Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

Nielsen przedstawia wyniki za trzeci kwartał 2011 r.

4 minuty czytania | październik 2011

Wyniki działalności operacyjnej - (trzy i dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2011 i 2010 r.)

W poniższej tabeli przedstawiono kwoty uwzględnione w naszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności operacyjnej za poszczególne okresy:

Relacje z inwestorami: Liz Zale, +1 646 654 4593 Relacje z mediami: Kristie Bouryal, +1 646 654 5577

  • Przychody za kwartał wzrosły o 10% do 1 413 mln USD, co oznacza wzrost o 6% przy stałym kursie walutowym.
  • Skorygowany zysk EBITDA za kwartał wzrósł o 10% do 408 mln USD, a w przeliczeniu na stałą walutę o 7%.
  • Skorygowany zysk netto za kwartał wzrósł do 181 mln USD z 83 mln USD.

Nowy Jork, USA - 27 października 2011 r. - Firma Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), wiodący globalny dostawca informacji i analiz dotyczących tego, co kupują i oglądają konsumenci, ogłosiła dziś wyniki finansowe za trzeci kwartał zakończony 30 września 2011 r.

"Wyniki Nielsena za trzeci kwartał odzwierciedlają solidny wzrost przychodów i wyniki operacyjne. W dalszym ciągu realizujemy zrównoważone podejście do inwestycji strategicznych i zobowiązanie do zmniejszania dźwigni finansowej" - powiedział David Calhoun, Dyrektor Generalny firmy Nielsen.

Wyniki operacyjne za trzeci kwartał 2011 r.

W porównaniu z trzecim kwartałem 2010 r. przychody za trzeci kwartał wzrosły o 10% do 1 413 mln USD, czyli o 6% przy stałym kursie walut. Wzrost ten wynikał z 12% wzrostu w segmencie zakupów (7% przy stałej bazie walutowej), 6% wzrostu w segmencie zegarków (4% przy stałej bazie walutowej) oraz 2% wzrostu w segmencie wystaw.

Skorygowany zysk EBITDA za trzeci kwartał wzrósł o 10% do 408 mln USD lub 7% przy stałym kursie walutowym w porównaniu z trzecim kwartałem 2010 r. Zysk netto za trzeci kwartał wyniósł 103 mln USD w porównaniu z 11 mln USD zysku netto w trzecim kwartale 2010 r. Skorygowany dochód netto za trzeci kwartał wzrósł do 181 mln USD w porównaniu z 83 mln USD w trzecim kwartale 2010 r.

Dziewięć miesięcy do końca września 2011 r. Wyniki operacyjne

Przychody za pierwsze dziewięć miesięcy 2011 r. wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. o 9% do 4 111 mln USD, czyli o 6% przy stałej bazie walutowej. Wzrost ten wynikał z 12% wzrostu w segmencie zakupów (7% przy stałej bazie walutowej), 5% wzrostu w segmencie zegarków (3% przy stałej bazie walutowej) oraz 5% wzrostu w segmencie wystaw.

Skorygowany zysk EBITDA za pierwsze dziewięć miesięcy 2011 r. wzrósł o 10% do 1 114 mln USD lub o 7% przy stałym kursie walutowym w porównaniu z tym samym okresem w 2010 r. Strata netto za pierwsze dziewięć miesięcy 2011 r. wyniosła 9 mln USD w porównaniu z 128 mln USD zysku netto w tym samym okresie 2010 r. W wynikach za 2011 r. uwzględniono koszty związane z IPO w wysokości 206 mln USD (po odliczeniu podatku w wysokości 127 mln USD). Skorygowany zysk netto za pierwsze dziewięć miesięcy 2011 r. wzrósł do 400 mln USD w porównaniu do 167 mln USD za ten sam okres w 2010 r.

Sytuacja finansowa

Na dzień 30 września 2011 r. saldo środków pieniężnych wynosiło 404 mln USD, a zadłużenie brutto 6 723 mln USD, z wyłączeniem obowiązkowych zamiennych obligacji podporządkowanych o wartości 288 mln USD, których termin wykupu przypada w 2013 r. Zadłużenie netto na koniec trzeciego kwartału wyniosło 6 319 mln USD, a wskaźnik dźwigni finansowej dla zadłużenia netto wyniósł 4,2x. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 r. dobrowolnie spłaciliśmy 125 mln USD zabezpieczonych kredytów terminowych zapadających w 2013 r., z czego 105 mln USD w trzecim kwartale. Nakłady inwestycyjne w pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 r. wyniosły 213 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie 2010 r. było to 226 mln USD.

Telekonferencja i transmisja internetowa 

27 października 2011 r. o godz. 8:30 czasu wschodniego (ET) w USA odbędzie się telekonferencja firmy Nielsen, podczas której omówione zostaną wyniki trzeciego kwartału. Telekonferencję można oglądać na żywo za pośrednictwem webcastu na stronie https://ir.nielsen.com lub dzwoniąc pod numer 1-800-884-5695. Osoby dzwoniące spoza USA i Kanady mogą wybrać numer +1-617-786-2960. Kod dostępu do połączenia to "Nielsen". Po zakończeniu połączenia na stronie internetowej dostępne będzie archiwum. Na stronie internetowej Relacji Inwestorskich zostanie opublikowana prezentacja zawierająca podsumowanie rozmowy telefonicznej. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z zasadą "bezpiecznej przystani" określoną w ustawie o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Stwierdzenia te mogą być oznaczone słowami takimi jak "będzie", "oczekuje", "powinien", "mógłby", "będzie" i podobnymi wyrażeniami. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i wydarzenia mogą znacząco różnić się od obecnych oczekiwań. Czynniki prowadzące do takiego stanu rzeczy mogą obejmować bez ograniczeń ogólne warunki ekonomiczne, warunki panujące na rynkach, na których działa firma Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność firmy Nielsen oraz określone czynniki ryzyka omówione w innych komunikatach i publicznych dokumentach złożonych przez firmę (w tym w dokumentach złożonych przez firmę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd). Powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości obowiązują wyłącznie w dniu wydania niniejszego komunikatu prasowego i nie przyjmujemy żadnego zobowiązania do aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości, wydanych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych czynników.

O Nielsenie

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą informacyjno-pomiarową o wiodącej pozycji rynkowej w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, pomiarów telewizyjnych i innych mediów, badań internetowych, pomiarów mobilnych, targów branżowych i powiązanych. Firma Nielsen jest obecna w około 100 krajach, a jej siedziby znajdują się w Nowym Jorku (USA) i Diemen (Holandia). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.