Centrum wiadomości >

Nielsen podaje wyniki za drugi kwartał 2012 r.

8 minut czytania | Lipiec 2012

Niektóre miary nieprzewidziane w GAP

Do oceny wyników naszej działalności wykorzystujemy omówione poniżej wskaźniki finansowe inne niż GAAP. Uważamy, że prezentacja tych wskaźników nie-GAAP dostarcza inwestorom przydatnych informacji na temat trendów finansowych i biznesowych związanych z naszymi wynikami operacyjnymi oraz że gdy te informacje finansowe nie-GAAP są postrzegane wraz z naszymi informacjami finansowymi GAAP, inwestorzy otrzymują bardziej znaczące zrozumienie naszych bieżących wyników operacyjnych. Żadna z prezentowanych miar innych niż GAAP nie powinna być traktowana jako alternatywa dla dochodu lub straty netto, dochodu lub straty operacyjnej, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, całkowitego zadłużenia lub jakichkolwiek innych miar efektywności operacyjnej, płynności lub zadłużenia uzyskanych zgodnie z GAAP. Te miary nieprzewidziane w GAAP mają istotne ograniczenia jako narzędzia analityczne i nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu lub jako substytuty analizy naszych wyników raportowanych zgodnie z GAAP. Używanie przez nas tych terminów może różnić się od używania podobnie zatytułowanych miar przez inne podmioty w naszej branży ze względu na potencjalne niespójności w metodzie obliczania i różnice wynikające z pozycji podlegających interpretacji.

Prezentacja w stałej walucie

Wyniki działalności operacyjnej oceniamy zarówno w ujęciu sprawozdawczym, jak i przy użyciu stałej waluty. Prezentacja w stałej walucie, która jest miarą nie-GAAP, wyklucza wpływ wahań kursów walutowych. Uważamy, że prezentacja w stałej walucie dostarcza cennych informacji uzupełniających dotyczących naszych wyników operacyjnych, zgodnych z tym, jak oceniamy nasze wyniki. Stałe wartości procentowe w walucie obliczamy poprzez przeliczenie naszych wyników finansowych w walucie lokalnej z poprzedniego okresu przy użyciu kursów wymiany z bieżącego okresu i porównanie tych skorygowanych kwot z naszymi wynikami raportowanymi w bieżącym okresie.

Skorygowany zysk EBITDA i skorygowany zysk netto

Skorygowany wskaźnik EBITDA definiujemy jako zysk lub stratę netto ze skonsolidowanego sprawozdania z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem przychodów i kosztów z tytułu odsetek, podatku dochodowego, amortyzacji, kosztów restrukturyzacji, odpisów z tytułu utraty wartości wartości firmy i wartości niematerialnych i prawnych, kosztów z tytułu wynagrodzenia za akcje oraz innych pozycji nieoperacyjnych ze skonsolidowanego sprawozdania z działalności operacyjnej, a także pewnych innych pozycji uznawanych za nietypowe lub jednorazowe. Skorygowana EBITDA nie jest prezentacją sporządzoną zgodnie z GAAP, a stosowane przez nas pojęcie Skorygowanej EBITDA może różnić się od stosowania podobnie zatytułowanych miar przez inne podmioty w naszej branży ze względu na potencjalne niespójności w metodzie obliczeniowej oraz różnice wynikające z pozycji podlegających interpretacji. Wykorzystujemy Skorygowaną EBITDA do pomiaru naszych wyników w poszczególnych okresach, zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i w ramach naszych segmentów operacyjnych, do oceny i finansowania programów motywacyjnych oraz do porównywania naszych wyników z wynikami konkurencji.

Skorygowany zysk netto definiujemy jako zysk lub stratę netto ze skonsolidowanego sprawozdania z działalności przed opodatkowaniem, amortyzacją związaną z nabytymi rzeczowymi aktywami trwałymi i wartościami niematerialnymi, opłatami restrukturyzacyjnymi, odpisami z tytułu utraty wartości wartości firmy i wartości niematerialnych, innymi pozycjami nieoperacyjnymi ze skonsolidowanego sprawozdania z działalności oraz niektórymi innymi pozycjami uznanymi za nietypowe lub jednorazowe, pomniejszonymi o środki pieniężne zapłacone z tytułu podatku dochodowego. Ze Skorygowanego zysku netto wyłączone są również koszty odsetek, które można przypisać obowiązkowym zamiennym obligacjom podporządkowanym o terminie wykupu w 2013 r. Skorygowany zysk netto na akcję zwykłą prezentowany w ujęciu rozwodnionym obejmuje potencjalne akcje zwykłe związane z programami płatności w formie akcji, które zgodnie z GAAP mogły zostać uznane za antyrozwadniające. Kwota ta obejmuje również średnią ważoną liczbę akcji zwykłych podlegających zamianie w związku z obowiązkowymi obligacjami zamiennymi w oparciu o średnią cenę naszych akcji zwykłych w danym okresie.

