Insights

Content Type

Seeking authenticity

This report looks at how LGBTQ+ adults in nine countries perceive inclusion on various media platforms and advertising, LGBTQ+ visibility in media and how to improve inclusion of LGBTQ+ people in advertising and content.

Kết nối với thế hệ Z tại Việt Nam

Làm thế nào để tiếp thị và truyền thông đến đối tượng người tiêu dùng tương lai tại Việt Nam - thế hệ Z? Tính cách, sở thích, đặc tính tiêu dùng và tiêu thụ nội dung của thế hệ này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu.