Rozumiemy, że wyzwania związane z odpowiedzialnym zaopatrzeniem są dalekosiężne i najlepiej rozwiązywać je w ramach wielostronnej współpracy z innymi korporacjami i markami, organizacjami non-profit i środowiskiem akademickim, społecznością inwestorów i dostawcami.

W 2016 roku dołączyliśmy do następujących organizacji liderów w dziedzinie zrównoważonych zakupów: Sustainable Purchasing Leadership Council; Responsible Business Alliance; Global Impact Sourcing Coalition; Responsible Minerals Initiative; oraz Technical Advisory Group/Mirror Committee to the ISO 20400 Sustainable Procurement Standard. Poprzez te stowarzyszenia Nielsen nie tylko dostosowuje się do globalnych najlepszych praktyk, ale pomaga je kształtować. 

Bardziej dogłębne informacje na temat naszego programu można znaleźć w naszym raporcie Supply Chain Sustainability 2019. Jeśli jesteś dostawcą i chcesz pomóc nam czynić dobro na świecie, prześlij swoje informacje na stronie rejestracji dostawców Nielsena.