Przejdź do treści

Ocena istotności w latach 2014-2015

Ocena istotności obywatelstwa i zrównoważonego rozwoju podkreśla odpowiedzialność firmy Nielsen wobec interesariuszy

W 2014 r. firma Nielsen rozpoczęła formalną ocenę istotności pozafinansowej, aby określić kwestie obywatelstwa i zrównoważonego rozwoju, które są najbardziej krytyczne dla naszej działalności i naszych interesariuszy. Naszą główną motywacją było dokonanie przeglądu i benchmarkingu naszych działań w zakresie obywatelstwa i zrównoważonego rozwoju, udoskonalenie naszej sprawozdawczości oraz aktualizacja naszych strategii i programów, tak aby odzwierciedlały one potrzeby interesariuszy i specjalistów biznesowych. Chcieliśmy również zidentyfikować potencjalne zagrożenia i szanse oraz wszelkie pojawiające się kwestie, które mogą mieć wpływ na sukcesy biznesowe firmy Nielsen i relacje z interesariuszami w przyszłości.

W firmie Nielsen szeroko definiujemy "obywatelstwo korporacyjne i zrównoważony rozwój" w odniesieniu do aspektów ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i związanych z zarządzaniem firmą, w tym między innymi w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, różnorodności i integracji, zrównoważonego rozwoju środowiska, praktyk pracowniczych, zamówień publicznych i wpływu na gospodarkę.

Analiza

Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu zebrał całą dokumentację źródłową i informacje zwrotne, a następnie zebrał się w celu określenia najważniejszych kwestii na matrycy o dwóch osiach: "Wpływ na firmę Nielsen" i "Znaczenie dla interesariuszy".

Metodologia rankingu uwzględniała zarówno aspekty ilościowe, jak i jakościowe. Intensywność mierzona była na podstawie oceny znaczenia dla interesariuszy. Jakościowe spostrzeżenia zostały dostarczone przez bezpośrednie lub pośrednie komentarze. Wkład pracowników obejmował informacje zwrotne od współpracowników zarówno jako przedstawicieli firmy, jak i osób z osobistymi problemami. Opinie kierownictwa wyższego szczebla odzwierciedlały przede wszystkim spostrzeżenia dotyczące firmy.

Pracownicy stworzyli matrycę istotności, która uporządkowała większą listę i zawęziła 12 najważniejszych kwestii uszeregowanych pod względem znaczenia dla interesariuszy i wpływu na działalność firmy Nielsen. Dwanaście najważniejszych kwestii to kompilacja odrębnych zagadnień zgłoszonych przez interesariuszy. Obszary te zostały zdefiniowane poniżej, aby odzwierciedlić bardziej szczegółowe informacje zwrotne od interesariuszy i wyjaśnić, jak firma Nielsen postrzega swoją odpowiedzialność za rozwiązanie tych problemów.

Priorytetowo potraktowano kwestie, w odniesieniu do których firma Nielsen może podjąć działania. Każdą kwestię na naszej macierzy należy uznać za ważną dla firmy, niezależnie od jej miejsca na macierzy. Określiliśmy również, kiedy dana kwestia zyskuje na znaczeniu ze względu na zewnętrzne czynniki rynkowe.

Najważniejsze kwestie zidentyfikowane w procesie oceny istotności

Prywatność, bezpieczeństwo i integralność danych*

Firma Nielsen ma obowiązek skrupulatnie zarządzać gromadzonymi danymi. Obejmuje to ochronę prywatności naszych klientów, pracowników i konsumentów, zabezpieczanie danych w taki sposób, aby były one dostępne tylko dla osób upoważnionych do ich oglądania oraz zapewnienie, że dane są dokładne, reprezentatywne i godne zaufania. Firma Nielsen zaobserwowała globalny wzrost liczby konsumentów, kwestii prawnych i regulacyjnych związanych z gromadzeniem, wykorzystywaniem i dostępem do danych, a nasi interesariusze wyrazili obawy dotyczące sposobu ich ochrony. Obecne praktyki firmy Nielsen w zakresie ochrony prywatności zostały opisane w naszej polityce prywatności.

Etyka i uczciwość w biznesie

Jako firma globalna, praktyki biznesowe Nielsena muszą być prowadzone w sposób etyczny i zgodny z prawem na całym świecie. Obejmuje to przestrzeganie zasad antykorupcyjnych, etyczną konkurencję, zgodność z prawem i przepisami, ochronę naszych pracowników i uczciwe prowadzenie działalności. W miarę dalszego rozwoju na skalę globalną musimy zapewnić utrzymanie wysokich standardów etycznych we wszystkich miejscach, w których prowadzimy działalność. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i naszych partnerów biznesowych, którzy muszą przestrzegać zasad wymienionych w naszym Kodeksie postępowania i Kodeksie dostawcy.

