Przejdź do treści

Ocena istotności w latach 2014-2015

Ocena istotności obywatelstwa i zrównoważonego rozwoju podkreśla odpowiedzialność Nielsena wobec interesariuszy

W 2014 roku firma Nielsen rozpoczęła formalną ocenę istotności niefinansowej w celu określenia kwestii obywatelskich i zrównoważonego rozwoju, które są najbardziej krytyczne dla naszej działalności i dla naszych interesariuszy. Naszą podstawową motywacją było dokonanie przeglądu i benchmarkingu naszych działań w zakresie obywatelstwa i zrównoważonego rozwoju, ulepszenie naszej sprawozdawczości oraz aktualizacja naszych strategii i programów w celu odzwierciedlenia potrzeb naszych interesariuszy i profesjonalistów biznesowych. Chcieliśmy również zidentyfikować wszelkie potencjalne zagrożenia i możliwości, a także wszelkie pojawiające się kwestie, które mogą wpłynąć na sukces biznesowy firmy Nielsen i relacje z interesariuszami w przyszłości.

W firmie Nielsen szeroko definiujemy "obywatelstwo korporacyjne i zrównoważony rozwój" w odniesieniu do ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i zarządczych aspektów firmy, w tym m.in. naszej społecznej odpowiedzialności biznesu, różnorodności i integracji, zrównoważonego rozwoju środowiska, praktyk pracowniczych, zamówień publicznych i wpływu na gospodarkę.

Analiza

Zespół ds. społecznej odpowiedzialności biznesu skompilował całą dokumentację źródłową i informacje zwrotne, a następnie zebrał się, aby odwzorować najważniejsze kwestie na matrycy o dwóch osiach: "Wpływ na Nielsena" i "Znaczenie dla interesariuszy".

Metodologia rankingu obejmowała zarówno względy ilościowe, jak i jakościowe. Intensywność była mierzona na podstawie oceny znaczenia dla zainteresowanych stron. Jakościowe spostrzeżenia były dostarczane przez bezpośrednie lub pośrednie komentarze. Wkład pracowników obejmował informacje zwrotne od współpracowników zarówno jako przedstawicieli firmy, jak i osób z osobistymi problemami. Wkład kierownictwa firmy odzwierciedlał przede wszystkim spostrzeżenia związane z firmą.

Pracownicy stworzyli matrycę istotności, która uprościła większą listę i zawęziła 12 najważniejszych kwestii, uszeregowanych według ważności dla interesariuszy i wpływu na działalność firmy Nielsen. Dwanaście najważniejszych kwestii to kompilacja poszczególnych spraw poruszonych przez interesariuszy. Obszary te zostały zdefiniowane poniżej, aby odzwierciedlić bardziej szczegółowe informacje zwrotne od interesariuszy i wyjaśnić, jak firma Nielsen postrzega swoją odpowiedzialność za rozwiązanie tych kwestii.

Priorytetowo potraktowano kwestie, w stosunku do których Nielsen może podjąć działania. Każda kwestia na naszej matrycy powinna być uznana za ważną dla firmy, niezależnie od jej miejsca na matrycy. Oznaczyliśmy również, kiedy dana kwestia zyskuje na znaczeniu ze względu na zewnętrzne czynniki rynkowe.

Najważniejsze kwestie zidentyfikowane w procesie oceny istotności

Prywatność, bezpieczeństwo i integralność danych*

Firma Nielsen ma obowiązek skrupulatnie zarządzać gromadzonymi przez siebie danymi. Obejmuje to ochronę prywatności naszych klientów, pracowników i konsumentów, zabezpieczenie danych w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione do ich oglądania oraz zapewnienie, że dane są dokładne, reprezentatywne i godne zaufania. Firma Nielsen obserwuje globalny wzrost liczby konsumentów, kwestii prawnych i regulacyjnych wokół gromadzenia, wykorzystywania i dostępu do danych, a nasi interesariusze wyrażają obawy dotyczące sposobu ochrony danych. Obecne praktyki firmy Nielsen w zakresie ochrony prywatności zostały opisane w naszej polityce prywatności.

