Centrum wiadomości >

Losowanie nagród w badaniu Nielsen Q1 2018 Media Survey

3 minuty czytania | luty 2018 r.
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Gratulacje dla Maureen, z Greenhithe, która jest zwycięzcą losowania nagród w badaniu mediów w Q4 2017 r.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO LOSOWANIA NAGRÓD W I KWARTALE 2018 ROKU1. Informacje na temat sposobu wejścia i nagród stanowią część niniejszych warunków wejścia. Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do Nielsena następujące:a. New Zealand National Publications Readership Survey (Face to Face Weeks 5-15) między 25 stycznia 2018 r. a 16 kwietnia 2018 r.:otrzymają automatycznie jedno (1) wejście do Losowania Nagród Kwartału 1 2018 za każdą wypełnioną ankietę. Limit jednego (1) wejścia na każdego uprawnionego respondenta dla powyższych.Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i zwrócą do Nielsena the:b. Papierowa wersja New Zealand Consumer and Media Voice Survey (Quarter 1, 2018) między 25 stycznia 2018 a 25 kwietnia 2018.automatycznie otrzymają pięć (5) wejść do Quarter 1, 2018 Prize Draw za każdą Ukończoną Ankietę. Limit jednej wypełnionej ankiety (b) na jednego uprawnionego respondenta.c. Wszyscy uprawnieni respondenci dla każdej części trzy (3) częściowej ankiety online Consumer and Media Voice Survey (Quarter 1, 2018) wypełnionej między 25 stycznia 2018 r. a 25 kwietnia 2018 r.:otrzymają automatycznie cztery (4) wejścia do losowania Nagrody Kwartału 1 2018 r. za każdą wypełnioną część ankiety online z maksymalną liczbą dwunastu (12) wejść za wypełnienie wszystkich 3 części."Wypełniona ankieta" to dowolna z (a) - (b) powyżej, która została wypełniona i zwrócona do Nielsena oraz dowolna z (c), która została wypełniona online przez uprawnionych respondentów w wyznaczonym czasie.Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Warunkami, które dotyczą tego konkursu.2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Nowej Zelandii, którzy są uprawnieni do udziału w Kwartalnym Losowaniu Nagród. Pracownicy Promotora i ich najbliższe rodziny nie kwalifikują się.3. Promocja rozpoczyna się 25 stycznia 2018 roku i zamyka 25 kwietnia 2018 roku. Data zamknięcia dla każdego rodzaju Wypełnionej Ankiety jest podana w punkcie 1 powyżej.4. Losowanie odbędzie się o godzinie 11:00 w dniu 9 maja 2018 roku. Zwycięzca zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni od losowania telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą, a nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane w The Sunday Star Times w dniu 20 maja 2018 roku. Decyzje Promotora są ostateczne i nie będzie prowadzona żadna korespondencja.5. Pierwsze wylosowane ważne zgłoszenie wygra nagrodę CAŁKOWITĄ, czek na 5 000 NZD$. Zwycięzca nagrody jest odpowiedzialny za wszelkie podatki związane z nagrodą.6. Nagrody nie są zbywalne ani wymienialne. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, błędnie skierowane lub nieczytelne zgłoszenia.7. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które zostaną poniesione (w tym, lecz nie wyłącznie, za straty pośrednie lub wynikowe), ani za obrażenia ciała, które zostaną poniesione lub doznane w wyniku odebrania którejkolwiek z nagród, z wyjątkiem odpowiedzialności, której nie można wykluczyć na mocy prawa. 8. Jeżeli po upływie kolejnych 10 dni, po podjęciu uzasadnionych starań w celu skontaktowania się ze zwycięzcą przy użyciu podanych danych kontaktowych, Promotor nie będzie w stanie nawiązać kontaktu, Promotor losowo wybierze jedno kolejne zgłoszenie, które zostanie zwycięzcą nagrody. W przypadku wyłonienia zwycięzcy w losowaniu nieodebranej nagrody, zostanie on powiadomiony telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie9. Jeśli zwycięzca nie ukończy 18 lat, nagroda zostanie przekazana rodzicom lub opiekunom zwycięzcy.10. Wszystkie osobiste dane kontaktowe uczestników będą bezpiecznie przechowywane w biurze Promotora i wykorzystywane do obsługi i administrowania niniejszym Losowaniem Nagród oraz do kontaktowania się z uczestnikami w sprawie udziału w dodatkowych ankietach. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi prywatności, prośba o dostęp, aktualizację lub korektę jakichkolwiek danych osobowych powinna być skierowana do tego biura.11. Promotorem jest Nielsen (NZ) ULC, L3 129 Hurstmere Road, Takapuna, Auckland, Nowa Zelandia, 0622. Telefon: +64 9 970 4188.