Reagowanie na potrzeby rynku i proaktywność

Informacje zwrotne od interesariuszy stanowiły dla nas wyzwanie do utrzymania pozycji proaktywnego i elastycznego lidera na rynku poprzez przewidywanie zmian demograficznych, zmian na rynku i zmian w mediach w celu zwiększenia zadowolenia klientów. Naszym obowiązkiem wobec klientów jest nie tylko dostarczanie użytecznych, praktycznych i znaczących narzędzi, które pomogą im mierzyć i poprawiać wyniki dzięki całościowemu spojrzeniu na konsumenta, ale także pomagać rynkom w bardziej efektywnym funkcjonowaniu jako całości. Poza tymi podstawowymi obowiązkami, zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za prowadzenie i uczestniczenie w ciągłych, długoterminowych rozmowach w szerszym ekosystemie, w którym działamy. Obejmuje to potrzebę aktywnego śledzenia czynników, które mogą przyczynić się do długoterminowego rozwoju rynków. Zdajemy sobie sprawę, że w miarę rozwoju rynków firma Nielsen ma do odegrania kluczową rolę w pomiarze konsumpcji i wynikających z niej inwestycji klientów. Aspekty tej kwestii obejmują rozwój nowych technologii, szybki czas reakcji, zrozumienie pojawiających się trendów związanych z fragmentacją mediów i widowni, specjalistyczną wiedzę branżową oraz adaptację badań ponad granicami geograficznymi i rynkowymi. Aby sprostać tym oczekiwaniom, będziemy nadal rozważać nowe sposoby interakcji z klientami, partnerami biznesowymi, dostawcami i innymi podmiotami, które mogą poszerzyć naszą wiedzę. Trendy, które będą miały wpływ na naszą pozycję rynkową, zostały wymienione w naszym raporcie 2015 10-K, s. 8.

Odpowiedzialność za produkt i usługę

Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy odpowiedzialni wobec rynków, na których działamy, za dostarczanie aktualnych, dokładnych i wnikliwych badań z wykorzystaniem reprezentatywnej próby, która odzwierciedla różnorodność demograficzną, oraz analiz, które przedstawiają nasze dane w sposób użyteczny i odpowiedzialny. Stawiamy sobie również wyzwanie, aby znaleźć innowacyjne sposoby wykorzystania danych dla dobra społecznego i środowiskowego. Musimy zachować czujność, chroniąc gromadzone przez nas dane, aby nie zostały one narażone na szwank lub niewłaściwie wykorzystane przez innych. Zdajemy sobie sprawę, że te i inne zobowiązania są nie tylko kluczowe dla naszej działalności, ale także stanowią podstawę naszego zaangażowania w bycie dobrym obywatelem korporacyjnym.

Stosunki pracownicze

Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie naszym pracownikom bezpiecznego, zdrowego i sprawiedliwego środowiska pracy. Chcemy także stwarzać możliwości rozwoju zawodowego i kształcenia, sprawiedliwie wynagradzać, wspierać różnorodność i integrację społeczną oraz dbać o zadowolenie pracowników. Pracownicy firmy Nielsen wyrazili chęć większego zaangażowania w podejmowanie decyzji, które ich dotyczą, w tym między innymi w utrzymanie elastycznego środowiska pracy, poprawę jakości przestrzeni i sprzętu do pracy, bezpieczeństwo podróży, poprawę możliwości awansu oraz dzielenie się najlepszymi praktykami.

Przewidujemy, że wraz z rozszerzaniem zasięgu geograficznego i zwiększaniem liczby pracowników terenowych na rynkach wschodzących, pojawią się nowe kwestie związane z pracą (takie jak te określone przez standardy pracy MOP i konwencje ONZ). Zdajemy sobie sprawę, że aby nadal rozwijać się na całym świecie, musimy nadal znajdować innowacyjne sposoby zatrudniania i szkolenia pracowników o odpowiednich umiejętnościach i wiedzy oraz zdobywać wiedzę na temat lokalnych społeczności, w których działamy. Rynki rozwijające się stanowią około 20% naszych przychodów w 2013 roku i są dla nas znaczącą długoterminową szansą, biorąc pod uwagę wzrost liczebności klasy średniej oraz szybką ewolucję i modernizację handlu detalicznego w tych regionach.

Wszystkie te kwestie mają wpływ nie tylko na zadowolenie i zatrzymanie naszych obecnych pracowników, ale także na talenty, które możemy pozyskać w przyszłości. Oczekujemy, że w przyszłości pozostanie to jednym z najważniejszych priorytetów naszej firmy.

Integracja firmy

W latach 2013 i 2014 firma Nielsen przejęła szereg firm, które rozszerzają nasze możliwości i zasięg geograficzny. W miarę jak te nowe firmy będą integrować się z firmą Nielsen, będziemy dbać o to, aby dzielić się najlepszymi praktykami i aby wszyscy nasi pracownicy postrzegali siebie jako cenny wkład w przyszłość firmy Nielsen. Zdajemy sobie sprawę, że zjednoczony Nielsen pomoże nam kontynuować realizację naszej misji, jaką jest dostarczanie klientom doskonałych usług, narzędzi i rozwiązań. Nasze podejście One Nielsen promuje tę integrację w sposób ciągły, mając na celu utrzymanie naszych wspólnych wartości: Prostoty, Otwartości i Zintegrowania.

Ponieważ nasze podstawowe wartości mają kluczowe znaczenie dla naszych pracowników i naszej działalności, musimy nieustannie potwierdzać nasze zaangażowanie w każdą z nich, szczególnie w odniesieniu do integracji naszych produktów i usług w celu uzyskania jak najbardziej kompleksowych i wnikliwych wyników dla naszych klientów i interesariuszy. Dzięki naszej wartości, jaką jest zintegrowanie, współpracujemy w celu znalezienia nowych możliwości osiągnięcia sukcesu przez naszych klientów, współpracowników i akcjonariuszy, starając się robić to wszystko w możliwie najprostszy sposób.

Informacje zwrotne od interesariuszy, w szczególności od pracowników, obejmowały pragnienie większej współpracy, komunikacji i uznania najlepszych praktyk.

Porządek publiczny

Zespół ds. polityki publicznej i spraw rządowych firmy Nielsen współpracuje z przedstawicielami władz i urzędnikami państwowymi, wyjaśniając nasze produkty i popierając politykę, która promuje wykorzystanie pomiarów do tworzenia dobrze prosperujących rynków i społeczności. Różne ustawy i przepisy regulują postępowanie w takich dziedzinach, jak podatki, własność intelektualna, handel oraz ochrona prywatności i danych. W szczególności kwestie prywatności i ochrony danych wpływają na gromadzenie, wykorzystywanie, przechowywanie i przekazywanie informacji umożliwiających identyfikację osób zarówno za granicą, jak i w Stanach Zjednoczonych.

Zgodność z tymi przepisami może wymagać od nas dokonania pewnych inwestycji lub może nakazać nam nieoferowanie pewnych typów usług lub oferowanie ich dopiero po wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji. Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować m.in. odpowiedzialnością cywilną i karną, negatywnym rozgłosem, zablokowaniem możliwości korzystania z danych oraz odpowiedzialnością z tytułu gwarancji umownych. Ponadto rośnie zaniepokojenie opinii publicznej kwestiami ochrony danych i konsumentów, a liczba jurysdykcji, w których obowiązują przepisy o ochronie danych, stale się zwiększa. Istnieje także możliwość rozszerzenia zakresu obowiązujących przepisów o ochronie prywatności.

Zdajemy sobie również sprawę, że naszym stałym obowiązkiem jest informowanie opinii publicznej o metodologii i praktykach Nielsena w zakresie pomiaru konsumentów i widowni. Czynimy to nie tylko po to, by zapewnić możliwość dalszego funkcjonowania naszych paneli i innych zasobów, ale także po to, by konsumenci mogli lepiej zrozumieć wpływ swoich nawyków konsumpcyjnych na trendy rynkowe.

Odpowiedzialny rozwój i rozliczanie się z dostawcami

Nasze plany rozwoju obejmują ekspansję na całym świecie, z wykorzystaniem własnych zasobów, jak również zasobów innych zaufanych partnerów biznesowych. Stosujemy kodeksy postępowania i inne programy, aby zapewnić, że nasi dostawcy postępują etycznie i w najlepszym interesie naszych klientów i konsumentów. Chcemy także, aby nasi partnerzy biznesowi podzielali nasze wartości poszanowania różnorodności i praw człowieka oraz działali zgodnie z nimi. Chcemy pomagać w ustanawianiu nowych standardów dla naszej branży, wspierać pozytywną politykę publiczną w zakresie badań konsumenckich oraz wykorzystywać gromadzone przez nas dane dla dobra publicznego. W ten sposób chcemy umożliwić naszym klientom lepsze pozycjonowanie zarówno ich programów obywatelskich i programów zrównoważonego rozwoju, jak i ich produktów i usług w celu osiągnięcia długoterminowego wzrostu i sukcesu.

Przejrzystość

Przejrzystość jest niezbędna, aby zapewnić naszych klientów i innych interesariuszy, że nasze metodologie badawcze, dane i spostrzeżenia są dokładne i godne zaufania. Dotyczy to naszych procesów, metodologii i kontroli zapewniania jakości. Od naszych interesariuszy usłyszeliśmy, że chcieliby, aby firma Nielsen nadal była aktywna i przejrzysta, szczególnie w obszarach prywatności i dobra społecznego. Zdajemy sobie sprawę, że przejrzystość pozostanie kluczową częścią naszych wysiłków w tych obszarach, a znaczenie przejrzystości w naszej działalności i operacjach będzie nadal rosło w skali globalnej. Przejrzystość jest ważna nie tylko dlatego, że konsumenci szybko zmieniają sposób, w jaki oglądają media i kupują towary, ale także dlatego, że kontynuujemy nasze podstawowe zobowiązanie do reprezentatywnego próbkowania.

Wpływ na Wspólnotę*

Wpływ firmy Nielsen na społeczność obejmuje zarówno jej rolę jako dobrego obywatela korporacyjnego i pracodawcy, jak i jej hojność jako filantropa, zaangażowanie w wolontariat oparty na umiejętnościach oraz udział w darowiznach rzeczowych na rzecz organizacji non-profit. Coraz częściej zdajemy sobie również sprawę z tego, że nasze badania mogą dostarczyć wiedzy liderom społeczności lokalnych i rządom, zarówno w USA, jak i za granicą, na temat tego, jak identyfikować i rozwiązywać problemy społeczne, zwiększać efektywność programów i oceniać ich wpływ. Jesteśmy też świadomi, że dane, które zbieramy od poszczególnych osób w społeczności, muszą być chronione i ostrożnie wykorzystywane bez względu na okoliczności, ponieważ rozumiemy, że nasza odpowiedzialność wiąże się z zapewnieniem dokładnej reprezentacji wszystkich społeczności. Interesariusze wyrazili uznanie dla dotychczasowych działań Nielsena na rzecz społeczności, ale jednocześnie wezwali nas do podejmowania dalszych działań i sporządzania raportów.

Dowiedz się więcej o bieżących programach społecznych firmy Nielsen >.

Wykorzystanie danych*.

Wszechobecność danych w dzisiejszym świecie wymaga naszej uwagi, aby zapewnić, że dane są wykorzystywane zgodnie z obietnicą i w miarę możliwości w interesie promowania dobra społecznego. Zainteresowane strony we wszystkich grupach wyraziły oczekiwanie, że firma Nielsen powinna być świadoma tego, w jaki sposób gromadzone przez nią dane są wykorzystywane w wielu kontekstach, od naszych sprzedawców z wartością dodaną po naszych klientów i współpracowników non-profit, oraz poszukiwać projektów, które tworzą pozytywną wartość społeczną, środowiskową i biznesową.

Energia, podróże i odpady

interesariuszy i ekspertów wewnętrznych. Te trzy odrębne kwestie zasadniczo odzwierciedlają istotne problemy środowiskowe innych firm świadczących usługi profesjonalne i zdajemy sobie sprawę, że firma Nielsen ma możliwość zwiększenia swojego zaangażowania w zmniejszanie wpływu na środowisko. Nadal trwają analizy mające na celu pełne określenie i przedstawienie znaczenia każdej z tych kwestii dla firmy Nielsen. Zużycie energii przez firmę Nielsen jest zarówno bezpośrednie (zużywane w biurach i centrach danych należących do firmy), jak i pośrednie (współużytkowanie i/lub korzystanie z zakontraktowanych centrów danych). Zużycie wody nie jest obecnie istotne z punktu widzenia bezpośredniej działalności firmy Nielsen, jednak jest ono uznawane za kwestię społeczną, która dotyczy naszych pracowników na całym świecie. Jednym z elementów informacji zwrotnej od interesariuszy było życzenie, aby firma Nielsen przedstawiała bardziej szczegółowe dane środowiskowe dotyczące naszej działalności globalnej, co pozwoli nam lepiej zrozumieć wpływ firmy na środowisko.

Matryca istotności obywatelstwa i zrównoważonego rozwoju

Źródło: Informacje zwrotne uzyskano na podstawie dokumentacji źródłowej oraz od ponad 200 interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w odniesieniu do szerokiego zakresu tematów, w tym wpływu naszej firmy na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

Jak to zrobiliśmy

Nasze podejście

Wybraliśmy wytyczne Global Reporting Initiatives do naszego procesu oceny istotności kwestii niefinansowych, ponieważ są to najbardziej uznane na świecie ramy raportowania zrównoważonego rozwoju i uważamy, że zapewniają one najbardziej wszechstronne ramy, które pozwalają uchwycić zakres i skalę działalności firmy Nielsen. Ocena została przeprowadzona pod koniec 2014 r. i na początku 2015 r. przez naszych wewnętrznych pracowników ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, którzy skorzystali z wiedzy zewnętrznego eksperta ds. istotności, aby pomóc w uszeregowaniu zagadnień i ocenie ich względnego znaczenia dla interesariuszy oraz wpływu na naszą firmę. Nasza ocena i matryca istotności uwzględniają opinie wielu naszych interesariuszy i zostały zweryfikowane przez kierownictwo wyższego szczebla, w tym naszego dyrektora generalnego.

Zwróciliśmy się do ponad 200 interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych (wyszczególnionych poniżej) z prośbą o informacje zwrotne dotyczące szerokiego zakresu tematów, w tym wpływu naszej firmy na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. W celu uzupełnienia przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich dokonaliśmy również przeglądu obszernej dokumentacji źródłowej, w tym doniesień medialnych, opinii klientów i pracowników, postępowań prawnych, komentarzy na niezależnych stronach internetowych, opinii panelistów i mediów społecznościowych. Wreszcie, wzięliśmy pod uwagę naszą wiedzę na temat misji firmy Nielsen, prognoz biznesowych, planów strategicznego rozwoju i zasobów, aby określić, w jaki sposób opinie interesariuszy współgrają z planami długoterminowego sukcesu firmy Nielsen. Założono, że rentowność finansowa i zwrot dla akcjonariuszy to kwestie, które nie zostały uwzględnione w macierzy, ale są zawarte w naszym 10-K. Zakres i granice tej oceny obejmowały interesariuszy, na których działalność, zasoby, rentowność finansową oraz produkty i usługi firmy Nielsen mają bezpośredni wpływ. Dane do tej oceny zbieraliśmy w latach 2014 i 2015. Jest to pierwsza ocena istotności pozafinansowej GRI przeprowadzona przez firmę Nielsen.

Rozważaliśmy wpływ, jaki jako międzynarodowa korporacja wywieramy na społeczności, w których żyjemy i pracujemy na całym świecie, a także wpływ, jaki wywieramy jako partner firm korzystających z naszych danych i wyników badań. Zbadaliśmy naszą odpowiedzialność za działania naszych zewnętrznych dostawców, którzy pozyskują dane w naszym imieniu, a także uwzględniliśmy - zarówno poprzez bezpośrednie, jak i pośrednie informacje zwrotne - opinie firm, które ostatnio przejęliśmy, oraz wszystkich naszych klientów z różnych regionów geograficznych, branż i wielkości. Podczas wszystkich tych badań pamiętaliśmy o odpowiedzialności firmy Nielsen za proaktywne reagowanie na zewnętrzne zmiany rynkowe i branżowe. Aby zapewnić dodatkowy kontekst i poznać najlepsze praktyki branżowe, przyjrzeliśmy się także naszym rynkowym partnerom i liderom w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, aby sprawdzić, w jaki sposób zgłaszali oni istotne kwestie.

Wyniki tej oceny zostaną wykorzystane do określenia, czy nasze działania i alokacja zasobów są zgodne z oczekiwaniami interesariuszy, a także czy nie zaniedbaliśmy kwestii, która zasługuje na uwagę firmy. Dzięki uszeregowaniu i uszeregowaniu kwestii pod względem ich wpływu na firmę i znaczenia dla interesariuszy, mamy możliwość wywierania większego wpływu i reagowania na potrzeby środowiskowe, ekonomiczne i społeczne poprzez nasze programy obywatelstwa korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

W 2016 roku planujemy opublikować bardziej kompleksowy raport o zrównoważonym rozwoju, aby dokładniej przedstawić nasze zamiary, działania i wyniki w zakresie rozwiązywania problemów interesariuszy.

Identyfikacja interesariuszy

Zespół dokonujący oceny zidentyfikował wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, na których działalność firmy Nielsen miała bezpośredni wpływ. Wśród nich znaleźli się zarówno przedstawiciele i pełnomocnicy klientów, obecni i byli pracownicy firmy Nielsen, uczestnicy badań, kluczowi dostawcy poziomu pierwszego, kierownictwo firmy, odsprzedawcy danych z wartością dodaną, inwestorzy, rady doradcze, przedstawiciele władz i organów regulacyjnych, konsumenci, eksperci ds. polityki i kluczowych obszarów tematycznych oraz inne osoby mające wpływ na sytuację zewnętrzną, zarówno w naszej branży, jak i poza nią.

Firma Nielsen zwróciła się również do organizacji wiodących w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, takich jak Carbon Disclosure Project i Dow Jones Sustainability Index, aby uzyskać informacje na temat zewnętrznych warunków rynkowych, oczekiwań dotyczących obywatelstwa korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju oraz istotnych kwestii i obszarów, na których powinna się skupić firma świadcząca usługi profesjonalne, taka jak Nielsen. Skonsultowano się również z ekspertami w danej dziedzinie, zwłaszcza w zakresie różnorodności i integracji, a także kwestii prawnych i regulacyjnych dotyczących wykorzystania danych i prywatności.

Wewnętrznie, nasza próba interesariuszy obejmowała, ale nie ograniczała się do: kadrę kierowniczą wyższego szczebla (w tym dyrektora generalnego), kierowników najwyższego szczebla, pracowników terenowych z siedzibą w USA i za granicą, pracowników zdalnych oraz wszystkie inne istotne grupy pracowników, a także Radę ds. globalnego obywatelstwa i zrównoważonego rozwoju, reprezentującą liderów z różnych dziedzin w kluczowych obszarach obywatelstwa i zrównoważonego rozwoju. Zainteresowane strony, od których uzyskano informacje zwrotne, obejmowały także przekrój pracowników z ostatnich przejęć/ wspólnych przedsięwzięć oraz z różnych środowisk geograficznych.

Analiza interesariuszy

Firma Nielsen wykorzystała swoją wiedzę badawczą do zebrania bezpośrednich opinii za pomocą ankiet, grup fokusowych, platform mediów społecznościowych, wywiadów i spotkań pod koniec 2014 r. i na początku 2015 r. W niektórych przypadkach punkt widzenia interesariuszy został pozyskany przez pełnomocników zarówno od ekspertów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dokonano również przeglądu dodatkowych dokumentów źródłowych, takich jak raporty medialne, zewnętrzne strony internetowe i komentarze w mediach społecznościowych.

W niektórych przypadkach informacje zwrotne były kierowane tematycznie, aby zapewnić, że "obywatelstwo korporacyjne i zrównoważony rozwój" zostało szeroko zdefiniowane w odniesieniu do aspektów ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i zarządczych firmy. Odnotowywano i rozpatrywano również tematy niezamówione.

W wyniku tego procesu przeglądu skatalogowano ponad 50 zagadnień. W niektórych przypadkach zespół poszukiwał dodatkowych wyjaśnień i informacji zwrotnych od interesariuszy, aby lepiej zrozumieć poruszone kwestie.

W sumie zespół oceniający przeprowadził ponad 30 wywiadów i zaangażował ponad 200 wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Ten sam zespół dokonał przeglądu ponad 50 dokumentów źródłowych reprezentujących kluczowe grupy.

Co dalej?

Firma Nielsen planuje w dalszym ciągu wykorzystywać informacje zwrotne uzyskane w wyniku tej oceny w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia globalnych działań firmy oraz jej strategicznych priorytetów i programów. Informacje zwrotne z tej oceny są obecnie wykorzystywane do oceny, w jakim stopniu nasze obecne programy rozwiązują te najważniejsze problemy. Spotykamy się również z naszym zespołem kierowniczym, aby ustalić, czy należy podjąć dodatkowe inicjatywy. Wyniki tej oceny zostaną przedstawione w naszych przyszłych raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Aby dowiedzieć się więcej o istniejących programach dotyczących każdego z naszych 12 najważniejszych zagadnień, odwiedź stronę Rok w przeglądzie oraz Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój firmy Nielsen.