Etyka i uczciwość w biznesie

Jako firma globalna, praktyki biznesowe Nielsena muszą być prowadzone w sposób etyczny i zgodny z prawem na całym świecie. Obejmuje to przestrzeganie zasad antykorupcyjnych, etycznej konkurencji, zgodności z prawem i przepisami, ochronę naszych pracowników i uczciwe prowadzenie działalności. W związku z tym, że nadal rozwijamy się globalnie, musimy zapewnić, że nasze wysokie standardy etyczne są utrzymywane we wszystkich miejscach, w których prowadzimy działalność. Dotyczy to pracowników i naszych partnerów biznesowych, którzy muszą przestrzegać zasad wymienionych w naszym Kodeksie postępowania i Kodeksie dostawcy

Reakcja rynku i proaktywność

Informacje zwrotne od interesariuszy stanowiły dla nas wyzwanie do utrzymania proaktywnej i elastycznej pozycji lidera na rynku poprzez przewidywanie zmian demograficznych, zmian na rynku i zmian w mediach w celu zwiększenia zadowolenia klientów. Naszym obowiązkiem wobec klientów jest nie tylko dostarczanie im użytecznych, praktycznych i znaczących narzędzi, które pomogą im mierzyć i poprawiać ich wyniki poprzez dostarczanie całościowego obrazu konsumenta, ale także pomaganie rynkom w bardziej efektywnym funkcjonowaniu jako całości. Poza tym podstawowym obowiązkiem, uznajemy naszą odpowiedzialność za prowadzenie i uczestniczenie w ciągłych, długoterminowych rozmowach w większym ekosystemie, w którym działamy. Wiąże się to z koniecznością proaktywnego podejścia do czynników, które mogą przyczynić się do długoterminowego wzrostu rynków. Zdajemy sobie sprawę, że wraz z rozwojem rynków, Nielsen ma do odegrania kluczową rolę w pomiarze konsumpcji i kolejnych inwestycji klientów. Aspekty tego zagadnienia obejmują rozwój nowych technologii, szybki czas reakcji, zrozumienie pojawiających się trendów wokół mediów i fragmentacji widowni, ekspertyzy branżowe oraz adaptacje badań ponad granicami geograficznymi i rynkowymi. Aby sprostać tym oczekiwaniom, będziemy nadal rozważać nowe sposoby interakcji z klientami, partnerami biznesowymi, dostawcami i innymi osobami, które mogą wzbogacić naszą wiedzę. Trendy, które będą miały wpływ na naszą pozycję rynkową, zostały wymienione w naszym 2015 10-K, str. 8.

Odpowiedzialność za produkt i usługę

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy odpowiedzialni wobec rynków, na których działamy, za dostarczanie aktualnych, dokładnych i wnikliwych badań z wykorzystaniem reprezentatywnej próby, która odzwierciedla różnorodność demograficzną, wraz z analizą, która przedstawia nasze dane w sposób użyteczny i odpowiedzialny. Stawiamy sobie również za cel znalezienie innowacyjnych sposobów wykorzystania danych dla dobra społecznego i środowiskowego. Musimy zachować czujność w zakresie ochrony gromadzonych przez nas danych, aby zapewnić, że nie zostaną one narażone na szwank lub niewłaściwie wykorzystane przez innych. Zdajemy sobie sprawę, że te i inne zobowiązania są nie tylko kluczowe dla naszej działalności, ale także są podstawą naszego zaangażowania w bycie dobrym obywatelem korporacyjnym.

Stosunki pracownicze

Mamy obowiązek zapewnić naszym pracownikom bezpieczne, zdrowe i sprawiedliwe środowisko pracy. Chcemy również zapewnić możliwości rozwoju kariery i edukacji, sprawiedliwie wynagradzać, okazywać wsparcie dla różnorodności i integracji oraz wspierać satysfakcję pracowników. Pracownicy firmy Nielsen zgłaszali chęć większego zaangażowania w decyzje, które ich dotyczą, w tym m.in. utrzymanie elastycznego środowiska pracy, ulepszenie miejsca i sprzętu do pracy, bezpieczeństwo podróży, zwiększenie możliwości awansu i dzielenie się najlepszymi praktykami.

Wraz z rozszerzaniem zasięgu geograficznego i zwiększaniem liczby pracowników terenowych na rynkach wschodzących, przewidujemy, że nowe kwestie związane z pracą mogą wymagać naszej uwagi (takie jak te określone przez standardy pracy MOP i konwencje ONZ). Zdajemy sobie sprawę, że aby nadal rozwijać się na całym świecie, musimy nadal znajdować innowacyjne sposoby zatrudniania i szkolenia pracowników o odpowiednich umiejętnościach, wiedzy fachowej oraz zdobywać wiedzę na temat lokalnych społeczności, w których działamy. Rynki rozwijające się stanowią około 20% naszych przychodów w 2013 roku i znaczącą długoterminową szansę dla nas, biorąc pod uwagę wzrost klasy średniej oraz szybką ewolucję i modernizację handlu detalicznego w tych regionach.

