súkromia

VYHLÁSENIE O OCHRANE osobných údajov PRE KARIÉRU

Dátum účinnosti: máj 2018

SPOLOČNOSŤ NIELSEN

Oznámenie – Správa údajov žiadateľa – Success Factors

Toto Oznámenie si dôkladne prečítajte. Odoslaním informácií v žiadosti na tejto webovej stránke súhlasíte, že spoločnosť Nielsen bude zhromažďovať a používať Údajov žiadateľa tak, ako je opísané vyššie.

 1. O spoločnosti Nielsen. Spoločnosť Nielsen Holdings plc (NYSE:NLSN) je globálna spoločnosť na meranie a zhromažďovanie údajov, ktorá poskytuje najúplnejší a najdôveryhodnejší dostupný pohľad na zákazníkov a trhy na celom svete. Náš prístup spája vlastnícke údaje spoločnosti Nielsen s ostatnými zdrojmi údajov, aby sme pomohli klientom z celého sveta pochopiť, čo sa práve deje, čo sa bude ďalej diať a ako najlepšie konať na základe týchto vedomostí. Už viac ako 90 rokov poskytuje spoločnosť Nielsen údaje a analýzy založené na vedeckej presnosti a inovácii, pričom neustále vyvíja nové spôsoby ako reagovať na najdôležitejšie otázky, ktorým čelia médiá, reklamy, maloobchody a výrobcovia rýchlo obrátkového spotrebného tovaru. Spoločnosť Nielsen patrí medzi spoločnosti S&P 500 a pôsobí vo viac ako 100 krajinách, čím pokrýva viac ako 90% svetovej populácie. Viac informácií môžete nájsť na stránke www.nielsen.com. Oddelenie ľudských zdrojov môžete osloviť e-mailom na adrese [email protected].
 2. Účel a funkcia programu Success Factors. Success Factors je program pre náborový softvér ľudských zdrojov, ktorý sa prevádzkuje v zastúpení spoločnosti Nielsen. Žiadatelia môžu vytvoriť profil a predložiť svoj životopis a žiadosť prostredníctvom softvéru Success Factors.
 3. Zhromažďovanie údajov. Vaše podanie žiadosti a súvisiacich údajov je úplne dobrovoľné. Súčasťou procesu je, že spoločnosť Nielsen bude o vás zhromažďovať údaje, vrátane tých, ktoré uvediete vo formulári svojej žiadosti, životopise alebo iných dokumentoch. Medzi takéto údaje môže spočiatku okrem iného patriť vaše meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, dátum narodenia, číslo sociálneho zabezpečenia alebo iné identifikačné číslo, pohlavie, povolanie, úroveň vzdelania a príjem. Ak spoločnosť Nielsen bude vašu žiadosť zvažovať alebo rozšíri ponuku zamestnania, môže zhromažďovať určité dodatočné údaje buď priamo od vás alebo od tretích strán (napr. kontrola predložených údajov, ak to umožňuje miestny zákon). Údaje o vás, ktoré dostaneme od vás alebo iných osôb v súvislosti s vašou žiadosťou, sa v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov uvedené ako „Údaje žiadateľa‟.

  Údaje žiadateľov môžeme zhromažďovať a uchovávať ručne alebo elektronicky a zhromažďovanie elektronických údajov nemusí byť pre vás vždy zrejmé. Napríklad e-mailové servery môžu uchovávať prijaté a odoslané e-maily. Keď sa na webovej stránke spoločnosti Nielsen uchovávajú Údaje žiadateľov, môžeme na umožnenie používania našich internetových procesov v rámci aplikácie používať technológiu súborov cookie. Keď navštívite našu stránku, váš prehliadač automaticky odošle adresu internetového protokolu a určité ďalšie údaje vrátane typu prehliadača, ktorý používate. Naše súbory cookie na tejto stránke slúžia výlučne na umožnenie vášho používania internetu a nepoužívajú sa na prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa zamestnania. Môžete sa rozhodnúť upraviť nastavenia internetového prehliadača tak, aby ste odmietli súbor cookie, ale môže to obmedziť alebo úplne zabrániť používaniu našich internetových nástrojov aplikácie pre zamestnanie.

  Vaše používanie programu Success Factors je úplne dobrovoľné a vyžaduje zadanie údajov do prostredia, kde Success Factors hosťuje. Vaše údaje sa spracujú a následne uložia na lokálnom serveri, kde hosťuje náš poskytovateľ služieb, ktorý môže sídliť v USA alebo v inej krajine. Prijali sme primerané kroky, aby sme zabezpečili, že takýto hosting je povolený a v súlade s platnou legislatívou. Údaje užívateľa môžu kontrolovať náborári, ktorí sídlia vo všetkých častiach sveta; niektorí náborári sú zamestnancami spoločnosti Nielsen na plný úväzok, iní zas zmluvní dodávatelia mimo spoločnosti.

 4. Používanie Údajov žiadateľa.
  Spoločnosť Nielsen môže používať Údaje žiadateľa, aby s vami písomne alebo telefonicky alebo cez internet komunikovala, aby posúdila vašu žiadosť, na analýzu potrieb a postupov zamestnancov spoločnosti Nielsen alebo inak na účinné riadenie procesu najímania a administratívu zamestnancov spoločnosti Nielsen. Údaje žiadateľa sa môžu kombinovať s výskumnými nástrojmi a údajmi z iných zdrojov.
 5. Presnosť údajov Údajov žiadateľov. Spoločnosť Nielsen vás môže z času na čas požiadať, aby ste skontrolovali a aktualizovať Údaje žiadateľa, ktoré o vás uchovávame.
 6. Právo na prístup k osobným údajom. K svojim údajom máte prístup a môžete ich opraviť tak, že sa prihlásite do programu Success Factors a aktualizujete ich. Môžete sa na nás obrátiť aj na adrese [email protected] a požiadať o podrobnejšie informácie o údajoch zhromaždených o vás, kategóriách a účeloch spracovania vašich údajov, tiež o kategóriách príjemcov, ktorí môžu mať k vašim údajom prístup. Ak ste dostali predbežnú ponuku zamestnania, môžete sa prihlásiť a overiť svoje údaje, súhlasiť s overením poskytnutých údajov, ak je to možné, a elektronicky podpísať ich poskytnutie. Podľa platnej legislatívy sa od nás požaduje, aby sme uchovávali informácie týkajúce sa uchádzačov, ktorí žiadajú o zamestnanie. Údaje žiadateľov sa uchovávajú podľa platnej legislatívy. Spoločnosť Nielsen môže odstrániť neaktívne Údaje žiadateľa zo svojej databázy (vrátane vášho životopisu) v súlade s povinnosťami spoločnosti Nielsen, zásadami a všetkými platnými zákonmi v súvislosti s uchovávaním údajov, alebo aby mohla zvážiť, či vaše zručnosti sú vhodné pre iné príležitosti. Ponechajte si vlastnú kópiu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.
 7. Sprístupňovanie údajov. Údaje žiadateľa kontrolujú primárne (ale nie výlučne) zamestnanci oddelenia Ľudských zdrojov spoločnosti Nielsen a môžu sa uchovávať elektronicky alebo v tlačenej podobe. Ostatní zamestnanci, ktorí sa podieľajú na najímaní alebo správe informácií, môžu mať tiež prístup k niektorým alebo všetkým Údajom žiadateľa, rovnako ako vrcholové vedenie spoločnosti. Na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov a preto, že sme súčasťou väčšej skupiny spoločností pôsobiacich na medzinárodnej úrovni, môžeme z času na čas sprístupniť Údaje žiadateľa iným spoločnostiam v rámci rodiny spoločnosti Nielsen. Tiež môžeme z času na čas sprístupniť Údaje žiadateľa zákonným a regulačným orgánom (napríklad pracovným a daňovým úradom), našim účtovníkom, audítorom, právnikom a ďalším externým profesionálnym poradcom a stranám, ktoré nám poskytujú produkty alebo služby (napríklad ako dodávatelia informačných systémov a konzultanti v oblasti ľudských zdrojov). Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tohto Vyhlásenia môžeme Údaje žiadateľa sprístupniť akejkoľvek tretej strane, ak sa to vyžaduje zo zákona alebo podľa potreby, aby sme mohli uplatňovať naše zákonné práva, podniknúť kroky týkajúce sa nezákonných činností alebo chrániť bezpečnosť akejkoľvek osoby. Ak predáme, spojíme alebo iným spôsobom prevedieme celú spoločnosť alebo jej časť na iný subjekt, môžeme ako súčasť tejto transakcie previesť aj údaje žiadateľa.
 8. Uchovávanie, prenosy a bezpečnosť údajov žiadateľa. Údaje žiadateľa si môžeme uchovávať tak dlho, ako je potrebné z dôvodov uvedených v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ale pokiaľ vás spoločnosť Nielsen nezamestná, v žiadnom prípade nie dlhšie, ako povoľuje miestna legislatíva od dátumu zhromaždenia údajov; v opačnom prípade sa môže uplatniť iná doba uchovávania. Záznamy, ktoré nemajú špecifické označenie Údaje žiadateľa, môžu mať iné doby uchovávania (napr. záznamy z e-mailového servera o prijatých alebo odoslaných e-mailoch). Máme zavedené bezpečnostné opatrenia na ochranu dôvernosti údajov žiadateľa (napríklad firewally na ochranu serverov), ale nikdy nie je možné uchovávanie a komunikáciu osobných údajov zabezpečiť úplne.
 9. Informácie o žiadostiach detí mladších ako 13 rokov nezhromažďujeme vedome.
 10. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre Kariéru môžeme zmeniť. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre Kariéru je nadradené a nahradzuje všetky ostatné vyhlásenia, ktoré sme vydali o zhromažďovaní a využití Údajov žiadateľa spoločnosťou Nielsen. Vyhradzujeme si právo aktualizovať a vykonať podstatné zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov pre Kariéru a našich postupov pri zaobchádzaní s Údajmi žiadateľa v rozsahu povolenom platnou legislatívou. Aktuálne účinnú verziu tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov pre kariéru si môžete kedykoľvek pozrieť cez internet na adrese www.nielsen.com alebo si môžete vyžiadať jej kópiu tak, že sa obrátite na zástupcu oddelenia Ľudských zdrojov na adrese [email protected].
 11. Toto Vyhlásenie platí len pre Údaje žiadateľa.