Privacy

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI CENTRUM KARIERY

Data wejścia w życie: Maj 2018 r.

THE NIELSEN COMPANY

Powiadomienie – Zarządzanie Danymi kandydata – Czynniki sukcesu

Proszę uważnie przeczytać niniejsze Powiadomienie. Przekazanie informacji w ramach podania o pracę w niniejszej witrynie internetowej oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez Nielsen Danych kandydata zgodnie z opisem poniżej.

 1. Informacje o The Nielsen Company. Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną spółką zajmującą się analityką pomiarową i analizą danych, zapewniającą najbardziej kompleksową i wiarygodną analizę w zakresie konsumentów i rynków na całym świecie. Nasze podejście łączy dane własnościowe Nielsen z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się teraz, co zdarzy się potem oraz jak najlepiej tę wiedzę wykorzystać. Od ponad 90 lat Nielsen dostarcza dane i analizy oparte na rygorystycznym podejściu naukowym i innowacjach, nieustannie opracowując nowe sposoby uzyskiwania odpowiedzi na najważniejsze pytania, z którymi mierzą się branże medialne, reklamowe, handlu detalicznego i szybko rozwijający się sektor dóbr konsumpcyjnych. Nielsen, spółka wchodząca w skład indeksu giełdowego S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach, obejmując ponad 90% światowej populacji. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.nielsen.com. Z Działem Kadr można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem [email protected].
 2. Cel i funkcja Czynników sukcesu. Czynniki sukcesu to oprogramowanie kadrowe do rekrutacji, obsługiwane w imieniu Nielsen. W oprogramowaniu Czynniki sukcesu aplikanci mogą utworzyć profil i przesłać swój życiorys oraz zgłoszenie aplikacyjne.
 3. Gromadzenie danych. Kandydat składa podanie o pracę i podaje związane z tym dane całkowicie dobrowolnie. W ramach procesu rekrutacyjnego Nielsen będzie gromadzić dane na Państwa temat, w tym informacje podawane w formularzach aplikacyjnych, Państwa życiorysie i innych dokumentach. Takie dane mogą wstępnie obejmować w szczególności Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego lub inny numer identyfikacyjny, płeć, zawód, wykształcenie i wysokość dochodów. Jeżeli Nielsen rozważy Państwa podanie albo rozszerzy ofertę zatrudnienia, może zgromadzić określone dodatkowe dane, uzyskując je bezpośrednio od Państwa albo od podmiotów zewnętrznych (np. poprzez sprawdzenie przeszłości, jeżeli pozwala na to miejscowe prawo). Dane na Państwa temat, które uzyskujemy od Państwa albo od innych w związku z Państwa podaniem o pracę, w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności określa się jako „Dane kandydata”.

  Dane kandydata możemy gromadzić i przechowywać ręcznie albo elektronicznie, przy czym elektroniczne gromadzenie danych nie zawsze może być dla Państwa oczywiste. Na przykład serwery poczty elektronicznej mogą przechowywać otrzymane i wysłane wiadomości e-mail. Przy gromadzeniu Danych kandydata w witrynie internetowej Nielsen możemy korzystać z technologii plików cookie w celu ułatwienia Państwu korzystania z naszego internetowego procesu rekrutacyjnego. Gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę, Państwa przeglądarka automatycznie wysyła nam adres protokołu internetowego i określone inne dane, w tym informacje na temat rodzaju używanej przeglądarki. Nasze pliki cookie w tej witrynie służą wyłącznie do poprawy Państwa komfortu użytkownika w Internecie i nie są wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia. Mogą Państwo zdecydować się na zmodyfikowanie ustawień swojej przeglądarki internetowej tak, aby odrzucała nasze pliki cookie, jednak może to zakłócać albo uniemożliwiać korzystanie z naszych narzędzi internetowych do składania podań o pracę.

  Korzystanie przez Państwa z programu Czynniki sukcesu jest całkowicie dobrowolne i wymaga wprowadzenia danych do środowiska hostowanego Czynników sukcesu. Państwa dane będą przetwarzane oraz przechowywane na lokalnym serwerze hostowanym przez naszego dostawcę usług w Stanach Zjednoczonych lub w innym kraju. Podjęliśmy odpowiednie kroki celem zapewnienia, że hosting jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane kandydata mogą być przeglądane przez osoby prowadzące rekrutację, znajdujące się we wszystkich częściach świata; niektóre z osób prowadzących rekrutację to pełnoetatowi pracownicy Nielsen, a inne to wykonawcy zewnętrzni.
 4. Wykorzystywanie Danych kandydata.
  Nielsen może wykorzystywać Dane kandydata, aby kontaktować się z Państwem na piśmie, telefonicznie albo przez Internet w celu przeprowadzenia oceny Państwa podania o pracę, przeprowadzenia analizy potrzeb i praktyk kadrowych Nielsen, albo aby w inny sposób wydajnie zarządzać procesem zatrudniania i kadrami Nielsen. Możemy łączyć Dane kandydata z danymi pochodzącymi z narzędzi badawczych i z innych źródeł.
 5. Prawidłowość Danych kandydata. Od czasu do czasu Nielsen może prosić Państwa o weryfikację i aktualizację Danych kandydata, które przechowujemy na Państwa temat.
 6. Prawo dostępu do danych osobowych. Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich Danych kandydata i poprawić je, logując się do programu Czynniki sukcesu i przeprowadzając aktualizację. Mogą Państwo również skontaktować się z nami pod adresem [email protected], aby poprosić o bardziej szczegółowe informacje dotyczące gromadzonych na Państwa temat danych, kategorii i celów przetwarzania Państwa danych oraz kategorii odbiorców, którzy mogą mieć dostęp do Państwa danych. W przypadku otrzymania wstępnej oferty zatrudnienia mogą Państwo zalogować się, aby zweryfikować swoje dane, wyrazić zgodę na sprawdzenie przeszłości w stosownych przypadkach oraz podpisać elektronicznie oświadczenie. Obowiązujące prawo wymaga, abyśmy przechowywali informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o pracę. Dane kandydata będą przechowywane zgodnie z miejscowym prawem. Nielsen może usunąć nieaktywne Dane kandydata (w tym Państwa CV) ze swojej bazy danych, z zastrzeżeniem zobowiązań i polityk Nielsen dotyczących przechowywania danych oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa, albo przechowywać je na potrzeby rozważenia, czy Państwa umiejętności są odpowiednie dla innych możliwości. Proszę zachować własną kopię przekazanych nam danych osobowych.
 7. Ujawnianie danych. Dane kandydata są kontrolowane głównie (ale nie wyłącznie) przez personel Działu Kadr Nielsen i mogą być przechowywane w formie elektronicznej albo papierowej. Inny personel zaangażowany w proces zatrudniania albo zarządzanie informacjami może także mieć dostęp do niektórych albo wszystkich Danych kandydata, podobnie jak kierownictwo wyższego szczebla. Aby móc realizować opisane powyżej cele i ponieważ stanowimy część większej grupy spółek prowadzących międzynarodową działalność, możemy okresowo udostępniać Dane kandydata innym spółkom z grupy spółek Nielsen. Ponadto możemy okresowo udostępniać Dane kandydata organom prawnym i regulacyjnym (takim jak organy pracy i podatkowe), naszym księgowym, audytorom, prawnikom oraz innym profesjonalnym doradcom zewnętrznym, a także podmiotom dostarczającym nam produkty albo świadczącym usługi (takim jak dostawcy systemów informatycznych oraz konsultanci ds. zasobów ludzkich). Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszego Oświadczenia, możemy także ujawniać Dane kandydata dowolnym podmiotom zewnętrznym, jeżeli ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa albo pożądane, aby umożliwić nam skorzystanie z przysługujących nam praw, podjęcie czynności w związku z działaniami niezgodnymi z prawem albo ochronę bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby. W przypadku sprzedaży naszej spółki, w całości albo w części, fuzji albo przeniesienia w inny sposób na rzecz innego podmiotu, możemy w ramach tej transakcji przekazać Dane kandydata.
 8. Przechowywanie, przekazywanie i bezpieczeństwo Danych kandydata. Możemy przechowywać Dane kandydata tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, ale w każdym przypadku nie dłużej, niż jest to dozwolone przez przepisy prawa miejscowego, począwszy od daty pobrania danych, jednak w przypadku zatrudnienia przez Nielsen może mieć zastosowanie inny okres przechowywania. Dokumentacja nieokreślona jednoznacznie jako Dane kandydata może mieć inny okres przechowywania (np. rejestry serwera e-mail zawierające informacje na temat otrzymanych i wysłanych wiadomości e-mail). Stosujemy środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności Danych kandydata (takie jak zapory sieciowe), jednak przechowywanie i przekazywanie danych osobowych może nie zawsze być całkowicie bezpieczne.
 9. Nie gromadzimy świadomie informacji zawartych w podaniu o pracę od dzieci poniżej 13. roku życia.
 10. Możemy zmieniać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności Centrum Kariery. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności Centrum Kariery zastępuje wszelkie inne oświadczenia, jakie mogliśmy Państwu udostępnić na temat gromadzenia i wykorzystywania Danych kandydata przez Nielsen. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania i wprowadzania istotnych zmian do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności Centrum Kariery oraz naszych praktyk w przetwarzaniu Danych kandydata w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Mogą Państwo w dowolnym momencie zapoznać się z obecnie obowiązującą wersją niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności Centrum Kariery w witrynie www.nielsen.com albo mogą Państwo zażądać kopii, kontaktując się z przedstawicielem Działu kadr pod adresem [email protected].
 11. Niniejsze Oświadczenie dotyczy wyłącznie Danych kandydata.