Wszystkie te kwestie wpływają nie tylko na szczęście i utrzymanie naszych obecnych pracowników, ale także na talenty, które możemy przyciągnąć w przyszłości. Spodziewamy się, że w przyszłości pozostanie to głównym priorytetem dla naszej firmy.

Integracja przedsiębiorstwa

W latach 2013 i 2014 Nielsen przejął szereg firm, które rozszerzają nasze możliwości i zasięg geograficzny. W miarę jak te nowe firmy będą integrować się z Nielsenem, upewnimy się, że dzielimy się najlepszymi praktykami i że wszyscy nasi pracownicy widzą siebie jako cenionych współtwórców przyszłości Nielsena. Zdajemy sobie sprawę, że zjednoczony Nielsen pomoże nam nadal realizować naszą misję dostarczania klientom wyjątkowych usług, narzędzi i rozwiązań. Nasz sposób myślenia o One Nielsen promuje tę integrację na bieżąco w celu utrzymania naszych wspólnych wartości: Simple, Open i Integrated.

Ponieważ nasze podstawowe wartości są kluczowe dla naszych ludzi i naszej działalności, musimy nieustannie potwierdzać nasze zaangażowanie w każdą z nich, szczególnie w odniesieniu do integracji naszych produktów i usług w celu stworzenia najbardziej kompleksowych i wnikliwych wyników dla naszych klientów i interesariuszy. Dzięki naszej wartości, jaką jest integracja, współpracujemy w celu znalezienia nowych możliwości osiągnięcia sukcesu dla naszych klientów, współpracowników i udziałowców, starając się robić to wszystko w jak najprostszy sposób.

Informacje zwrotne od zainteresowanych stron, w szczególności od pracowników, obejmowały pragnienie większej współpracy, komunikacji i uznania najlepszych praktyk.

Porządek publiczny

Zespół ds. polityki publicznej i spraw rządowych firmy Nielsen kontaktuje się z przedstawicielami władz i urzędnikami państwowymi w celu wyjaśnienia naszych produktów i wspierania polityki promującej wykorzystanie pomiarów do tworzenia dobrze prosperujących rynków i społeczności. Różne ustawy i przepisy regulują postępowanie w takich dziedzinach, jak podatki, własność intelektualna, handel oraz ochrona prywatności i danych. W szczególności, ochrona prywatności i danych wpływa na nasze zbieranie, wykorzystywanie, przechowywanie i przekazywanie informacji umożliwiających identyfikację osób zarówno za granicą, jak i w Stanach Zjednoczonych.

Zgodność z tymi przepisami może wymagać od nas dokonania pewnych inwestycji lub może nakazywać nam nieoferowanie pewnych rodzajów usług lub oferowanie ich tylko po dokonaniu niezbędnych modyfikacji. Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować m.in. odpowiedzialnością cywilną i karną, negatywnym rozgłosem, zablokowaniem możliwości korzystania z danych oraz odpowiedzialnością z tytułu gwarancji umownych. Ponadto wzrasta zaniepokojenie opinii publicznej kwestiami ochrony danych i konsumentów, a liczba jurysdykcji, w których obowiązują przepisy o ochronie danych, rośnie. Istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu istniejących przepisów o ochronie prywatności.

Zdajemy sobie również sprawę, że naszym obowiązkiem jest informowanie społeczeństwa o metodologii i praktykach Nielsena w zakresie pomiaru konsumentów i widowni. Robimy to nie tylko po to, aby zapewnić rentowność naszych paneli i innych zasobów w przyszłości, ale także aby umożliwić konsumentom lepsze zrozumienie wpływu ich nawyków konsumpcyjnych na trendy rynkowe.

Odpowiedzialny wzrost i odpowiedzialność dostawców

Nasze plany rozwoju obejmują ekspansję na całym świecie, z wykorzystaniem naszych własnych aktywów, jak również aktywów innych zaufanych partnerów biznesowych. Posiadamy kodeksy postępowania i inne programy mające na celu zapewnienie, że nasi dostawcy postępują etycznie i w najlepszym interesie naszych klientów i konsumentów. Chcemy również, aby nasi partnerzy biznesowi podzielali nasze wartości związane z poszanowaniem różnorodności i praw człowieka oraz aby działali zgodnie z nimi. Chcemy pomóc w ustanowieniu nowych standardów dla naszej branży, wspierać pozytywną politykę publiczną wokół badań konsumenckich i wykorzystywać gromadzone przez nas dane dla dobra publicznego. Robiąc to wszystko, mamy nadzieję umożliwić naszym klientom lepsze pozycjonowanie zarówno ich programów obywatelskich, jak i programów zrównoważonego rozwoju oraz ich produktów i usług w celu osiągnięcia długoterminowego wzrostu i sukcesu.

Przejrzystość

Przejrzystość jest niezbędna, aby zapewnić naszych klientów i innych interesariuszy, że nasze metodologie badawcze, dane i spostrzeżenia są dokładne i godne zaufania. Dotyczy to naszych procesów, metodologii i kontroli zapewnienia jakości. Słyszeliśmy od naszych interesariuszy, że chcieliby, aby Nielsen nadal był aktywny i przejrzysty, szczególnie w obszarach prywatności i dobra społecznego. Uznajemy, że przejrzystość pozostanie krytyczną częścią naszych wysiłków w tych obszarach, a znaczenie przejrzystości w całej naszej działalności i operacjach będzie nadal rosło w skali globalnej. Przejrzystość jest ważna nie tylko dlatego, że konsumenci szybko zmieniają sposób oglądania mediów i kupowania towarów, ale także dlatego, że kontynuujemy nasze podstawowe zobowiązanie do reprezentatywnego próbkowania.

Wpływ Wspólnoty*

Wpływ firmy Nielsen na społeczność obejmuje zarówno rolę dobrego obywatela korporacyjnego i pracodawcy, jak i hojność filantropów, zaangażowanie w wolontariat oparty na umiejętnościach oraz udział w darowiznach rzeczowych na rzecz organizacji pozarządowych. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza wiedza badawcza może być źródłem wiedzy dla liderów społeczności i rządów, zarówno w USA, jak i za granicą, na temat tego, jak identyfikować i rozwiązywać problemy społeczne, zwiększać efektywność swoich programów i oceniać ich wpływ. Jesteśmy również świadomi, że dane, które zbieramy od poszczególnych osób w społeczności, muszą być chronione i ostrożnie wykorzystywane bez względu na okoliczności, ponieważ rozumiemy, że nasza odpowiedzialność wiąże się z zapewnieniem dokładnej reprezentacji wszystkich społeczności. Zainteresowane strony wyraziły uznanie dla istniejących działań Nielsena na rzecz społeczności, ale wezwały nas do zrobienia i przekazania większej ilości danych.

Dowiedz się więcej o aktualnych programach społecznościowych Nielsena >.

Wykorzystanie danych*

Wszechobecność danych w dzisiejszym świecie wymaga naszej uwagi, aby zapewnić, że dane są wykorzystywane zgodnie z obietnicami i w interesie promowania dobra społecznego, gdy jest to możliwe. Zainteresowane strony we wszystkich grupach wyraziły oczekiwanie, że firma Nielsen powinna być świadoma tego, w jaki sposób gromadzone przez nią dane są wykorzystywane w wielu kontekstach, od naszych sprzedawców z wartością dodaną do naszych klientów i współpracowników non-profit, a także poszukiwać projektów, które tworzą pozytywną wartość społeczną, środowiskową i biznesową.

Energia, podróże i odpady

interesariuszy i ekspertów wewnętrznych. Te trzy odrębne kwestie generalnie odzwierciedlają istotne problemy środowiskowe innych firm świadczących usługi profesjonalne i zdajemy sobie sprawę, że firma Nielsen ma możliwość rozwinięcia naszego zobowiązania do zmniejszenia śladu środowiskowego. W dalszym ciągu prowadzone są analizy mające na celu pełną kwantyfikację i przedstawienie znaczenia każdej z tych kwestii dla firmy Nielsen. Zużycie energii przez firmę Nielsen jest zarówno bezpośrednie (zużycie w biurach i centrach danych należących do firmy), jak i pośrednie (zużycie w centrach danych, które są współużytkowane i/lub z którymi zawarto umowy). Zużycie wody nie jest obecnie istotne z punktu widzenia bezpośredniej działalności firmy Nielsen, jednak jest ono uznawane za kwestię społeczną, która dotyczy naszych pracowników na całym świecie. Jednym z elementów informacji zwrotnej od interesariuszy było życzenie, aby firma Nielsen przedstawiała bardziej szczegółowe dane środowiskowe dotyczące naszych globalnych działań, co pozwoli nam lepiej zrozumieć wpływ firmy.

Matryca istotności obywatelstwa i zrównoważonego rozwoju

Źródło: Informacje zwrotne zostały pozyskane z dokumentacji źródłowej oraz od ponad 200 wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy w szerokim zakresie tematów, w tym wpływu naszej firmy na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

Jak to zrobiliśmy

Nasze podejście

Wybraliśmy wytyczne Global Reporting Initiatives do naszego procesu oceny istotności pozafinansowej, ponieważ jest to najbardziej uznany na świecie framework do raportowania zrównoważonego rozwoju i wierzymy, że zapewnia on najbardziej wszechstronne ramy, które pozwalają uchwycić zakres i skalę działalności firmy Nielsen. Ocena została przeprowadzona pod koniec 2014 r. i na początku 2015 r. przez nasz wewnętrzny personel ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, który skorzystał z wiedzy zewnętrznego eksperta ds. istotności, aby pomóc w uszeregowaniu zagadnień i ocenie ich względnego znaczenia dla interesariuszy oraz wpływu na naszą firmę. Nasza ocena i matryca istotności uwzględniają opinie wielu naszych interesariuszy i zostały zweryfikowane przez kierownictwo wyższego szczebla, w tym naszego CEO.

Zwróciliśmy się do ponad 200 wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy (wyszczególnionych poniżej) z prośbą o informacje zwrotne dotyczące szerokiego zakresu tematów, w tym wpływu naszej firmy na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Przejrzeliśmy również obszerną dokumentację źródłową, w tym raporty medialne, opinie klientów i pracowników, postępowania prawne, komentarze na niezależnych stronach internetowych, opinie panelistów i media społecznościowe, aby uzupełnić przeprowadzone przez nas wywiady bezpośrednie. Wreszcie, wzięliśmy pod uwagę naszą wiedzę na temat misji firmy Nielsen, prognoz biznesowych, strategicznych planów rozwoju i zasobów, aby określić, jak te opinie interesariuszy współgrają z planami długoterminowego sukcesu biznesowego firmy Nielsen. Założono, że rentowność finansowa i zwrot dla akcjonariuszy to kwestie wiecznie zielone, które nie zostały uwzględnione w matrycy, ale są zawarte w naszym 10-K. Zakres i granice tej oceny obejmowały interesariuszy, na których bezpośrednio wpływają działania, zasoby, rentowność finansowa oraz produkty i usługi firmy Nielsen. Dane do tej oceny zbieraliśmy w latach 2014 i 2015. Jest to pierwsza ocena niefinansowej istotności firmy Nielsen według GRI.

Rozważaliśmy wpływ, jaki mamy na społeczności, w których żyjemy i pracujemy na całym świecie jako międzynarodowa korporacja, a także wpływ, jaki mamy jako partner firm korzystających z naszych danych i wyników badań. Zbadaliśmy naszą odpowiedzialność za działania naszych zewnętrznych dostawców, którzy pozyskują dane w naszym imieniu, a także uwzględniliśmy - zarówno poprzez bezpośrednie, jak i pośrednie informacje zwrotne - opinie firm, które ostatnio przejęliśmy, oraz pełną gamę naszych klientów w różnych regionach geograficznych, branżach i rozmiarach. Podczas wszystkich tych badań pamiętaliśmy o odpowiedzialności Nielsena za proaktywne reagowanie na zewnętrzne zmiany rynkowe i branżowe. Aby zapewnić dodatkowy kontekst i rozpoznać najlepsze praktyki branżowe, przyjrzeliśmy się również naszym rynkowym kolegom i liderom w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, aby sprawdzić, w jaki sposób zgłaszali oni istotne kwestie.

Wyniki tej oceny zostaną wykorzystane do określenia, czy nasze działania i alokacja zasobów są zgodne z oczekiwaniami interesariuszy, a także czy nie zaniedbaliśmy kwestii, która zasługuje na uwagę firmy. Dzięki uszeregowaniu i uszeregowaniu kwestii pod względem ich wpływu na naszą firmę i znaczenia dla interesariuszy, mamy możliwość wywierania większego wpływu i reagowania na potrzeby środowiskowe, ekonomiczne i społeczne poprzez nasze programy obywatelstwa korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju, teraz i w przyszłości.

W 2016 roku planujemy opublikować bardziej kompleksowy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju, aby dokładniej przedstawić nasze zamiary, działania i wyniki w zakresie rozwiązywania problemów interesariuszy.

Określenie zainteresowanych stron

Zespół oceniający zidentyfikował wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, na których działalność firmy Nielsen miała bezpośredni wpływ. Wśród nich znaleźli się zarówno przedstawiciele, jak i pełnomocnicy klientów, obecni i byli pracownicy firmy Nielsen, paneliści badawczy, kluczowi dostawcy tier-one, kierownictwo firmy, odsprzedawcy danych o wartości dodanej, inwestorzy, rady doradcze, przedstawiciele rządu i regulatorzy, konsumenci, eksperci ds. polityki i kluczowych obszarów tematycznych oraz inne zewnętrzne czynniki wpływające na działalność firmy, zarówno w naszej branży, jak i poza nią.

Firma Nielsen skontaktowała się również z organizacjami wiodącymi w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, takimi jak Carbon Disclosure Project i Dow Jones Sustainability Index, aby uzyskać informacje na temat zewnętrznych warunków rynkowych, oczekiwań dotyczących obywatelstwa korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju oraz istotnych kwestii i obszarów, na których powinna skupić się firma świadcząca usługi profesjonalne, taka jak Nielsen. Zasięgnięto również opinii ekspertów przedmiotowych, zwłaszcza w zakresie różnorodności i integracji, a także kwestii prawnych i regulacyjnych dotyczących wykorzystania danych i prywatności.

Wewnętrznie, nasza próba interesariuszy obejmowała, ale nie była ograniczona do: Kadrę kierowniczą wyższego szczebla (w tym naszego CEO), kadrę kierowniczą najwyższego szczebla funkcjonalnego, międzynarodowych i amerykańskich pracowników terenowych i pracowników zdalnych oraz wszystkie inne istotne grupy pracownicze, wraz z Globalną Radą Obywatelską i Zrównoważonego Rozwoju firmy, reprezentującą wielofunkcyjnych liderów w kluczowych obszarach obywatelstwa i zrównoważonego rozwoju. Zainteresowane strony, które poproszono o informacje zwrotne, obejmowały również przekrój pracowników z ostatnich przejęć/ wspólnych przedsięwzięć oraz z różnych środowisk geograficznych.

Analiza interesariuszy

Firma Nielsen wykorzystała swoją wiedzę badawczą do zebrania bezpośrednich informacji zwrotnych za pomocą ankiet, grup fokusowych, platform mediów społecznościowych, wywiadów i spotkań pod koniec 2014 roku i na początku 2015 roku. W niektórych przypadkach punkty widzenia interesariuszy były pozyskiwane przez pełnomocników zarówno od ekspertów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dokonano również przeglądu dodatkowych dokumentów źródłowych, takich jak raporty medialne, zewnętrzne strony internetowe i komentarze w mediach społecznościowych.

W niektórych przypadkach informacje zwrotne były kierowane według tematu, aby zapewnić, że "obywatelstwo korporacyjne i zrównoważony rozwój" zostały szeroko zdefiniowane w aspekcie ekonomicznym, społecznym, środowiskowym i zarządzania firmą. Niezamówione tematy również były rejestrowane i rozważane.

W wyniku tego procesu przeglądu skatalogowano ponad 50 zagadnień. W niektórych przypadkach zespół szukał dodatkowych wyjaśnień i informacji zwrotnych od interesariuszy, aby lepiej zrozumieć poruszone kwestie.

W sumie zespół oceniający przeprowadził ponad 30 wywiadów i zaangażował ponad 200 wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Ten sam zespół dokonał przeglądu ponad 50 dokumentów źródłowych reprezentujących kluczowe grupy.

Co dalej?

Firma Nielsen planuje nadal wykorzystywać informacje zwrotne uzyskane w wyniku tej oceny, aby zapewnić ciągłe doskonalenie globalnych działań firmy oraz jej strategicznych priorytetów i programów. Informacje zwrotne z tej oceny są obecnie wykorzystywane do oceny, w jakim stopniu nasze obecne programy rozwiązują te najważniejsze problemy. Spotykamy się również z naszym zespołem kierowniczym, aby ustalić, czy należy podjąć dodatkowe inicjatywy. Wyniki tej oceny zostaną przedstawione w naszych przyszłych raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Aby dowiedzieć się więcej o istniejących programach dotyczących każdego z naszych 12 najważniejszych zagadnień, odwiedź stronę Nielsen Year in Review oraz Responsibility and Sustainability.