Skorygowany zysk netto i skorygowany zysk netto na akcję zwykłą nie są prezentacjami sporządzonymi zgodnie z GAAP.

Poniższa tabela przedstawia uzgodnienie pomiędzy dochodem/(stratą) netto a Skorygowanym zyskiem EBITDA i Skorygowanym zyskiem netto oraz uzgodnienie pomiędzy średnią ważoną akcji pozostających w obrocie według zasad GAAP a rozwodnionymi akcjami pozostającymi w obrocie za okresy trzech i sześciu miesięcy zakończone odpowiednio 30 czerwca 2012 r. i 2011 r:

KONTAKT: Relacje inwestorskie: Liz Zale, +1 646 654 4593 Media Relations: Kristie Bouryal, +1 646 654 5577

  • Przychody za kwartał spadły o 1% do 1,385 mln USD, przy czym wzrosły o 4% w stałej walucie.
  • Skorygowana EBITDA za kwartał wzrosła o 1% do 389 mln USD, co oznacza wzrost o 5% w przeliczeniu na stałą walutę
  • Zysk netto za kwartał wzrósł do 103 mln USD z 69 mln USD w 2011 r.
  • Skorygowany zysk netto za kwartał wzrósł do 157 mln USD z poziomu 155 mln USD w 2011 r.

Nowy Jork, USA - 25 lipca 2012 r. - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), wiodący globalny dostawca informacji i spostrzeżeń na temat tego, co kupują i oglądają konsumenci, ogłosił dziś wyniki finansowe za drugi kwartał i sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2012 r.

"Nielsen dostarczył solidne wyniki za drugi kwartał, które odzwierciedlają niezawodny wzrost i stabilność naszej działalności" - powiedział David Calhoun, dyrektor generalny Nielsen. "Nadal czerpiemy korzyści z wartości, jaką tworzymy dla naszych klientów i ich zaufania do naszej wyjątkowej zdolności do obsługi branży medialnej i dóbr konsumpcyjnych na całym świecie".

Wyniki operacyjne za II kwartał 2012 r.

Przychody za drugi kwartał spadły o 1% do 1 385 mln USD, przy jednoczesnym wzroście o 4% przy stałej bazie walutowej w porównaniu z drugim kwartałem 2011 r. Na wyniki naszych przychodów wpłynął spadek o 3% w segmencie zakupów (wzrost o 3% przy stałej bazie walutowej) oraz wzrost o 2% w segmencie zegarków (wzrost o 4% przy stałej bazie walutowej), ponieważ nadal obserwujemy wzrost wydatków klientów na nasze usługi informacyjne. Przychody w segmencie Ekspozycje były w tym okresie płaskie.

Skorygowany zysk EBITDA za drugi kwartał wzrósł o 1% do 389 mln USD, czyli o 5% w przeliczeniu na stałą walutę w porównaniu z drugim kwartałem 2011 r., ponieważ nadal równoważymy wysiłki w zakresie wydajności z inwestycjami w strategiczne inicjatywy rozwojowe.

Zysk netto za drugi kwartał wzrósł do 103 mln USD w porównaniu z 69 mln USD w drugim kwartale 2011 r., dzięki ogólnej redukcji kosztów. Zysk netto na akcję, w ujęciu rozwodnionym, wyniósł 0,28 USD w porównaniu z 0,19 USD w drugim kwartale 2011 r.

Skorygowany zysk netto za drugi kwartał wzrósł do 157 mln USD w porównaniu do 155 mln USD w drugim kwartale 2011 r. Skorygowany zysk netto na akcję wyniósł 0,42 USD w porównaniu z 0,41 USD w drugim kwartale 2011 r.

Sześć miesięcy do końca czerwca 2012 Wyniki operacyjne

Przychody za pierwszą połowę 2012 r. wzrosły o 1% do 2.725 mln USD, czyli o 4% przy stałej bazie walutowej w porównaniu z pierwszą połową 2011 r. Przychody w segmencie "Buy" były płaskie (wzrost o 4% przy stałej bazie walutowej), przychody w segmencie "Watch" wzrosły o 2% (3% przy stałej bazie walutowej), a przychody w segmencie "Expositions" wzrosły o 5% (5% przy stałej bazie walutowej).

Skorygowany zysk EBITDA za pierwszą połowę 2012 r. wzrósł o 2% do 721 mln USD, czyli o 5%, przy stałej bazie walutowej, w porównaniu z pierwszą połową 2011 r.

Zysk netto w pierwszej połowie 2012 r. wyniósł 128 mln USD w porównaniu ze stratą netto w wysokości 112 mln USD w pierwszej połowie 2011 r. W pierwszej połowie 2011 r. uwzględniono koszty w wysokości 206 mln USD, po odliczeniu podatku, związane z IPO. Zysk netto na akcję, w ujęciu rozwodnionym, wyniósł 0,35 USD w porównaniu do straty netto na akcję w wysokości 0,33 USD w pierwszej połowie 2011 r.

Skorygowany zysk netto za pierwszą połowę 2012 r. wzrósł do 270 mln USD w porównaniu z 219 mln USD w pierwszej połowie 2011 r. Skorygowany zysk netto na akcję wyniósł 0,72 USD w porównaniu z 0,61 USD w pierwszej połowie 2011 r.

Sytuacja finansowa

Na dzień 30 czerwca 2012 r. saldo środków pieniężnych wynosiło 283 mln USD, a zadłużenie brutto 6.555 mln USD, z wyłączeniem obowiązkowych zamiennych obligacji podporządkowanych o wartości 288 mln USD, których termin wykupu przypada na 2013 r. Zadłużenie netto (zadłużenie brutto pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty) na koniec kwartału wyniosło 6.272 mln USD, a nasz wskaźnik dźwigni finansowej dla zadłużenia netto wyniósł 4,0x. Nakłady inwestycyjne w pierwszej połowie 2012 r. wyniosły 152 mln USD w porównaniu do 142 mln USD w pierwszej połowie 2011 r.

Telekonferencja i transmisja internetowa 

Nielsen przeprowadzi telekonferencję w celu omówienia wyników drugiego kwartału o godzinie 8:30 czasu wschodniego (ET) w dniu 25 lipca 2012 r. Dźwięk i slajdy z telekonferencji będą dostępne na żywo w formie transmisji internetowej pod adresem https://ir.nielsen.com lub pod numerem 1-866-652-5200. Osoby dzwoniące spoza USA i Kanady mogą wybrać numer +1-412-317-6060. Kod dostępu do połączenia to "Nielsen". Archiwum będzie dostępne na stronie internetowej relacji inwestorskich po zakończeniu połączenia. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z przepisem "safe harbor" ustawy Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Stwierdzenia te mogą być identyfikowane za pomocą słów takich jak "będzie", "oczekuje", "powinien", "mógłby", "będzie" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą znacząco różnić się od tych, które są obecnie oczekiwane. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować bez ograniczeń ogólne warunki ekonomiczne, warunki na rynkach, na których działa firma Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność firmy Nielsen oraz specyficzne czynniki ryzyka omówione w innych komunikatach i publicznych dokumentach złożonych przez firmę (w tym w dokumentach złożonych przez firmę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd). Ta lista czynników nie jest w zamierzeniu wyczerpująca. Takie oświadczenia wybiegające w przyszłość dotyczą wyłącznie daty niniejszego komunikatu prasowego i nie przyjmujemy obowiązku aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oświadczeń wybiegających w przyszłość, złożonych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników.

O Nielsenie

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą informacyjno-pomiarową o wiodącej pozycji rynkowej w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, pomiarów telewizyjnych i innych mediów, wywiadu internetowego, pomiarów mobilnych, targów i powiązanych nieruchomości. Nielsen jest obecny w około 100 krajach, a jego siedziby znajdują się w Nowym Jorku, USA i Diemen, Holandia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.nielsen.com.

Wyniki działalności operacyjnej - (trzy i sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2012 r. i 2011 r.)

Poniższa tabela przedstawia, za wskazane okresy, kwoty zawarte w naszym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu z Działalności: