Privacy

Polityka prywatności firmy Nielsen dla kandydatów

Data wejścia w życie: wrzesień 2020 r.

Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą Polityką. Wysyłając dane w ramach wniosku lub zgłoszenia, kandydat przyjmuje do wiadomości, że firma Nielsen gromadzi i wykorzystuje Dane kandydata, tak jak to opisano poniżej. Dane dotyczące kandydata, które otrzymujemy od niego lub innych osób w związku z jego zgłoszeniem, określane są w niniejszej Polityce prywatności jako „Dane kandydata”. Dane kandydata mogą zawierać Dane osobowe, czyli wszelkie informacje odnoszące się do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

 1. Informacje o firmie Nielsen. Spółka Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) to globalna firma zajmująca się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompleksowy i godny zaufany wgląd w informacje o klientach i rynkach na całym świecie. Nasze podejście polega na łączeniu zastrzeżonych danych spółki Nielsen z innymi źródłami danych w celu umożliwienia klientom na całym świecie zrozumienia, co dzieje się teraz, co stanie się później i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę. Od ponad 90 lat spółka Nielsen dostarcza dane i analizy oparte na rzetelności naukowej i innowacjach, stale opracowując nowe sposoby odpowiadania na najważniejsze pytania dotyczące sektorów mediów i reklam. Więcej informacji znajduje się w witrynie www.nielsen.com.
 2. Podmioty kontrolujące dane. Grupa spółek Nielsen stosuje praktyki opisane w Polityce prywatności. Jako podmiot kontrolujący Dane osobowe przesyłane przez kandydata lub przetwarzane przez nas w związku z działaniem tej witryny oraz zgłoszeniem kandydata dokładamy wszelkich starań, aby chronić jego prywatność. Lista spółek należących do grupy Nielsen jest dostępna tutaj. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących roli spółki Nielsen jako podmiotu kontrolującego dane prosimy o kontakt w sposób opisany w sekcji „Kontakt” poniżej.
 3. Gromadzenie danych. Wysłanie zgłoszenia wraz z dodatkowymi informacjami jest całkowicie dobrowolne. W ramach procesu rekrutacji spółka Nielsen może gromadzić następujące dane dotyczące kandydata:
  • Przesyłane dane. W ramach procesu rekrutacji (na początku lub po złożeniu przez nas oferty zatrudnienia) kandydat może być poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, daty urodzenia, numeru ubezpieczenia społecznego lub innego krajowego numeru identyfikacyjnego, płci, obecnego zawodu, dochodów, szczegółów dotyczących wykształcenia oraz innych danych zawartych w dokumentach związanych z rekrutacją, takich jak życiorys lub CV.
  • Dane od podmiotów zewnętrznych.
   • Spółka Nielsen może gromadzić określone dodatkowe dane bezpośrednio od kandydata lub od podmiotów zewnętrznych (np. poprzez weryfikację danych, jeśli jest to dozwolone przez lokalne przepisy prawa) podczas rozpatrywania zgłoszenia lub składania oferty zatrudnienia. W niektórych krajach przed sfinalizowaniem oferty wysyłamy prośbę o wyrażenie zgody na weryfikację danych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przeprowadzenia weryfikacji będzie wymagana osobna zgoda kandydata.
   • Firma Nielsen może weryfikować wykształcenie lub referencje kandydata, natomiast telefony do byłych pracodawców będą wykonywane tylko za zgodą kandydata. Tego typu weryfikacja będzie wykonywana wyłącznie w celu uzyskania informacji o wykształceniu i przebiegu kariery zawodowej kandydata
   • Spółka Nielsen może również sprawdzać profile kandydata w mediach społecznościowych, o ile są dostępne publicznie, jednak tylko w zakresie, w jakim pozyskiwane informacje są istotne dla wykonywania pracy przez kandydata.
  • Dane gromadzone automatycznie. Możemy automatycznie gromadzić informacje o urządzeniu kandydata za pośrednictwem naszej witryny, w tym o adresie IP, typie przeglądarki, czasie i dacie wizyty w naszym serwisie oraz adresie witryny internetowej odwiedzonej przez kandydata bezpośrednio przed wizytą w naszym serwisie.
  • Dane gromadzone za pomocą plików cookie. Firma Nielsen może korzystać z plików cookie, aby usprawnić korzystanie z naszych internetowych narzędzi do rekrutacji. Pliki cookie na naszej witrynie wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia wygodniejszego przeglądania i nie są brane pod uwagę podczas podejmowania decyzji dotyczących zatrudnienia. Kandydat może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak aby odrzucała nasze pliki cookie, może to jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z internetowych narzędzi do rekrutacji.
 4. W ramach procesu rekrutacji możemy również poprosić kandydata o wzięcie udziału w dodatkowych zadaniach, które pomogą nam lepiej ocenić jego kwalifikacje na stanowisko, o które się ubiega.  Informacje udostępniane firmie Nielsen w przypadku korzystania z usług firm zewnętrznych w ramach procesu rekrutacji są uznawane za Dane kandydata i będą traktowane przez firmę Nielsen zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Zachęcamy również do zapoznania się z polityką prywatności danej firmy zewnętrznej w celu zrozumienia jej zasad przetwarzania danych.
 5. Wykorzystywanie Danych kandydata. Firma Nielsen może wykorzystywać Dane kandydata do komunikacji z nim (pisemnej, telefonicznej, pocztą e-mail) do analizy zgłoszenia, do celów analizy własnego zapotrzebowania kadrowego i procedur lub innych czynności związanych z efektywnym zarządzaniem procesem rekrutacji i pracownikami. Możemy łączyć Dane kandydata z narzędziami badawczymi i danymi z innych źródeł, zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie „Gromadzenie danych” niniejszej Polityki.
 6. Podstawa prawna przetwarzania danych — mieszkańcy regionu EOG. W zależności od jurysdykcji kandydata lokalne przepisy mogą wymagać od nas podania podstawy prawnej przetwarzania Danych osobowych gromadzonych przez nas w związku z działaniem tej witryny. Będziemy przetwarzać informacje przesyłane nam w procesie rekrutacji w związku z naszymi uzasadnionymi interesami lub uzasadnionymi interesami określonych podmiotów zewnętrznych, pod warunkiem, że takie przetwarzanie nie będzie naruszało praw kandydata. Jeśli chodzi o uzasadnione interesy, przetwarzamy dane osobowe kandydatów w szczególności w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także zapewnienia efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania tej witryny. Możemy mieć także inne uzasadnione interesy; w takim przypadku jasno je określimy w odpowiednim momencie. Tworząc konto, kandydat przyjmuje do wiadomości fakt przetwarzania przez firmę Nielsen jego danych osobowych w celach opisanych w niniejszej Polityce.  Przetwarzanie jakiekolwiek wrażliwych Danych osobowych dotyczących kandydata następuje na podstawie: (a) udzielenia nam na to wyraźnej zgody przez kandydata; (b) faktu, że przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, składania lub obrony roszczeń prawnych; lub (c) oczywistego upublicznienia informacji przez kandydata. W przypadkach, w których potrzebna jest zgoda kandydata, powiadomimy go o celach i zakresie przetwarzania Danych osobowych, a przetwarzanie Danych osobowych będzie się odbywać na podstawie udzielonej przez kandydata wyraźnej zgody.
  • Podstawa prawna przetwarzania danych — mieszkańcy Turcji. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych, które gromadzimy o kandydacie w związku z niniejszą witryną, są podstawy, dla których przetwarzanie Danych osobowych jest konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy, pod warunkiem, że takie przetwarzanie nie narusza praw i wolności kandydata, jest niezbędne do utworzenia i wykonania umowy o pracę oraz jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Jeśli chodzi o uzasadnione interesy, przetwarzamy dane osobowe kandydatów w szczególności w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także zapewnienia efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania tej witryny. Możemy mieć także inne uzasadnione interesy; w takim przypadku jasno je określimy w odpowiednim momencie. Ponadto, zgodnie z niniejszą Polityką, w trakcie procesu rekrutacji może być potrzebna zgoda kandydata, aby móc postępować zgodnie z procedurami wymagającymi przetwarzania Danych osobowych w wielu celach lub do przetwarzania wrażliwych danych osobowych kandydata. W takich okolicznościach, jeśli po uprzednim powiadomieniu o celach i zakresie przetwarzania Danych osobowych kandydata wymagana jest zgoda, będziemy również przetwarzać jego Dane osobowe w oparciu o wyraźną zgodę kandydata.
  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących podstaw prawnych do gromadzenia i wykorzystywania Danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem privacy.department@nielsen.com.
 7. Prawo dostępu do Danych osobowych. Kandydat może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich Danych kandydata i je poprawić, logując się do naszej platformy rekrutacyjnej i aktualizując te dane. Kandydat może w dowolnym momencie skontaktować się z firmą Nielsen, aby poprosić o wgląd do przechowywanych przez nas danych, wprowadzić poprawki, zaktualizować lub zapytać o dane podmiotów, którym takie dane zostały udostępnione, lub wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych. W zależności od kraju pochodzenia kandydat może posiadać pewne dodatkowe prawa w odniesieniu do jego Danych osobowych, które przechowujemy. Jeśli kandydat chciałby przejrzeć, poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje Dane osobowe lub w inny sposób ograniczyć ich wykorzystanie, wycofać dowolną zgodę na ich przetwarzanie (w stosownych przypadkach) lub zadać nam dalsze pytania dotyczące sposobu wykorzystywania jego Danych osobowych zebranych podczas procesu rekrutacji, prosimy o skontaktowanie się z nami. Jeśli kandydat skontaktuje się z nami w sposób opisany powyżej, dołożymy wszelkich starań, aby zidentyfikować wszelkie dotyczące go dane w celu spełnienia jego żądań.  Jeśli kandydat zamieszkuje na terenie EOG i uważa, że firma Nielsen nie przestrzegała przepisów dotyczących prywatności lub warunków niniejszej Polityki, może złożyć skargę do inspektora ds. ochrony danych osobowych firmy Nielsen, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy.department@Nielsen.com lub do odpowiedniego urzędu ochrony danych (Data Protection Authority, „DPA”). Dane kontaktowe DPA w kraju zamieszkania kandydata można znaleźć tutaj.
  • Prawa osób, których dotyczą dane — mieszkańcy Turcji. Osoby mieszkające w Turcji, oprócz wyżej wymienionych praw, obowiązują również następujące przepisy tureckiej ustawy o ochronie danych osobowych nr 6698:
   • Możliwość sprawdzania, czy Dane osobowe kandydata są przetwarzane.
   • Możliwość poproszenia o informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych kandydata.
   • Możliwość uzyskania informacji o celu przetwarzania Danych osobowych kandydata oraz tego, czy są one wykorzystywane zgodnie z określonym celem.
   • Możliwość uzyskania informacji o podmiotach zewnętrznych — w kraju lub za granicą — którym dane zostały przekazane.
   • Możliwość poproszenia o dokonanie zmian w Danych osobowych kandydata, które zostały przetworzone w sposób niepełny lub niedokładny.
   • Możliwość poproszenia o usunięcie lub zniszczenie Danych osobowych kandydata w sytuacji, gdy cel ich przetwarzania jest już nieważny.
   • Możliwość poproszenia o poinformowanie podmiotów zewnętrznych, którym przekazano Dane osobowe kandydata, o ich poprawieniu, usunięciu lub zniszczeniu zgodnie z odpowiednimi przepisami.
   • Możliwość sprzeciwu wobec decyzji, która ma negatywne skutki dla kandydata, osiągniętej w wyniku analizy Danych osobowych wyłącznie w sposób automatyczny.
   • Możliwość zażądania odszkodowania za szkody poniesione w wyniku bezprawnego przetwarzania Danych osobowych kandydata.
  • W razie dalszych pytań dotyczących sposobu wykorzystywania Danych osobowych kandydata lub przesyłania wniosku dotyczącego dowolnych praw kandydata prosimy o kontakt pod adresem tr.kvkk@nielsen.com. Jeśli kandydat skontaktuje się z nami w sposób opisany powyżej, dołożymy wszelkich starań, aby zidentyfikować wszelkie dotyczące go dane w celu spełnienia jego żądań.
 8. Kiedy udostępniamy Dane kandydata.
  • W ramach grupy Nielsen. Aby osiągnąć cele opisane powyżej, jak również ze względu na to, że firma Nielsen stanowi część grupy międzynarodowych spółek, może ona od czasu do czasu udostępniać Dane kandydata innym firmom należącym do grupy Nielsen.
  • Pracownikom lub rekruterom firmy Nielsen. Dane kandydata są kontrolowane głównie (ale nie wyłącznie) przez pracowników działu kadr firmy Nielsen i mogą być przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej. Inni pracownicy zaangażowani w zatrudnianie lub zarządzanie informacjami mogą również mieć dostęp do niektórych lub wszystkich Danych kandydata, włączając kadrę kierowniczą wyższego szczebla lub zewnętrznych dostawców usług rekrutacyjnych.
  • Dostawcom usług będącym podmiotami zewnętrznymi. Dane kandydata będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, które świadczą na naszą rzecz usługi, takie jak udostępnianie oprogramowania służącego do rekrutacji kadr, testowanie umiejętności oraz przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych online, hosting stron internetowych, analiza danych, udostępnianie infrastruktury, usługi IT, obsługa klienta, przesyłanie wiadomości e-mail i audyt.
  • Zgodnie z wymogami prawa lub organów regulacyjnych. Ponadto firma Nielsen może co pewien czas udostępniać Dane kandydata na żądanie organów prawnych i regulacyjnych (takich jak organy ds. prawa pracy lub podatkowe), a także księgowym, audytorom, prawnikom i zewnętrznym doradcom zawodowym.  Ponadto firma Nielsen może ujawnić Dane kandydata podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymaga tego prawo lub sytuacja, w której firma Nielsen będzie dochodzić swoich praw, podejmie działania w związku z czynami zabronionymi lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa danej osobie.
  • W ramach fuzji, sprzedaży lub przeniesienia aktywów. W przypadku, gdy całość lub część spółki zostanie sprzedana, połączona z inną spółką lub w inny sposób przeniesiona na inny podmiot, możemy przekazać Dane kandydata w ramach takiej transakcji.
 9. Przechowywanie Danych kandydata. Dane kandydata mogą być przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności (w tym w celu rozstrzygnięcia, czy umiejętności kandydata są odpowiednie do innych ofert pracy w firmie Nielsen). Niezależnie od przypadku Dane kandydata nie będą przechowywane dłużej, niż jest to dozwolone przez lokalne przepisy prawa od daty ich pozyskania, chyba że kandydat zostanie zatrudniony przez firmę Nielsen. W takim przypadku może obowiązywać inny okres przechowywania. Dane, które nie zostały jasno określone jako Dane kandydata, mogą mieć inne okresy przechowywania (np. dane z serwera poczty e-mail dotyczące otrzymanych lub wysłanych wiadomości).
 10. Bezpieczeństwo i przekazywanie danych.  Firma Nielsen ma globalną organizację ds. bezpieczeństwa danych, która stosuje odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych kandydatów znajdujących się pod naszą kontrolą.  Informacje na temat kandydata możemy przechowywać i przetwarzać w kraju, w którym mieszka, a także możemy je przekazywać poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do dowolnego kraju, w którym mamy biura lub w którym korzystamy z usług innych podmiotów i firm przetwarzających dane, w tym do Stanów Zjednoczonych i Indii. Przepisy o ochronie danych w tych krajach mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju kandydata. W przypadku przesyłania danych zapewniamy, że robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Dzieci. Niniejsza witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia i świadomie nie zbieramy Danych osobowych dotyczących rekrutacji osób poniżej 18 roku życia. Jeśli dowiemy się, że pozyskaliśmy Dane osobowe dziecka, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich usunięcia.
 12. Zmiany niniejszej Polityki prywatności dla kandydatów. Niniejsza Polityka prywatności zastępuje wszelkie inne pisemne lub ustne oświadczenia dotyczące naszych praktyk w zakresie zbierania i wykorzystywania przez firmę Nielsen Danych osobowych kandydatów.

Kontakt. W przypadku wszelkich komentarzy lub pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy.department@nielsen.com. Można także wysłać nam list na następujące adresy:

Z krajów UE:
ATTN: Legal Dept.
Nielsen Ireland
14 Riverwalk, National Digital Park
Citywest Business Campus
Dublin 24
D24 XN32

Z innych krajów:
Attn: Legal Dept.
Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA