Przejdź do treści
Centrum wiadomości >

Nielsen podaje wyniki za trzeci kwartał 2011 r.

4 minuty czytania | październik 2011

Wyniki działalności operacyjnej - (trzy i dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2011 i 2010 roku)

Poniższa tabela przedstawia, za wskazane okresy, kwoty zawarte w naszym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu z Działalności:

Relacje inwestorskie: Liz Zale, +1 646 654 4593 Media Relations: Kristie Bouryal, +1 646 654 5577

Nowy Jork, USA - 27 października 2011 r. - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), wiodący globalny dostawca informacji i analiz dotyczących tego, co kupują i oglądają konsumenci, ogłosił dziś wyniki finansowe za trzeci kwartał zakończony 30 września 2011 r.

"Wyniki Nielsena za trzeci kwartał odzwierciedlają solidny wzrost przychodów i wyniki operacyjne. Nadal realizujemy zrównoważone podejście do inwestycji strategicznych i zaangażowanie w de-lewarowanie."- powiedział David Calhoun, dyrektor generalny Nielsena.

Wyniki operacyjne za trzeci kwartał 2011 r.

Przychody za trzeci kwartał wzrosły o 10% do 1.413 mln USD lub o 6% przy stałej bazie walutowej w porównaniu z trzecim kwartałem 2010 r. Wzrost ten wynikał z 12% wzrostu w segmencie zakupów (7% przy stałej bazie walutowej), 6% wzrostu w segmencie zegarków (4% przy stałej bazie walutowej) oraz 2% wzrostu w segmencie wystaw.

Skorygowany wskaźnik EBITDA za trzeci kwartał wzrósł o 10% do 408 mln USD lub 7% przy stałej bazie walutowej w porównaniu z trzecim kwartałem 2010 r. Zysk netto za trzeci kwartał wyniósł 103 mln USD w porównaniu z 11 mln USD zysku netto w trzecim kwartale 2010 r. Skorygowany dochód netto za trzeci kwartał wzrósł do 181 mln USD w porównaniu z 83 mln USD w trzecim kwartale 2010 r.

Dziewięć miesięcy do końca września 2011 Wyniki operacyjne

Przychody za pierwsze dziewięć miesięcy 2011 r. wzrosły o 9% do 4 111 mln USD lub o 6% przy stałej bazie walutowej w porównaniu z tym samym okresem w 2010 r. Wzrost ten wynikał z 12% wzrostu w segmencie zakupów (7% przy stałej bazie walutowej), 5% wzrostu w segmencie zegarków (3% przy stałej bazie walutowej) oraz 5% wzrostu w segmencie ekspozycji.

Skorygowana EBITDA za pierwsze dziewięć miesięcy 2011 r. wzrosła o 10% do 1 114 mln USD lub o 7% przy stałej bazie walutowej w porównaniu z tym samym okresem w 2010 r. Strata netto za pierwsze dziewięć miesięcy 2011 r. wyniosła 9 mln USD w porównaniu do 128 mln USD zysku netto za ten sam okres w 2010 r. Wyniki za 2011 r. obejmowały opłaty związane z IPO w wysokości 206 mln USD (po odliczeniu podatku w wysokości 127 mln USD). Skorygowany zysk netto za pierwsze dziewięć miesięcy 2011 r. wzrósł do 400 mln USD w porównaniu do 167 mln USD w tym samym okresie w 2010 r.

Sytuacja finansowa

Na dzień 30 września 2011 r. saldo środków pieniężnych wynosiło 404 mln USD, a zadłużenie brutto 6.723 mln USD, z wyłączeniem obowiązkowych zamiennych obligacji podporządkowanych o wartości 288 mln USD, których termin wykupu przypada na 2013 r. Zadłużenie netto na koniec trzeciego kwartału wynosiło 6.319 mln USD, a wskaźnik dźwigni finansowej dla zadłużenia netto wynosił 4,2x. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r. dobrowolnie spłaciliśmy 125 mln USD z tytułu naszych zabezpieczonych kredytów terminowych z terminem zapadalności w 2013 r., w tym 105 mln USD w trzecim kwartale. Nakłady inwestycyjne w pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 r. wyniosły 213 mln USD, w porównaniu do 226 mln USD w tym samym okresie 2010 r.

Telekonferencja i transmisja internetowa 

Nielsen przeprowadzi telekonferencję w celu omówienia wyników trzeciego kwartału o godzinie 8:30 czasu wschodniego (ET) w dniu 27 października 2011 r. Telekonferencja będzie dostępna na żywo w formie transmisji internetowej pod adresem https://ir.nielsen.com lub pod numerem 1-800-884-5695. Osoby dzwoniące spoza USA i Kanady mogą wybrać numer +1-617-786-2960. Kod dostępu do połączenia to "Nielsen". Po zakończeniu połączenia na stronie internetowej dostępne będzie archiwum. Na stronie internetowej Relacji Inwestorskich zostanie zamieszczona prezentacja zawierająca podsumowanie rozmowy. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z przepisem "safe harbor" ustawy Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Stwierdzenia te mogą być identyfikowane za pomocą słów takich jak "będzie", "oczekuje", "powinien", "mógłby", "będzie" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą znacząco różnić się od tych, które są obecnie oczekiwane. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować bez ograniczeń ogólne warunki ekonomiczne, warunki na rynkach, na których działa firma Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność firmy Nielsen oraz specyficzne czynniki ryzyka omówione w innych komunikatach i publicznych dokumentach złożonych przez firmę (w tym w dokumentach złożonych przez firmę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd). Ta lista czynników nie jest w zamierzeniu wyczerpująca. Takie oświadczenia wybiegające w przyszłość dotyczą wyłącznie daty niniejszego komunikatu prasowego i nie przyjmujemy obowiązku aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oświadczeń wybiegających w przyszłość, złożonych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników.

O Nielsenie

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą informacyjno-pomiarową o wiodącej pozycji rynkowej w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, pomiarów telewizyjnych i innych mediów, wywiadu internetowego, pomiarów mobilnych, targów i powiązanych nieruchomości. Nielsen jest obecny w około 100 krajach, a jego siedziby znajdują się w Nowym Jorku, USA i Diemen, Holandia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.nielsen.com.